Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo robotika

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Rockwell a NVIDIA se podílejí na vývoji autonomních mobilních robotů
(Matching tags: AMR,Rockwell Automation,Umělá inteligence,Spolupráce,Nvidia,Robotika)
Rock­well Au­to­mati­on ozna­mu­je další spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Nvi­dia s cílem pod­po­řit vývoj bez­peč­něj­ších a in­te­li­gent­něj­ších prů­mys­lo­vých mo­bil­ních ro­bo­tů s umě­lou ...
Pátek, 07 Červen 2024
2. ABB Robotika spouští celosvětovou soutěž pro startupy
(Matching tags: Soutěž,Robotika,Inovace,ABB Robotika,Umělá inteligence,Startupy)
ABB ozná­mi­la spuš­tě­ní ce­lo­svě­to­vé výzvy 2024 Ro­bo­tics AI Startup Chal­len­ge, je­jímž cílem je urych­lit vývoj umělé in­te­li­gen­ce v ro­bo­ti­ce. Výzvy pro start­upy jsou ne­díl­nou sou­čás­tí ...
Středa, 29 Květen 2024
3. Hexagon představuje systém PRESTO
(Matching tags: PRESTO System,Manufacturing Intelligence,3D měření,Inspekce,Hexagon,Robotika)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu ozná­mi­la uve­de­ní sys­té­mu PRE­S­TO – mo­du­lár­ní sady au­to­ma­ti­zo­va­ných ro­bo­tic­kých kon­t­rol­ních buněk, které při­ná­še­jí re­vo­lu­ci ...
Úterý, 07 Květen 2024
4. Universal Robots oznamuje integraci s PLC Siemens
(Matching tags: SRCI,Koboty,Universal Robots,PLC,Automatizace,Siemens,Robotika)
Uni­ver­sal Ro­bots ozna­mu­je bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s PLC Sie­mens a urych­lu­je svůj zá­va­zek „Au­to­ma­ti­za­ce pro ko­ho­ko­li a kde­ko­li“ tím, že pod­po­ru­je po­ža­dav­ky ...
Úterý, 23 Duben 2024
5. XtalPi představuje XtalGazer
(Matching tags: Farmaceutický průmysl,Xtal­Ga­zer,Plat­for­ma,Xtal­Pi,Umělá inteligence,Robotika)
Xtal­Pi, před­ní svě­to­vá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost v ob­las­ti in­te­gra­ce umělé in­te­li­gen­ce (AI) a ro­bo­ti­ky pro po­krok v ob­je­vo­vá­ní pře­vrat­ných léků a ino­va­tiv­ních ...
Pondělí, 01 Duben 2024
6. RoboDK spolupracuje s Comau
(Matching tags: Robotika,Automatizace,Comau,RoboDK,Partnerství)
Ro­boDK a Comau ozna­mu­jí stra­te­gic­ké part­ner­ství. Nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Comau Ro­boshop Next Gen se bez­pro­blé­mo­vě in­te­gru­je s Ro­boDK a umožňuje tak vy­spě­lej­ší ...
Čtvrtek, 28 Březen 2024
7. Zdicí robot WLTR bodoval v zahraničí – 2. místo na ERF
(Matching tags: European Robotics Forum,WLTR,Wi­e­ner­ber­ger,Zdění,Robotika,Stavebnictví)
O ro­bo­tic­kém zdění už se mluví i v me­zi­ná­rod­ním mě­řít­ku. Zdicí robot od Wi­e­ner­ber­ge­ru, nově po­jme­no­va­ný WLTR, zís­kal uzná­ní během Ev­rop­ské­ho fóra ro­bo­ti­ky (ERF). ...
Pondělí, 25 Březen 2024
8. INTEMAC připravuje den otevřených dveří
(Matching tags: Testbed,Kuřim,Intemac,Den otevřených dveří,Automatizace,Robotika)
Cen­t­rum vzdě­lá­vá­ní v ob­las­ti tech­no­lo­gic­ké­ho vý­vo­je In­te­mac v Ku­ři­mi před­sta­ví 21. břez­na no­vin­ky a ak­tu­ál­ní tren­dy v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce vý­ro­by a ro­bo­ti­ky. ...
Čtvrtek, 07 Březen 2024
9. Flexxbotics podporuje obráběcí stroje Nakamura­‑Tome
(Matching tags: Nakamura­‑Tome,Inteligentní továrna,Flexxbotics,Obráběcí stroje,Automatizace,Robotika)
Flexx­bo­tics ozná­mil při­po­je­ní ro­bo­tů pro ob­slu­hu stro­jů kom­pa­ti­bil­ní s celou řadou stro­jů a za­ří­ze­ní Na­ka­mu­ra­‑Tome. S novou ge­ne­ra­cí ob­rá­bě­cích pro­stře­dí Flexx­bo­tics ...
Úterý, 02 Leden 2024
10. Integrace kobotů JAKA do knihovny SprutCAM X Robot
(Matching tags: Knihovna komponent,JAKA,SprutCAM X Robot,Koboty,Automatizace,Robotika,CNC)
Sprut­CAM Tech, vý­vo­jář uni­ver­zál­ní­ho CAD/CAM/OLP sys­té­mu Sprut­CAM X Robot, roz­ši­řu­je svá tech­no­lo­gic­ká part­ner­ství s vý­rob­ci CNC stro­jů a prů­mys­lo­vých ro­bo­tů. On­li­ne ...
Středa, 13 Prosinec 2023
11. eMan vyvinul aplikaci pro ABB na správu robotů
(Matching tags: In­fo­ser­vis,Apli­ka­ce,Roboty,ABB,Správa,iOS,Android,Automatizace,Robotika)
Před­ní český do­da­va­tel soft­wa­ru eMan vy­vi­nul apli­ka­ci na míru pro ABB, kon­krét­ně di­vi­zi ABB Ro­bo­ti­ka a Au­to­ma­ti­za­ce. Ta tak nyní může jed­no­du­še řešit ja­ký­ko­liv po­ža­da­vek ...
Neděle, 05 Listopad 2023
12. Zdicí robot od Wienerbergeru poprvé na stavbě
(Matching tags: CIIRC ČVUT,GEMO,KM Ro­bo­tics,Wi­e­ner­ber­ge­r,Zdění,Robotika,Stavebnictví)
Zdicí robot od Wi­e­ner­ber­ge­ru po­pr­vé vy­jíž­dí na re­ál­nou stav­bu. V Šum­per­ku se s olo­mouc­kou sta­veb­ní fir­mou GEMO po­dí­lí na vý­stav­bě haly pro sou­kro­mé­ho in­ves­to­ra. Sé­ri­o­vá ...
Čtvrtek, 05 Říjen 2023
13. Elvira na MSV 2023 představí robotické skenování
(Matching tags: MSV 2023,Abc3D,Elvira,3D skenery,3D tiskárny,Brno,Robotika)
El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, ozná­mi­la, že na le­toš­ním roč­ní­ku Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně (MSV) před­sta­ví ...
Pondělí, 02 Říjen 2023
14. Eaton optimalizuje logistiku mobilními roboty MiR
(Matching tags: Rumunsko,MiR200,MiR250,MiR500,AMR,MiR,Logistika,Eaton,Robotika)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la, že to­vár­na Eaton v ru­mun­ském Aradu na­sa­di­la čtyři au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR) od MiR, a to mo­de­ly Mi­R500 a Mi­R200. Kromě ...
Středa, 27 Září 2023
15. ABB uvádí na trh koboty GoFa 10 a 12
(Matching tags: GoFa 12,GoFa 10,ABB Robotics,Koboty,ABB,Robotika)
ABB uved­la na trh dvě nové va­ri­an­ty svého ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho ro­bo­ta GoFa. GoFa 10 a GoFa 12 ote­ví­ra­jí fir­mám nové mož­nos­ti vy­u­ži­tí au­to­ma­ti­za­ce po­mo­cí ko­bo­tů pro zvý­še­ní ...
Čtvrtek, 14 Září 2023
16. 8 nejčastějších mýtů o robotizaci podle Profiky
(Matching tags: Robotické buňky,Pro­fi­ka,Mýty,Koboty,Automatizace,Robotika)
Ro­bo­ti­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce jsou čím dál žá­da­něj­ším ře­še­ním. Nejen­že re­a­gu­jí na ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných lid­ských pra­cov­ní­ků, za­jiš­ťu­jí rov­něž přes­nost a jasně ...
Středa, 30 Srpen 2023
17. Výzva k beta testování SprutCAM X 17 a X Robot 17
(Matching tags: Sprut­CAM X Robot,SprutCAM X,SprutCAM,Robotika,Obrábění,Software,CAM)
Sprut­CAM Tech zve uži­va­te­le s ak­tiv­ní­mi smlou­va­mi o údrž­bě k účas­ti na beta tes­to­vá­ní no­vých verzí svých vlaj­ko­vých pro­duk­tů. Ob­do­bí beta tes­to­vá­ní pro­duk­tů  Sprut­CAM ...
Pátek, 18 Srpen 2023
18. Bow vydává beta verzi robotického softwaru
(Matching tags: Bow,Bow Software,Beta,Aplikace,SDK,Robotika)
Byla vy­dá­na BETA verze ro­bo­tic­ké­ho soft­wa­ro­vé­ho en­gi­nu od Bow Soft­ware. Bow právě vy­tvá­ří obec­né vý­vo­jo­vé pro­stře­dí, které má usnad­nit tvor­bu a pod­po­ru apli­ka­cí pro ro­bo­ti­ku. ...
Čtvrtek, 20 Červenec 2023
19. Epson ocenil distributory povyšující výkonnost robotů
(Matching tags: Los Alamitos,Epson Robots,SCARA,Ocenění,Robotika)
Epson Ro­bots, vý­rob­ce ro­bo­tů SCARA, oce­nil své nej­lep­ší dis­tri­bu­to­ry ro­bo­tů ve fiskál­ním roce 2023. Kon­fe­ren­ce o dis­tri­buci ro­bo­tů, která se ko­na­la 28. červ­na 2023 v sídle ...
Pondělí, 10 Červenec 2023
20. ABB Infoservice zpřístupňuje kontrolu robotů
(Matching tags: Infoservice,Roboty,Kontrola,ABB,Aplikace,Automatizace,Robotika)
ABB Ro­bo­ti­ka spus­ti­la v Česku apli­ka­ci ABB In­fo­ser­vi­ce, která byla vy­vi­nu­ta lo­kál­ně se zá­mě­rem na­bíd­nout ji fi­rem­ním kli­en­tům ABB po celém světě. Uži­va­te­lé díky ní uvidí ...
Středa, 17 Květen 2023
21. Profika zve na Open House se zaměřením na robotiku
(Matching tags: Open House,Profika,Automatizace,Robotika,Obrábění)
Tu­zem­ská spo­leč­nost Pro­fi­ka na­va­zu­je na dlou­ho­le­tou tra­di­ci a po­řá­dá den ote­vře­ných dveří. I letos během Open House vy­sta­ví ob­rá­bě­cí stro­je ji­ho­ko­rej­ských zna­ček ...
Pátek, 12 Květen 2023
22. Jak rychle na robotickou aplikaci pomocí D:PLOY
(Matching tags: Robotika,Automatizace,Webináře,On Robot,D:PLOY)
Pod tímto ná­zvem se skrý­vá po­zván­ka na půl­ho­di­no­vý webi­nář spo­leč­nos­ti On Robot. Na­sa­ze­ní ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí pro­chá­zí díky ne­dáv­né­mu uve­de­ní D:PLOY vel­kou pro­mě­nou, ...
Středa, 05 Duben 2023
23. Významná aktualizace SprutCAM Tech Robot Calibration
(Matching tags: SprutCAM X Robot,Robot Calibration,SprutCAM Tech,mobilní aplikace,Robotika)
Bez­plat­ná mo­bil­ní apli­ka­ce Sprut­CAM Tech Robot Ca­lib­rati­on je ur­če­na k přes­né ka­lib­ra­ci stře­do­vé­ho bodu ná­stro­je (TCP) a au­to­ma­tic­ké­mu pře­no­su dat do apli­ka­ce Sprut­CAM ...
Pondělí, 13 Únor 2023
24. Heilind nabízí konektor Mini I/O Cat6A
(Matching tags: Cat6A,Mini I/O,Součástky,ECAD,Konektory,Výroba,Robotika,Strojírenství)
He­i­lind Electro­nics, dis­tri­bu­tor elek­tro­nic­kých sou­čás­tek a au­to­ri­zo­va­ný dis­tri­bu­tor pro TE Con­necti­vi­ty, na­bí­zí ko­nek­tor Mini I/O Cat6A jako sou­část kom­plet­ní řady ...
Středa, 01 Únor 2023
25. Lockheed Martin Ventures investuje do Machina Labs
(Matching tags: LMV,Loc­khe­ed Mar­tin Ven­tu­res,Inves­ti­ce,Ma­chi­na Labs,Tváření plechu,Umělá inteligence,Robotika)
Ma­chi­na Labs ozná­mi­la do­kon­če­ní in­ves­ti­ce ze stra­ny Loc­khe­ed Mar­tin Ven­tu­res (LMV), di­vi­ze spo­leč­nos­ti Loc­khe­ed Mar­tin Corp., glo­bál­ní bez­peč­nost­ní a le­tec­ké spo­leč­nos­ti. ...
Pátek, 27 Leden 2023
26. DLR uvádí na trh software pro řízení robotů
(Matching tags: DLR,Deep Lear­ning Ro­bo­tics,Strojové učení,ovládání,Programování,Robotika)
Deep Lear­ning Ro­bo­tics (DLR) uved­la na trh soft­ware pro ovlá­dá­ní ro­bo­tů. Tento soft­ware umožňuje uži­va­te­lům učit ro­bo­ty úkoly je­jich jed­no­du­chým před­vá­dě­ním. Cílem DLR je umož­nit ...
Pondělí, 23 Leden 2023
27. Fúze Mobile Industrial Robots a AutoGuide Mobile Robots
(Matching tags: Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots,AMR,MiR,Logistika,Roboty,Fúze,Robotika)
Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots ozná­mi­ly, že se slou­či­ly a staly jed­ním do­da­va­te­lem au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR), což je ...
Pátek, 07 Říjen 2022
28. Barevné a kvalitní 3D modely v pohybu v reálném čase
(Matching tags: Strojové vidění,Mo­ti­on­Cam-3D,Photoneo,Color,Umělá inteligence,Robotika,Hardware)
Pho­to­neo Mo­ti­on­Cam-3D byla oce­ně­na pres­tiž­ní­mi pro­gra­my jako nej­lep­ší 3D ka­me­ra na trhu. Nej­no­věj­ší oce­ně­ní po­chá­zí z pro­gra­mu The Sup­ply­Tech Bre­ak­throu­gh Awards, který ...
Pondělí, 01 Srpen 2022
29. Universal Robots představuje průmyslový kobot UR20
(Matching tags: UR20,Koboty,Portfolio,Universal Robots,Průmysl,Výroba,Automatizace,Robotika)
Dán­ský vý­rob­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů (ko­bo­tů) Uni­ver­sal Ro­bots (UR) ozná­mil, že do svého sor­ti­men­tu přidá nový 20kg kobot. Tento kobot je po­jme­no­ván UR20, má zcela novou kon­struk­ci ...
Středa, 22 Červen 2022
30. Virtuální veletrh MiRGo – Online AMR Expo
(Matching tags: Virtuální veletrh,MiRGo,AMR,MiR,Logistika,Roboty,Robotika)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) zve na vir­tu­ál­ní ve­letrh MiRGo – On­li­ne AMR Expo, který se usku­teč­ní ve dnech 27. a 28. dubna. Pro­gram ve stře­du 27. 4. za­hr­nu­je hlav­ní ...
Úterý, 26 Duben 2022
31. ABB otevírá v Česku výrobní a vývojové centrum robotiky
(Matching tags: Mošnov,OAMP,ABB,Centrum,Výroba,Vývoj,Robotika)
Při­bliž­ně po de­se­ti mě­sí­cích od za­há­je­ní stav­by za­ha­ju­je svou čin­nost ro­bo­tic­ké cen­t­rum ABB v are­á­lu Os­t­ra­va Ai­r­port Mul­ti­mo­dal Park (OAMP) v Moš­no­vě. Cel­ko­vá ...
Úterý, 19 Duben 2022
32. 11. Robotics Congress – Rychleji k cíli s chytrými koboty
(Matching tags: Robotics Congress,Hannover Messe,Automatizace,Robotika)
Za 14 dní – 26. dubna – se usku­teč­ní 11. roč­ník kon­gre­su ro­bo­ti­ky. Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech (bez­plat­ný) kon­gres před­sta­ví sou­čas­ný stav tech­ni­ky, ukáže pří­kla­dy z praxe ...
Úterý, 12 Duben 2022
33. IFR: dynamika automatizace interní logistiky se stále zvyšuje
(Matching tags: World Robotics 2021,Mobile Industrial Robots,Logistika,Robotika)
Mobile Industrial Robots (MiR) in­for­mo­val o vý­sled­cích zprá­vy „World Robotics 2021 – Service Robots report“ vy­da­né or­ga­ni­za­cí IFR. Podle zprá­vy jsou ře­še­ní mo­bil­ních ro­bo­tů již ...
Čtvrtek, 30 Prosinec 2021
34. Středoškolská Robosoutěž a ROBO číšník z lega
(Matching tags: ROBO číšník,FEL,Středoškoláci,Lego,ČVUT,Robotika,Soutěž)
Zen­ge­ro­va po­slu­chár­na Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT při­ví­tá od úterý 23. do pátku 26. lis­to­pa­du 2021 cel­kem 132 týmů stře­do­ško­lá­ků, kteří se při­hlá­si­li do čtyř sa­mo­stat­ných ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
35. OnRobot WebLytics pro kolaborativní aplikace
(Matching tags: WebLytics,One Stop Shop,OnRobot,Monitoring,Robotika,Software)
OnRobot, po­sky­to­va­tel jed­not­né­ho kon­takt­ní­ho místa (One Stop Shop) pro ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­tic­ké apli­ka­ce, uvádí na trh WebLy­tics, své první soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro mo­ni­to­ring ...
Čtvrtek, 11 Listopad 2021
36. MiR s CSi palletising atomatizují přepravu materiálu
(Matching tags: FMCG,Certifikace IP52,MiR1350,CSi palletising,AMR,Logistika,Automatizace,Robotika)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil spo­lu­prá­ci s CSi palle­ti­sing, ni­zo­zem­skou spo­leč­nos­tí po­sky­tu­jí­cí kom­plet­ní pa­le­ti­zač­ní ře­še­ní v FMCG prů­mys­lu. V rámci ...
Pondělí, 11 Říjen 2021
37. Creality na tiskové konferenci projektu Space Robotics
(Matching tags: Space Robotics,Creality,Brazílie,Robotika,3D tisk)
Dne 8. září 2021 uza­vře­la spo­leč­nost Cre­a­li­ty ofi­ci­ál­ně part­ner­ství se Space Ro­bo­tics Pro­ject, pro­jek­tem vy­ví­je­ným Bra­zil­ským ná­rod­ním fon­dem pro roz­voj vzdě­lá­vá­ní (FNDE) spo­leč­ně ...
Úterý, 14 Září 2021
38. Mobilní robotické příslušenství – nový segment na trhu s roboty
(Matching tags: ROEQ Assist,GuardCom,MRE,ROEQ,MiR,Logistika,Automatizace,Robotika)
Spo­leč­nost ROEQ, jeden z ve­dou­cích vý­rob­ců mo­bil­ní­ho ro­bo­tic­ké­ho pří­slu­šen­ství (MRE), po­si­lu­je své ak­ti­vi­ty ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě (CEE) a nyní ofi­ci­ál­ně ...
Čtvrtek, 02 Září 2021
39. John Deere kupuje Bear Flag Robotics
(Matching tags: Autonomie,Bear Flag Robotics,John Deere,Automatizace,Robotika,Akvizice)
 Deere & Com­pa­ny po­de­psa­la de­fi­ni­tiv­ní smlou­vu o koupi Bear Flag Ro­bo­tics za 250 mi­li­o­nů USD. Tento startup, za­lo­že­ný v roce 2017 v Si­li­con Valley, vy­ví­jí ...
Sobota, 21 Srpen 2021
40. OnRobot RG2 přinesl Yokoyama Kogyo 35% úsporu
(Matching tags: Yo­koya­ma Kogyo,OnRobot,Automatizace,Robotika)
OnRo­bot uvedl, že spo­leč­nost Yo­koya­ma Kogyo, ja­pon­ský vý­rob­ce z od­vět­ví au­to­mo­ti­ve, do­sá­hl s po­mo­cí ucho­po­va­če RG2 vý­znam­né úspo­ry ná­kla­dů při do­dr­že­ní vy­so­ké ...
Čtvrtek, 19 Srpen 2021
41. Webinář Jak robotizovat obsluhu CNC strojů
(Matching tags: Dre­a­mland,OnRobot,CNC stroje,Webináře,Robotika)
Pra­cu­je­te ve vý­ro­bě s CNC stro­ji a za­jí­má vás, jak ušet­řit čas a zá­ro­veň zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu? Za­re­gis­truj­te se na webi­nář spo­leč­nos­ti OnRo­bot, který se usku­teč­ní ...
Čtvrtek, 20 Květen 2021
42. UI předchází poruchám robotů a zajišťuje nepřetržitou výrobu
(Matching tags: Údržba,Umělá inteligence,Neuron Soundware,IoT,T-Systems,Robotika)
Za­jiš­tě­ní bez­pro­blé­mo­vé­ho chodu vý­ro­by je dnes vel­kým té­ma­tem řady vý­rob­ních spo­leč­nos­tí. Neu­ron soun­d­ware a T-Sys­tems vy­tvo­ři­ly spo­leč­nou ukáz­ku prů­mys­lo­vé di­gi­ta­li­za­ce, ...
Úterý, 18 Květen 2021
43. Webinář Tři snadné aplikace pro koboty OnRobot
(Matching tags: OnRobot,Koboty,Webináře,Aplikace,Robotika)
Pokud máte zájem vidět prak­tic­kou ukáz­ku, jak rych­le a snad­no zpro­voznit tři ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, pak se za­re­gis­truj­te se na webi­nář spo­leč­nos­ti OnRo­bot – 3 snad­né apli­ka­ce ...
Sobota, 01 Květen 2021
44. Robot z lega hraje skladbu „Pro Elišku“
(Matching tags: RHPv2,Pro Elišku,Beethoven,Lego,Robotika)
Ludwig van Beetho­ven by se asi hodně divil, kdyby sly­šel svou sklad­bu Pro Eliš­ku v po­dá­ní RHPv2. Nej­no­věj­ší robot z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT (FEL) hraje sklad­bu, která patří ...
Pondělí, 29 Březen 2021
45. Představení nového elektromagnetického uchopovače OnRobot
(Matching tags: MG10,Uchopovače,OnRobot,Automatizace,Robotika,Hardware)
OnRo­bot uvádí na trh nový pro­dukt MG10. MG10 před­sta­vu­je vše­stran­ný, vy­so­ce vý­kon­ný a snad­no po­u­ži­tel­ný mag­ne­tic­ký ucho­po­vač pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem, mon­táž ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
46. Nový elektrický podtlakový uchopovač OnRobot VGP20
(Matching tags: VGP20,Obalový průmysl,Uchopovače,OnRobot,Automatizace,Robotika,Hardware)
OnRo­bot před­sta­vu­je nový vý­kon­ný elek­tric­ký pod­tla­ko­vý ucho­po­vač OnRo­bot VGP20. Ucho­po­vač je kom­pa­ti­bil­ní se všemi před­ní­mi znač­ka­mi ro­bo­tů s uži­teč­ným za­tí­že­ním až ...
Čtvrtek, 04 Březen 2021
47. Produktivitě v Designed Mouldings pomohl uchopovač OnRobot VGC10
(Matching tags: Obalový průmysl,VGC10,Uchopovače,OnRobot,Automatizace,Robotika,Hardware)
OnRo­bot, ve­dou­cí do­da­va­tel uce­le­né řady ro­bo­tic­kých ná­stro­jů pro ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, uvedl, že De­signed Moul­dings, aus­tral­ská spo­leč­nost spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na vstři­ko­vá­ní ...
Pondělí, 08 Únor 2021
48. Siemens představuje novou funkci Simatic Robot Library
(Matching tags: TIA,Robot Library,SIMATIC,Integrator,Portal,Siemens,Robotika)
Spo­leč­nost Si­e­mens roz­ši­řu­je mož­nos­ti TIA (To­tally In­te­gra­ted Au­to­mati­on) por­tá­lu pro ob­last prů­mys­lo­vých ro­bo­tů a před­sta­vu­je novou funk­ci – uni­ver­zál­ní kni­hov­nu ...
Čtvrtek, 14 Leden 2021
49. MiR prezentuje vývoj trhu logistických robotů v roce 2020
(Matching tags: MiR,Robotika,Automatizace,IFR,AMTECH,MTS,Vývoj trhu 2020)
Mo­bil­ní ro­bo­ty Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) byly v roce 2020 im­ple­men­to­vá­ny or­ga­ni­za­ce­mi z mnoha růz­ných sek­to­rů a na různé pro­voz­ní role – zejmé­na pak v ob­las­ti ...
Neděle, 20 Prosinec 2020
50. Flexibilní výkonná a levná robotická simulace s RoboDK
(Matching tags: DataCAD Software & Service,RoboDK,CAD/CAM,Robotika,Simulace)
Da­ta­CAD Soft­ware & Ser­vi­ce po­sky­tu­je in­for­ma­ce o vý­ho­dách off-line si­mu­la­ce ro­bo­tů po­mo­cí Ro­boDK. Jde o vý­kon­ný sys­tém pro off-line si­mu­la­ci a pro­gra­mo­vá­ní ...
Pondělí, 14 Prosinec 2020