Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo pimpel

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. 3. generace softwaru CHECKitB4 na EMO 2023
(Matching tags: EMO 2023,CHECKitB4,Digitální dvojče,PIMPEL,Software,CNC)
Již v pon­dě­lí 18. září ote­ví­rá své brány EMO a spo­leč­nost Pim­pel se ne­mů­že do­čkat, že ná­vštěv­ní­kům bude moci před­sta­vit třetí ge­ne­ra­ci soft­wa­ru CHECK­it­B4. Tato nová verze ote­ví­rá ...
Neděle, 17 Září 2023
2. Webinář Technická příprava výroby ve virtuálním světě
(Matching tags: PIMPEL,TPV,Webinar,CNC,Výroba)
Pří­pra­va CNC vý­ro­by za­bí­rá spous­tu času, po­dí­vej­te se ve webi­ná­ři firmy Pim­pel, jak od­po­vě­dět na 3 zá­klad­ní otáz­ky: Jaký stroj? Jaké ná­stro­je? Jaké upí­ná­ní? 3D dy­na­mic­ké pro­stře­dí ...
Pondělí, 06 Červen 2022
3. Nový ESPRIT TNG 5.0
(Matching tags: TNG,PIMPEL,Verze 5.0,ESPRIT)
Jak ozná­mi­la spo­leč­nost Pim­pel, vyšel He­xa­gon ESPRIT TNG v nové verzi. Zá­kaz­ní­ci s ak­tiv­ním před­plat­ným ak­tu­a­li­za­cí a pod­po­ry si tuto verzi mohou stáh­nout. Mezi nej­dů­le­ži­těj­ší ...
Pondělí, 09 Květen 2022
4. Udržitelná digitalizace strojírenské výroby
(Matching tags: PIMPEL,ESPRIT,Webinar,Digitalizace,Strojírenská výroba)
V sou­čas­né si­tu­a­ci tlaku na cenu ko­neč­né­ho vý­rob­ku a zmen­šo­vá­ní vý­rob­ních sérií je po­tře­ba najít nové cesty pro efek­tiv­něj­ší, rych­lej­ší a bez­peč­něj­ší na­sa­ze­ní ...
Pondělí, 09 Květen 2022
5. Výstavy a webináře s účastí společnosti Pimpel
(Matching tags: Teximp,PIMPEL,Tajmac-ZPS,Hexagon,ESPRIT,CAM,CAD)
Spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor pro­duk­tů ESPRIT, zve své zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry na nej­bliž­ší dny ote­vře­ných dveří u svých part­ne­rů a ke sle­do­vá­ní webi­ná­ře o di­gi­tál­ní ...
Středa, 20 Duben 2022
6. CAD ESPRIT DESIGNER pro všechny
(Matching tags: PIMPEL,Designer,Hexagon,ESPRIT,CAM,CAD)
Spo­leč­nost Pim­pel ozná­mi­la, že všich­ni zá­kaz­ní­cí, kteří si od 1. 10. 2021 po­ří­di­li novou li­cen­ci Espri­tu, nebo si ak­tu­a­li­zo­va­li SMA (SMC) si mohou nyní po­žá­dat o li­cen­ci Esprit ...
Středa, 05 Leden 2022
7. Speciální edice CAM ESPRIT pro Manurhin
(Matching tags: Speciální edice,Manurhin,PIMPEL,ESPRIT,CAM)
Spe­ci­ál­ní edice ESPRIT pro Ma­nurhin po­sky­tu­je kom­plet­ní tech­no­lo­gie pro mul­ti­ka­ná­lo­vé a mul­ti­vře­te­no­vé sou­stru­že­ní s osami X, Z, C aY pro pro­gra­mo­vá­ní stro­jů Ma­nurhin. ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
8. Webináře s významnými partnery firmy Pimpel
(Matching tags: Manurhin,CHECKitB4,Takumi,ZENIT,Webináře,PIMPEL,ESPRIT,Partneři,CAM)
Pim­pel zve na webi­nář „ESPRIT a Ta­ku­mi part­ner­ství pro váš růst“ po­řá­da­ný ve spo­lu­prá­ci s part­ne­rem fir­mou Zenit. Zjis­tí­te, jaké vý­ho­dy při­ná­ší spo­je­ní stro­jů Ta­ku­mi se soft­warem ...
Středa, 01 Červenec 2020
9. Školení na ESPRIT s dotacemi POVEZ II
(Matching tags: Úřad práce,POVEZ II,Dotace,PIMPEL,ESPRIT,Školení)
Spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor CAM sys­té­mu ESPRIT, upo­zor­ňu­je na mož­nost vy­u­ži­tí do­ta­cí na ško­le­ní ESPRIT pro za­měst­nan­ce firem z pro­jek­tu Pod­po­ra od­bor­né­ho vzdě­lá­vá­ní ...
Úterý, 23 Červen 2020
10. On-line kurzy na CAM ESPRIT
(Matching tags: ESPRIT,on-line,PIMPEL,Semináře,Kurzy,CAM,Obrábění)
CAM ESPRIT nyní na­bí­zí mož­nost po­ří­dit si 30­den­ní zku­šeb­ní verzi včet­ně ukáz­ko­vých ma­te­ri­á­lů. Mů­že­te si sami vy­zkou­šet in­tu­i­tiv­nost CAM sys­té­mu, který po­mů­že ze­fek­tiv­nit ...
Úterý, 07 Duben 2020
11. Bezplatné webináře Pimpel Academy
(Matching tags: CHECKitB4,Virtuální stroje,PIMPEL,ESPRIT,Webináře,Academy,Zdarma,CAM)
Pim­pel při­chá­zí se sérií webo­vých se­mi­ná­řů zcela zdar­ma, které by účast­ní­kům měly po­mo­ci se 100% vy­u­ži­tím je­jich stro­jo­vé­ho parku v době, kdy se za nimi ne­mo­hou vydat na ná­vště­vu ...
Pondělí, 23 Březen 2020
12. Pimpel na dnech otevřených dveří ZENIT
(Matching tags: ZENIT,Takumi,Sodick,CAM,PIMPEL,ESPRIT)
Podle in­for­ma­ce došlé do naší re­dakč­ní pošty se spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor CAM sys­té­mu ESPRIT, letos roz­hod­la po­tkat se svými zá­kaz­ní­ky v prů­bě­hu Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ...
Pátek, 04 Říjen 2019
13. ESPRIT pro 5 os
(Matching tags: ESPRIT,PIMPEL,CAM,Obrábění,5 os)
Obrábění komplexních 3D dílců v jediném nastavení je jednoduché s vysoce výkonným CAM systémem ESPRIT. ESPRIT zjednodušuje programování a nabízí dynamickou verifikaci, což eliminuje potřebu ...
Pátek, 30 Srpen 2013
14. ESPRIT 2013 přináší zvýšení produktivity obrábění
(Matching tags: CAM,PIMPEL,ESPRIT 2013)
Nejnovější verze CAM softwaru Esprit se zaměřuje na poskytnutí nových a vylepšených technologií obrábění, které zaručují chytřejší a efektivnější dráhu nástroje a nové strategie pro lepší ...
Pondělí, 17 Září 2012