Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo trimble

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Trimble Terra Office přináší integraci s Esri ArcGIS Pro
(Matching tags: GIS,ESRI,Trimble,Sběr dat,Integrace,ArcGIS Pro,TerraFlex,Terra Office)
Trim­ble ozná­mi­la vy­dá­ní doplňku Trim­ble Terra Of­fi­ce pro Esri Ar­c­GIS Pro. Tento do­pl­něk je novým pro­duk­tem v sadě desk­to­po­vých ře­še­ní Trim­ble Terra Of­fi­ce pro in­te­gra­ci soft­wa­ru ...
Pátek, 14 Červenec 2023
2. Nový laserový 3D skener Trimble X9
(Matching tags: Trim­ble X9,Laser,3D skenování,Trimble,Geospatial,Hardware)
 Trim­ble ozná­mi­la 3D la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X9, nové vše­stran­né ře­še­ní pro sní­má­ní re­a­li­ty pro ge­o­de­ty, sta­veb­ní a in­že­nýr­ské pro­fe­si­o­ná­ly. Sys­tém ...
Čtvrtek, 25 Květen 2023
3. Norská správa veřejných silnic vybrala Trimble
(Matching tags: Infrastruktura,Trimble,NPRA,Quadri,AgileAssets,Silniční síť)
Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že nor­ská Sprá­va ve­řej­ných sil­nic (Norwegi­an Pu­b­lic Roads Ad­mi­nis­trati­on – NPRA) si pro sprá­vu, údrž­bu a pro­voz 10 600 km dlou­hé sil­nič­ní sítě a sou­vi­se­jí­cí ...
Čtvrtek, 12 Leden 2023
4. Trimble RealWorks verze 12.3 – nové funkce a vylepšení
(Matching tags: Trimble X7,Verze 12.3,Re­a­lWorks,Trimble)
Trimble před­sta­vu­je­ Trim­ble Re­a­lWorks verze 12.3, která při­ná­ší zcela nové funk­ce a vy­lep­še­ní pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a ze­fek­tiv­ně­ní uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu va­šich ...
Úterý, 29 Listopad 2022
5. Trimble kupuje společnost B2W Software
(Matching tags: Stavebnictví,Akvizice,Trimble,B2W Software,Správa staveb)
Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že pře­vza­la sou­kro­mou spo­leč­nost B2W Soft­ware, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le ře­še­ní pro od­ha­dy a pro­voz v ob­las­ti těž­ké­ho sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. ...
Čtvrtek, 29 Září 2022
6. Trimble TerraFlex Premium Edition pro GIS
(Matching tags: TerraFlex,Premium Edition,Sběr dat,Trimble,GIS)
Spo­leč­nost Trim­ble vy­da­la Trim­ble Terra­Flex Pre­mi­um edi­ti­on, novou řadu svého soft­wa­ru pro sběr dat ge­o­gra­fic­ké­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu (GIS). Tato edice po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům ...
Pátek, 23 Září 2022
7. Nové řešení pro skenování a zobrazování od Trimble
(Matching tags: Trimble X12,Geoprostor,3D skenování,Trimble,Hardware)
Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 26. 7. nový ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X12, který roz­ší­řil port­fo­lio ge­o­prosto­ro­vé­ho ske­no­vá­ní. Sys­tém X12 in­te­gru­je in­tu­i­tiv­ní soft­ware Trim­ble ...
Čtvrtek, 04 Srpen 2022
8. Modulární GNSS přijímač Trimble R750
(Matching tags: R750,Přijímač,GNSS,Trimble,Hardware,GIS)
Trim­ble před­sta­vil Trim­ble R750 GNSS Mo­du­lar Re­ce­i­ver, při­po­je­nou zá­klad­no­vou sta­ni­ci pro po­u­ži­tí v ci­vil­ní vý­stav­bě, ge­o­prosto­ro­vých a ze­mě­děl­ských apli­ka­cích. ...
Úterý, 21 Prosinec 2021
9. Nový přijímač Trimble DA2 GNSS
(Matching tags: DA2,Přijímač,Catalyst,GNSS,Trimble,GIS,Data)
Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 21. září při­jí­mač Trim­ble DA2 GNSS pro po­lo­ho­va­cí služ­bu Trim­ble Ca­ta­lyst. DA2 – při­jí­mač a an­té­na druhé ge­ne­ra­ce pro služ­bu Ca­ta­lyst – nyní ...
Středa, 29 Září 2021
10. Laserové skenování pro oblast železniční dopravy
(Matching tags: GX50,GEDO,Laserové skenování,koleje,Železnice,Měření,Liniové stavby,Trimble)
Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la fle­xi­bil­ní ki­ne­ma­tic­ký la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble GEDO GX50, na­vr­že­ný pro pro­voz se sys­témy mě­ře­ní ko­le­jí Trim­ble GEDO pro ana­lý­zu ...
Čtvrtek, 15 Červenec 2021
11. Trimble MX50 rozšiřuje portfolio mobilního mapování
(Matching tags: Applanix,MX50,Silnice,LiDAR,Sběr dat,Trimble,Hardware)
Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 12. čer­ven­ce mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX50 pro sprá­vu a ma­po­vá­ní ma­jet­ku – nový pří­růs­tek do svého za­ve­de­né­ho port­fo­lia mo­bil­ních ...
Úterý, 13 Červenec 2021
12. Trimble vydal SysQue v8.0.1
(Matching tags: v8.0.1,SysQue,Opravy,Vylepšení,Aktualizace,Trimble,Revit)
Verze SysQue v8.0.1 z pro­sin­ce 2020 je kom­pa­ti­bil­ní s ak­tu­ál­ně pod­po­ro­va­ný­mi ver­ze­mi Au­to­de­sk Revit 2021, 2020 a 2019. Pro tyto tři verze budou k dis­po­zi­ci nové ...
Pondělí, 04 Leden 2021
13. Co je nového v programu SketchUp 2020.0?
(Matching tags: 2020.0,Layout,SketchUp,Software,Trimble,Modelování)
V roce 2019 vý­vo­já­ři strá­vi­li spous­tu času uče­ním toho, co si uži­va­te­lé přejí, aby Sket­chUp dělal lépe. Během tré­nin­ko­vých akcí uži­va­te­lů sle­do­va­li je­jich ko­men­tá­ře na fóru ...
Pátek, 31 Leden 2020
14. Trimble Clarity jako internetová aplikace
(Matching tags: Clarity,Internetová aplikace,Trimble)
Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la spuš­tě­ní Trim­ble Cla­ri­ty jako sa­mo­stat­né in­ter­ne­to­vé apli­ka­ce, která zjed­no­du­šu­je zob­ra­ze­ní a na­vi­ga­ci u 3D dat a umožňuje po ak­tu­a­li­za­ci ...
Úterý, 12 Listopad 2019
15. Trimble Unity Remote Monitoring ve verzi 4.7
(Matching tags: Unity,Remote,Monitoring,Trimble,Vodní hospodářství,Verze 4.7,Telog,GIS)
Soft­ware Trim­ble Uni­ty Re­mo­te Mo­ni­to­ring ob­sa­hu­je uti­li­ty pro ana­lý­zy a zob­ra­ze­ní vod, od­pad­ních vod a deš­ťo­vé vo­dy. Ver­ze 4.7 umo­ž­ňu­je zís­ká­vat, ana­ly­zo­vat a spra­vo­vat ...
Středa, 25 Září 2019
16. Trimble SiteVision pro rozšířenou realitu v terénu
(Matching tags: Rozšířená realita,Trimble,GIS,BIM,Terén,SiteVision)
Sys­tém Trim­ble Si­te­Vi­si­on umožňuje vy­u­žít roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (AR) i v te­ré­nu a zob­ra­zit 2D a 3D data ja­ké­ho­ko­liv pro­jek­tu přímo na kon­krét­ním, fy­zic­kém místě. ...
Středa, 18 Září 2019
17. Shaderlight 2019 ve verzi 7.1
(Matching tags: Grafika,Rendering,Trimble,Shaderlight 2019,SketrchUp,Vykreslování,Verze 7.1,Světla,Shaderlight)
Spo­leč­nost Sha­der­li­ght, vý­vo­jář softwaru Sha­der­li­ght for Sket­chUp, vy­kres­lo­va­cí­ho do­plň­ku pro Trim­ble Sket­ch­Up, vy­dá­vá ak­tu­a­li­za­ci Sha­der­li­ght 2019, a to ve ver­zi 7.1. ...
Pátek, 13 Září 2019
18. Trimble 4D Control s efektivním sledováním v reálném čase
(Matching tags: 4D Control,Reálný čas,Sledování,Monitorování,Trimble,Stavebnictví,Software)
Společnost Trimble nabízí nejnovější verzi svého stavebně mo­ni­to­ro­va­cí­ho softwaru v reálném čase – Trimble 4D Control ve verzi 5.0. Umožňuje zúčastněným subjektům projektu monitorovat kritickou ...
Pátek, 19 Červenec 2019
19. Co je nového v aplikaci Trimble SketchUp 2019
(Matching tags: YouTube,Trimble,SketchUp,Nicom,Trimble Connect,AR/VR,On-line modelář,Michal Spielmann)
Vývojáři společnosti Trimble představili 5.2.2019 novou verzi aplikace Sketchup s označením 2019. Pojďme se podívat, co nového aplikace SketchUp svým uživatelům přináší nového. (Poznámka: některé ...
Pondělí, 25 Březen 2019
20. Trimble XR10 s technologií HoloLens 2 pro smíšenou realitu
(Matching tags: Trimble Connect,XR10,HoloLens 2,MWC,Barcelona,Smíšená realita,Trimble,Microsoft)
Společnost Trimble nabízí nové zařízení pro pracovní helmy, které umožní pracovníkům v bezpečnostně kontrolovaných prostředích přístup k holografickým informacím přímo na místě a pracovat ...
Středa, 27 Únor 2019
21. Trimble přestavuje Tekla Bridge Creator 1.0
(Matching tags: BrIM,Bridge Creator,Verze 1.0,WPS Finland,Tekla Structures,Stavebnictví,BIM,Trimble)
Bridge Creator je nové rozšíření pro BIM software Tekla Structures, které v sobě integruje kompletní technologický postup pro návrhy mostů od konstrukční geometrie po postavitelný model ...
Čtvrtek, 24 Leden 2019
22. Druhá aktualizace Shaderlight 2018
(Matching tags: SketchUp,Rendering,Shaderlight,Vykreslování,Doplněk,Trimble)
Shaderlight pro SketchUp je doplňkem pro vykreslování v Trimble SketchUpu. Letošní druhá aktualizace, opět zdarma pro současné uživatele, má pořadové číslo 6.2 nabízí například obsahuje přesnější ...
Pátek, 17 Srpen 2018
23. Trimble nabízí trojici svých produktů ve verzi 2018
(Matching tags: Tekla,Trimble,Structures,2018,Structural Designer,Tedds,Stavebnictví,Software)
Společnost Trimble představila tři nové verze svého softwaru pro stavebně inženýrské, výrobní a konstrukční týmy: Tekla Structures 2018, Tekla Structural Designer 2018 a Tekla Tedds 2018. Tato řešení poskytují ...
Pátek, 23 Březen 2018
24. Trimble vydává mobilní mapovací systém MX9
(Matching tags: GIS,MX9,INS,GAMS,DMI,Trimble,LiDAR,GNSS)
Trimble MX9 je kombinací na vozidle namontovaném LiDAR systému, zobrazení z více kamer a terénního softwaru pro získání přesných dat velkého objemu z aplikací pro silniční průzkumy, to­po­gra­fi­c­ké ...
Čtvrtek, 08 Únor 2018
25. Trimble kupuje Stabiplan
(Matching tags: MEP,Revit,Trimble,Akvizice,BIM,TZB,AutoCAD,Stabiplan)
Společnost Trimble oznámila koupi firmy Stabiplan, která nabízí 3D CAD/CAE software a BIM obsah pro TZB (MEP) průmysl v celé Evropě. Trimble tím chce rozšířit své stávající stavební řešení, jež umožňuje ...
Pondělí, 08 Leden 2018
26. Trimble vydává Business Center ve verzi 4.0
(Matching tags: Business Center,Trimble Clarity,Verze 4.0,Geodetika,Cloud,Trimble,Software,CAD)
Do svého portfolia kancelářského geoprostorového softwaru přidává Trimble novou verzi produktu Trimble Business Center a představuje Trimble Clarity, novou cloudovou aplikaci pro snadné zobrazení ...
Čtvrtek, 28 Září 2017
27. Nová aplikace Trimble na Androidu pro geodézii a sběr dat
(Matching tags: Penmap,DA1,Catalyst,GIS,Geodézie,GNSS,Sběr dat,Aplikace,Android,Trimble)
Společnost Trimble představila cloudovou aplikaci Trimble Penmap pro Android, určenou pro geodézii a sběr dat grafického informačního systému. Funguje v mobilních počítačích do ruky (Trimble ...
Pátek, 28 Červenec 2017
28. Program pro smíšenou realitu od Trimble a Brookfield Global
(Matching tags: Smíšená realita,Brookfield Global,Správa budov,HoloLens,Nemovitosti,Microsoft,Trimble)
Společnosti Trimble a Brookfield Global Integrated Solutions (Brookfield GIS) spolupracují na pravděpodobně prvním programu se smíšenou realitou pro oblast nemovitostí a správy budov ...
Středa, 03 Květen 2017
29. Trimble LiveCount Cloud pro MEP
(Matching tags: LiveCount,Mechanika,Elektrika,Accubid,Instalace,Classic,Trimble,Cloud,MEP)
Společnost Trimble představila Trimble LiveCount Cloud, novou cloudovou hostovanou službu (software jako služba) pro podnikatele v oblasti MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing – mechanika, elektrika ...
Pondělí, 16 Leden 2017
30. Trimble Dimensions 2016
(Matching tags: 2016,Dimensions,Konference,GIS,Mapování,Las Vegas,Trimble)
Na začátku listopadu (7.–9. 11.) se v americkém Las Vegas konal již osmý ročník mezinárodní uživatelské konference Trimble Dimensions. Během tří dnů byla představena inovativní řešení pro ...
Úterý, 13 Prosinec 2016
31. Se SketchUpem 2017 se posunete kupředu
(Matching tags: 3D Warehouse,HoloLens,Microsoft,Stavebnictví,Viewer,SketchUp,Mobile,Connect,Trimble)
Od připojení k Trimble jde o pátou velkou aktualizaci softwaru SketchUp. Zrychleny byly v nové verzi SketchUp Pro a LayOut, objevil se modelovací internetový nástroj my.SketchUp ...
Středa, 16 Listopad 2016
32. ArtVPS ohlásila dostupnost Shaderlight 2017
(Matching tags: Trimble,ArtVPS,Shaderlight,2017,SketchUp)
Shaderlight je vykreslovací doplněk pro Trimble SketchUp, určený jak pro Windows, tak Mac. Mezi nové funkce Shaderlight 2017 patří plná podpora softwaru SketchUp 2017, možnost specifikovat průměr pro bodová ...
Úterý, 15 Listopad 2016
33. Byl uvolněn Trimble Field Link 4.0 pro stavebnictví
(Matching tags: MEP,Trimble,Link,Field,v4.0,Stavební prvky,Stavebnictví)
Nejnovější verze programu Trimble Field Link 4.0, stavebního softwaru pro měření a rozvržení umístění kotevních šroubů, háků, kabelových žlabů a dalších stavebních prvků, nabízí nově zjednodušené ...
Pondělí, 07 Listopad 2016
34. Trimble na české antarktické stanici
(Matching tags: GeoExplorer,GIS,Trimble,GNSS)
Díky existenci a aktivitám Českého antarktického nadačního fondu měl autor článku možnost osobně se zúčastnit letošní expedice na Českou vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela v Antarktidě a přímo se ...
Pondělí, 18 Duben 2016
35. Konference uživatelů Trimble 2016
(Matching tags: Trimble,Geotronics,Holtel SKI,Uživatelé,Konference,Vzdělávání)
Společnost Geotronics Praha pořádá ve dnech 22. – 23. září 2016 v Novém Městě na Moravě v hotelu SKI dvoudenní setkání s technologiemi Trimble v praktických ukázkách, se zajímavými ...
Čtvrtek, 15 Září 2016
36. Autodesk a Trimble partnery pro AEC
(Matching tags: Autodesk,AEC,Stavebnictví,IFC,Partner,COBie,Trimble)
Společnosti Trimble a Autodesk uzavřely vzájemnou dohodu o spolupráci, zaměřenou na snížení nákladů na projekty díky rozdílným technologiím. Průběh práce a technologické postupy lze tak ...
Středa, 15 Červen 2016
37. Trimble vydává cloudovou řadu PULSE
(Matching tags: PULSE,Monitoring,Cloud,Služby,Trimble,Aplikace,Mobilní)
... cloudové možnosti pro důležité servisní operace v prodejnách nebo v terénu pro efektivnější práci, vylepšení produktivity a uspokojení zákazníků. Trimble Pulse umožňuje správu všech těchto ...
Středa, 27 Duben 2016
38. Trimble představuje Spectra Precision QML800G
(Matching tags: Precision,Trimble,Interiér,Laser,Hardware,Stavebnictví,Spectra,QML800G)
Spectra Precision QML800G je systém pro automatizaci layoutu bodů a zdí interiéru. Zahrnuje software BuildView, jenž umožňuje výběr bodů layoutu v přiloženém tabletu Android přímo za vyžití ...
Čtvrtek, 21 Duben 2016
39. SketchUp 2016 – novinky ve školicím středisku NICOM
(Matching tags: SketchUp,Nicom,Viewer,Školení,Vzdělávání,Kurzy,2016,iOS,Android,Trimble)
Společnost Trimble, uvolnila novou verzi 3D skicáře SketchUp 2016. Školicí středisko akciové společnosti NICOM je připraveno ve svých kurzech, ať už základním nebo pokročilém, tyto novinky zahrnout. ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015
40. Trimble kupuje švédský PocketMobile
(Matching tags: PocketMobil,PreCom,Logistika,Zabezpečení,Terén,Trimble,GIS,Společnost,Akvizice)
... kde má i kanceláře. Její řešení využívají firmy jako Royal Mail, DHL, G4S, Securitas, DB Schenker, Norwegian Post, ABB nebo Volvo Group. Nyní společnost Trimble oznámila koupi PocketMobile a jejích ...
Pátek, 16 Říjen 2015
41. Trimble 4D Control ve verzi 4.5
(Matching tags: GIS,Room,4D Control,eCognition,FFT,Monitorování.Země,Stavby,Trimble,4.5,Web)
Společnost Trimble vydává ve verzi 4.5 svůj software na monitorování deformací Trimble 4D Control, který analyzuje a podává zprávy o stavu a chování země a staveb (budov, ...
Čtvrtek, 15 Říjen 2015
42. Trimble představuje mobilní interní mapovací systém
(Matching tags: Hardware,Mobile,Mapování,Mobilní,System,Trimble,Solution,Indoor,Mapping,TIMMS)
Společnost Trimble představila mobilní interní mapovací systém Trimble Indoor Mobile Mapping Solution (TIMMS) pro rychlé a přesné mapy těžko dostupných interních prostor a převádí je do 2D ...
Pátek, 02 Říjen 2015
43. SketchUp Mobile Viewer nově ve verzi 2
(Matching tags: Viewer,SketchUp,SKP,Mobile,iOS,Aplikace,Android,Trimble,Connect,Dropbox)
Společnost Trimble představila novou verzi mobilního prohlížeče SketchUp Mobile Viewer. Aplikace umožňuje zobrazit, prohlížet, stahovat a otáčet 3D modely a soubory ve formátu SKP (zdarma dostupné ...
Pondělí, 18 Květen 2015
44. NICOM 3d kurzy – svět není placatý
(Matching tags: Corel,Rhino,Trimble,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk)
Zamyslete se, kdy jste naposledy viděli nějaký návrh domu, bytu, zahrady, auta nebo třeba jen nějakého domácího spotřebiče pouze ve 2d? Buď je to už nějaký ten pátek nebo to za moc nestálo, že? Svět kolem ...
Čtvrtek, 26 Březen 2015
45. Doplněk Easysketch pro SketchUp
(Matching tags: Computing,Doplněk,Limitless,Easysketch,SketchUp,Trimble,Plugin)
Poskytovatel 3D mobilní rozšířené reality, společnost Limitless Computing, vyvinula zcela nový doplněk Easysketch určený pro SketchUp firmy Trimble. Plugin urychluje možnosti návrhu kuchyní (je tedy určen ...
Pátek, 13 Březen 2015
46. Správu staveb v terénu zajistí Trimble ProjectSight
(Matching tags: Trial,Správa,SaaS,Stavby,App Store,iPad,Trimble,ProjectSight)
Trimble ProjectSight je cloudové řešení pro správu staveb přímo v terénu, jež zjednodušuje tvorbu, přístup a sdílení projektových informací mezi kanceláří a pracovníky v terénu. Ti ...
Čtvrtek, 08 Leden 2015
47. V USA umožnila FAA provoz dronů čtyřem společnostem
(Matching tags: Hardware,GIS,GPS,Legislativa,VDOS,Clayco,Woolpert,Drone,Trimble)
Souhlas s komerčním využitím dronů získaly od americké Federální letecké správy (FAA) čtyři firmy: Trimble Navigation, VDOS Global, Clayco a Woolpert. Využití dronů je různé, od průzkumů země, ...
Pátek, 12 Prosinec 2014
48. Vychází SketchUp 2015
(Matching tags: 2015,Pro,Windows,64bit,Trimble,3D CAD,Mac,SketchUp,BIM)
Společnost Trimble vydává SketchUp 2015, což je už druhá aktualizace v tomto roce. Vloni si produkt aktivovalo 30 milionů uživatelů. SketchUp 2015 nabízí podporu 64bitových systémů Windows i Mac, ...
Čtvrtek, 06 Listopad 2014
49. Trimble připravuje cloudovou aplikaci AllTrak
(Matching tags: Trimble,Správa,Materiál,Nástroje,Cloud,MEP,TZB,AllTrak)
Pro dodavatele prací z oblasti vzduchotechnicky, elektriky a potrubních systémů (MEP-TZB) spustí společnost Trimble cloudový nástroj Trimble AllTrak Cloud, umožňující správu materiálových zásob ...
Úterý, 04 Listopad 2014
50. Britská CSC bude od nynějška pod značkou Tekla
(Matching tags: Společnost,Tedds,Solvefor FE,Orion,Fastrak,CSC,Tekla,Trimble)
Jak Tekla, tak CSC patří pod společnost Trimble. CSC koupila Trimble v listopadu 2013. Jejich aktivity jsou od nynějška spojeny, dochází je změně značky a obě budou nadále působit pod jediným ...
Úterý, 07 Říjen 2014