Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo roboty

Celkem nalezeno výsledků : 38.

1. SprutCAM X 17.0.11 s bohatou aktualizací
(Matching tags: SprutCAM,Obrábění,CAM,17.0.11,MOKA,Roboty)
Sprut­CAM Tech, do­da­va­tel CAD/CAM/OLP soft­wa­ru, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce Sprut­CAM X 17.0.11. Mezi klí­čo­vé funk­ce Sprut­CAM X a Sprut­CAM X Robot 17.0.11 patří na­pří­klad vy­lep­še­ná ...
Neděle, 07 Leden 2024
2. eMan vyvinul aplikaci pro ABB na správu robotů
(Matching tags: In­fo­ser­vis,Apli­ka­ce,Roboty,ABB,Správa,iOS,Android,Automatizace,Robotika)
Před­ní český do­da­va­tel soft­wa­ru eMan vy­vi­nul apli­ka­ci na míru pro ABB, kon­krét­ně di­vi­zi ABB Ro­bo­ti­ka a Au­to­ma­ti­za­ce. Ta tak nyní může jed­no­du­še řešit ja­ký­ko­liv po­ža­da­vek ...
Neděle, 05 Listopad 2023
3. ABB Infoservice zpřístupňuje kontrolu robotů
(Matching tags: Infoservice,Roboty,Kontrola,ABB,Aplikace,Automatizace,Robotika)
ABB Ro­bo­ti­ka spus­ti­la v Česku apli­ka­ci ABB In­fo­ser­vi­ce, která byla vy­vi­nu­ta lo­kál­ně se zá­mě­rem na­bíd­nout ji fi­rem­ním kli­en­tům ABB po celém světě. Uži­va­te­lé díky ní uvidí ...
Středa, 17 Květen 2023
4. Flexiv uvádí na trh paralelního robota „Moonlight“
(Matching tags: Šroubování,Leštění,Moonlight,Flexiv,Broušení,Roboty)
Spo­leč­nost Fle­xiv ozná­mi­la uve­de­ní nej­no­věj­ší­ho pří­růst­ku do svého pro­duk­to­vé­ho port­fo­lia, adap­tiv­ní­ho pa­ra­lel­ní­ho ro­bo­ta Mo­on­li­ght. Mo­on­li­ght je první pa­ra­lel­ní robot ...
Pondělí, 06 Únor 2023
5. SprutCAM X Robot nyní s téměř 700 robotickými mechanismy
(Matching tags: SprutCAM,Roboty,X Robot,Knihovny,CAM,Machine Maker)
V roce 2022 se počet mo­de­lů v on-line knihov­ně ro­bo­tů zvý­šil tři­krát. Soft­ware Sprut­CAM X Robot, vy­vi­nu­tý spo­leč­nos­tí Sprut­CAM Tech v Li­mas­so­lu na Kypru, po­sky­tu­je ...
Pondělí, 16 Leden 2023
6. Fúze Mobile Industrial Robots a AutoGuide Mobile Robots
(Matching tags: Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots,AMR,MiR,Logistika,Roboty,Fúze,Robotika)
Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots ozná­mi­ly, že se slou­či­ly a staly jed­ním do­da­va­te­lem au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR), což je ...
Pátek, 07 Říjen 2022
7. MiR představuje software pro AMR
(Matching tags: Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots,AMR,MiR,Roboty,Automatizace,Software)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) před­sta­vi­la novou soft­wa­ro­vou plat­for­mu, která umožňuje stále ro­bust­něj­ším a šká­lo­va­tel­něj­ším au­to­nomním mo­bil­ním ro­bo­tům (AMR) ...
Pondělí, 20 Červen 2022
8. Virtuální veletrh MiRGo – Online AMR Expo
(Matching tags: Virtuální veletrh,MiRGo,AMR,MiR,Logistika,Roboty,Robotika)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) zve na vir­tu­ál­ní ve­letrh MiRGo – On­li­ne AMR Expo, který se usku­teč­ní ve dnech 27. a 28. dubna. Pro­gram ve stře­du 27. 4. za­hr­nu­je hlav­ní ...
Úterý, 26 Duben 2022
9. Rekordní počet účastníků v European Rover Challenge 2022
(Matching tags: Kielce,ERC,European Rover Challenge,Roboty,Soutěž)
Re­gis­tra­ce uni­ver­zit­ních týmů do le­toš­ní­ho osmé­ho roč­ní­ku re­no­mo­va­né sou­tě­že Eu­ro­pe­an Rover Challen­ge byla uza­vře­na. Cel­kem bylo po­dá­no 92 při­hlá­šek z nej­lep­ších tech­nic­kých ...
Čtvrtek, 07 Duben 2022
10. Růst prodeje autonomních mobilních robotů MiR v roce 2021 o 42 %
(Matching tags: MiR600,Mibilní,Autonimní,MiR1350,2021,AMR,MiR,Roboty,Prodeje,Trh)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) za­zna­me­nal v loňském roce 42% ná­růst pro­dejů opro­ti roku 2020. Pro­si­nec při­tom pro spo­leč­nost před­sta­vo­val re­kord­ní měsíc s téměř 300 do­da­ný­mi ...
Pondělí, 31 Leden 2022
11. Dva nové výkonné autonomní mobilní roboty MiR
(Matching tags: MiR,Autonomní,Logistika,Roboty,Mobilní,Optimalizace)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uved­la na trh své nej­vý­kon­něj­ší ro­bo­ty pro pře­pra­vu palet a těž­kých ná­kla­dů ve vý­rob­ních ha­lách, skla­dech a lo­gis­tic­kých cen­t­rech. ...
Sobota, 14 Srpen 2021
12. Rekordní zájem o AMR roboty MiR a 55% růst tržeb
(Matching tags: 1. čtvrtletí 2021,Růst tržeb,NiR,AMR,Mobile Industrial Robots,Roboty)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) za­zna­me­na­la za­čát­kem to­ho­to roku re­kord­ní po­ptáv­ku. Pro­dej AMR ro­bo­tů v prv­ním čtvrt­le­tí roku 2021 byl o 55 % vyšší ve srov­ná­ní ...
Čtvrtek, 29 Duben 2021
13. Navrhujeme robotickou linku
(Matching tags: Robotické pracoviště,Roboty,Navrhování,Studentské projekty)
Spo­je­ní tech­no­lo­gií a nás­tro­jů pro tvor­bu di­gi­tál­ních pro­to­ty­pů s do­sa­ži­tel­nos­tí pot­řeb­né­ho tech­nic­ké­ho a soft­wa­re vy­ba­ve­ní dá­vá ve vý­u­ce no­vé a je­di­neč­né mož­nos­ti. ...
Úterý, 20 Říjen 2020
14. Roboty mění dřevozpracující průmysl
(Matching tags: Roboty,Konstrukce,KUKA,Strojírenství)
Dny Bun­des­gar­ten­schau (BUGA), kte­ré jsou tra­dič­ním mís­tem pro pre­zen­ta­ci tren­dů a no­vi­nek v ob­las­ti ur­ba­nis­mu a ar­chi­tek­tu­ry, pat­ří mi­nu­los­ti. Kro­mě stro­mů a kvě­tin by­lo ...
Úterý, 22 Září 2020
15. Novým distributorem produktů MiR na Slovensku je MTS
(Matching tags: MiRGo,MTS,MiR,Distributor,Roboty,Slovensko,Produkty,Automatizace)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) jme­no­va­la MTS, před­ní­ho slo­ven­ské­ho po­sky­to­va­te­le au­to­ma­ti­zač­ní tech­no­lo­gie, novým dis­tri­bu­to­rem pro­duk­tů MiR na slo­ven­ském ...
Pondělí, 29 Červen 2020
16. Digitální dvojče pro intuitivní ovládání robota
(Matching tags: Robot Control,Ovládací systém,Igus,Roboty,Automatizace,Programování)
Ně­mec­ká firma igus vy­vi­nu­la ří­di­cí soft­ware pro ře­še­ní níz­ko­ná­kla­do­vé au­to­ma­ti­za­ce, který uži­va­te­lům umožňuje snad­no pro­gra­mo­vat své ro­bo­ty. Soft­ware igus Robot Con­t­rol ...
Středa, 27 Květen 2020
17. ABB RobotStudio nyní může ovládat roboty SCARA z počítače
(Matching tags: ABB,Roboty,Simulace,Robotika,Programování,obotStudio,SCARA,Automatizace)
ABB zjed­no­du­ši­lo po­u­ží­vá­ní svých ob­lí­be­ných ro­bo­tů SCARA a uži­va­te­lům nově na­bí­zí mož­nost uvá­dět tyto ro­bo­ty do pro­vo­zu a ovlá­dat je z lapto­pu nebo stol­ní­ho po­čí­ta­če ...
Pondělí, 18 Květen 2020
18. MiR zdvojnásobil prodej AMR robotů v regionu CEE
(Matching tags: Dreamland,CEE,Roboty,AMTECH,Mobile Industrial Robots,MiR)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) zhod­no­ti­la ak­tu­ál­ní vývoj na trhu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py (CEE) a nové pří­le­ži­tos­ti k au­to­ma­ti­za­ci vni­t­ro­pod­ni­ko­vé ...
Středa, 22 Duben 2020
19. iRobot Education posiluje novou generaci inovátorů
(Matching tags: STEM,Roboty,Education,iRobot,Coding,Kódování,Programování)
Spo­leč­nost iRo­bot Corp. ozná­mi­la iRo­bot Edu­cati­on, po­sky­tu­jí­cí pe­da­go­gům a ro­di­čům pří­stup ke vzdě­lá­va­cím ro­bo­tům, on-line zdro­jům a pro­gra­mo­vá­ní pro in­spi­ra­ci ...
Pondělí, 13 Duben 2020
20. HAHN Group kupuje DAHL Automation
(Matching tags: Akvizice,Robotika,Automatizace,HAHN Group,DAHL Automation,Roboty)
Sku­pi­na HAHN zís­ka­la DAHL Au­to­mati­on, glo­bál­ní­ho in­te­grá­to­ra pro ro­bo­ti­ku, ro­bo­ty, au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty a au­to­ma­ti­zo­va­ná vo­zi­dla s na­vá­dě­ním. Trans­ak­ce ...
Pondělí, 13 Duben 2020
21. Výrobce robotů Hanwha vstoupil na český trh
(Matching tags: Hardware,Kolaborativní,Roboty,Hanwha,HCR CZECH,HCR-3,HCR-5,HCR-12,Rodi)
Jeden z nej­vět­ších glo­bál­ních hráčů na poli ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů – ji­ho­ko­rej­ská spo­leč­nost Ha­nwha – vidí v České re­pub­li­ce velký po­ten­ci­ál. V sou­čas­nos­ti na­bí­zí ...
Středa, 01 Duben 2020
22. Nový model MiR250 mění standardy v interní logistice
(Matching tags: MiR250,Interní,Hardware,Mobile Industrial Robots,Logistika,Roboty)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uvádí na trh no­vé­ho au­to­nomní­ho mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R250, ino­va­tiv­ní model plný nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií se snad­nou a efek­tiv­ní ...
Úterý, 10 Březen 2020
23. Průzkum MiR o velkém potenciálu AMR robotů
(Matching tags: Roboty,AMR,MiR,Spedice,Automotive,Mobilní,Elektrotechnika)
 Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) na zá­kla­dě svého prů­zku­mu mezi ame­ric­ký­mi prů­mys­lo­vý­mi pod­ni­ky zjis­til, že v příš­tích dvou le­tech o au­to­ma­ti­za­ci své in­ter­ní lo­gis­ti­ky ...
Úterý, 03 Březen 2020
24. Kobot – dokonalý flexibilní univerzální nástroj
(Matching tags: Automation,Forum,Hannover Messe,Roboty,Koboty,Výstavy,Hala č. 6)
Bez­peč­nost při spo­lu­prá­ci člo­vě­ka s ro­bo­ty za­u­jí­má na ve­letr­hu Han­no­ver Messe vý­znam­né místo v hale č. 6 v rámci té­ma­tu ro­bo­ti­ka. I když to možná zní pa­ra­dox­ně, ...
Úterý, 28 Leden 2020
25. Trendy v robotizaci 2020 28.–30. ledna v Brně
(Matching tags: Akce,Konference,Trendy v robotizaci,Roboty,Avanti,2020)
Kon­fe­ren­ce Tren­dy v ro­bo­ti­za­ci, zkrá­ce­ně Ro­bo­ty, za­há­jí rok 2020 a ode­hra­je se opět v Brně. Sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce před­sta­ví i řadu no­vi­nek bo­ha­té­ho pro­gra­mu. ...
Čtvrtek, 05 Prosinec 2019
26. MiR představí na MSV 2019 logistické aplikace se svými roboty
(Matching tags: Mobile Industrial Robots,MiR,Logistika,Roboty,MiR500,MiR1000,MSV,Mi­R100,Mi­R200)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) bu­de na le­toš­ním ve­letr­hu MSV 2019 v Brně pre­zen­to­vat ino­va­ce v ob­las­ti lo­gis­ti­ky pro­střed­nic­tvím de­mon­stra­ce řa­dy lo­gis­tic­kých apli­ka­cí, ...
Pátek, 27 Září 2019
27. Robotmaster v. 7.1 dalším skokem v revoluci programování
(Matching tags: Roboty,CAD/CAM,Programování,Software,Robotmaster)
Vy­dá­ní Ro­bot­mas­te­ru ver­ze 7 v ro­ce 2018 bylo re­vo­luč­ním po­či­nem v off-line pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů. Jed­no­du­ché až slo­ži­té ro­bo­tic­ké úlohy od pří­mo­čaré­ho plazmo­vé­ho ...
Pondělí, 26 Srpen 2019
28. Mobilní roboty MiR pomáhají ve FORD Motor
(Matching tags: FORD Motor,Španělsko,Valencie,Automatizace,Mobilní,Roboty,Mobile Industrial Robots,MiR)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) oznámila, že Ford Spain do­ká­zal s využitím tří autonomních robotů MiR optimalizovat interní lo­gi­s­ti­ku v rámci svých výrobních provozů. Roboty ...
Pondělí, 22 Červenec 2019
29. Nový robot MiR1000 a zabudovaná UI pro navigování flotily
(Matching tags: AMR,AI Camera,MiR1000,Mobile Industrial Robots,MiR,Roboty)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) uvedla na trh aktuálně největšího autonomního mobilního robota (AMR) MiR1000. Dokáže automaticky naložit, dopravit a dodat palety a jiné těžké náklady ...
Úterý, 09 Duben 2019
30. MiR strategicky spolupracuje se společností Faurecia
(Matching tags: Faurecia,Logistika,Roboty,Mobile Industrial Robots,MiR,Automatizace)
... nasadí Faurecia autonomní mobilní roboty do svých výrobních zařízení po celém světě a posune tak stupeň automatizace na novou úroveň. MiR má dostatečnou kapacitu a znalosti potřebné ...
Středa, 16 Leden 2019
31. MiR v roce 2018 téměř ztrojnásobil prodej
(Matching tags: Automatizace,PLAN,Obrat,Mobile Industrial Robots,MiR,Kolaborativní,Roboty)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) ohlásila za rok 2018 nárůst obratu o 160 % oproti roku 2017. Úspěšné výsledky jsou z velké části zásluhou zákazníků z řad nadnárodních společností, ...
Pondělí, 14 Leden 2019
32. Efektivnější logistika s roboty MiR v NIDEC GPM
(Matching tags: Materiál,Automatizace,Logistika,Efektivita,Roboty,NIDEC GPM,Přeprava,MiR)
... využívají jednoho ro­bo­ta k zá­so­bo­vá­ní pracovníků výrobním materiálem a další dva roboty k zá­­so­­bo­­vá­­ní montážních linek komponentami.  ...
Úterý, 27 Listopad 2018
33. Průzkum Dell Technologies o budoucím soužití lidí a strojů
(Matching tags: Roboty,Stroje,Technologies,Partnerství,Lidé,Dell)
Už dávno není otázkou, jestli postupující digitalizace a nové tech­no­lo­gie promění vztah lidí a strojů ve skutečné partnerství. Ostatně přes 80 procent z 3800 šéfů středních a velkých ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018
34. Na Hannover Messe 2018 se soustředí síly robotů
(Matching tags: Veletrh,Automatizace,Hannover Messe,Robotics Award,Roboty,Průmysl 4.0)
Seznam firem zabývajících se roboty a přihlášených na veletrh Hannover Messe 2018 nabízí jména jako ABB, Epson, Kawasaki, Kuka, Mitsubishi, Schunk, Stäubli, Universal Robots, Franka Emika ...
Úterý, 30 Leden 2018
35. MCAE nabízí ATOS ScanBox Series 7 a 8 na měření velkých dílů
(Matching tags: GOM,ATOS,MCAE,Systems,ScanBox,Series 7,Series 8,3D skenery,Roboty)
MCAE Systems rozšiřuje nabízenou produktovou řadu automatizovaných měřicích systémů ATOS ScanBox od společnosti GOM o řadu označovanou jako 7 a 8. Tyto řady plně vyhovují požadavkům automobilového ...
Pátek, 13 Květen 2016
36. Transcend Robotics vydává ARTI3 Mobility Platform a Vantage
(Matching tags: Robotics,Roboty,Transcend,ARTI3,Mobility Platform,Vantage,Mobilní)
Společnost Transcend Robotics rozšiřuje řadu svých produktů pro mobilní roboty ARTI3 o platformu ARTI3 Mobility Platform pro integrátory a vývojáře a o ARTI3 Vantage pro aplikace koncových ...
Úterý, 29 Březen 2016
37. Canon na evropském trhu systémů pro strojové 3D vidění
(Matching tags: Strojové vidění,3D vidění,RV300,RV500,RV1100,Roboty,Canon,Hardware,Europe)
Společnost Canon Europe oznámila vstup na rostoucí trh strojového vidění v Evropě uvedením systému strojového 3D vidění pro použití ve spojení s průmyslovými roboty. Tyto systémy jsou schopné ...
Pondělí, 03 Srpen 2015
38. S brněnským VUT na „Manhattanu“ o víkendu 6. – 8. března
(Matching tags: AZ Tower,Technické obory,Roboty,Vzdělávání,Brno,VUT,Prezentace,Formule)
... elektromobilů přes roboty až po formule a vozidla poháněná vzduchem vyvinutá a postavená studenty.  ...
Středa, 04 Březen 2015