Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo universal robots

Celkem nalezeno výsledků : 21.

1. Universal Robots oznamuje integraci s PLC Siemens
(Matching tags: SRCI,Koboty,Universal Robots,PLC,Automatizace,Siemens,Robotika)
Uni­ver­sal Ro­bots ozna­mu­je bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s PLC Sie­mens a urych­lu­je svůj zá­va­zek „Au­to­ma­ti­za­ce pro ko­ho­ko­li a kde­ko­li“ tím, že pod­po­ru­je po­ža­dav­ky ...
Úterý, 23 Duben 2024
2. Partnerství Universal Robots s integrátorem Denali
(Matching tags: Coboty,Kolaborativní roboty,Denali,Universal Robots,Partnerství)
Denali Advanced Integration se stala nej­vět­ším cer­ti­fi­ko­va­ným part­ne­rem (CSP) dán­ské­ho vý­rob­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů Uni­ver­sal Ro­bots. Oče­ká­vá se, že nyní vy­u­ži­je své bez­kon­ku­renč­ní ...
Úterý, 09 Květen 2023
3. Universal Robots představuje průmyslový kobot UR20
(Matching tags: UR20,Koboty,Portfolio,Universal Robots,Průmysl,Výroba,Automatizace,Robotika)
Dán­ský vý­rob­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů (ko­bo­tů) Uni­ver­sal Ro­bots (UR) ozná­mil, že do svého sor­ti­men­tu přidá nový 20kg kobot. Tento kobot je po­jme­no­ván UR20, má zcela novou kon­struk­ci ...
Středa, 22 Červen 2022
4. Prezentace eviXscan 3D FinePrecision a robotizovaných systémů
(Matching tags: 3D skenery,Hardware,eviXscan 3D,FinePrecision,Evatronix,Universal Robots,Webináře)
Eva­t­ro­nix SA, vý­rob­ce 3D ske­ne­ru evi­Xs­can, po­řá­dá bez­plat­ný webi­nář „Pre­zen­ta­ce ske­ne­ru evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on a ro­bo­ti­zo­va­ných sys­té­mů“. On-line se­mi­nář se bude ...
Úterý, 06 Duben 2021
5. Kobot UR5 automatizuje proces obrábění a paletizace topných těles
(Matching tags: AQUAEL,Kobot,případová studie,Universal Robots,UR5,Automatizace)
AQUAEL pat­ří me­zi nej­vět­ší vý­rob­ce ak­vá­rií na svě­tě. Ve své to­vár­ně v Su­val­kách v Pols­ku ta­to spo­leč­nost ús­pěš­ně na­sa­di­la ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho ro­bo­ta UR5, kte­rý au­to­ma­ti­zu­je ...
Úterý, 13 Říjen 2020
6. Rychlé nasazení UR robota pro aplikace vstřikování plastů
(Matching tags: Vstřikování plastů,Koboty,Rozhraní,Universal Robots,IMMI)
Vý­rob­ci plas­to­vých pro­duk­tů se stále více ob­ra­ce­jí na ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty, kteří ob­slu­hu­jí vstři­ko­va­cí stro­je. Za­ve­de­ním no­vé­ho roz­hra­ní vstři­ko­va­cí­ho stro­je (In­jecti­on ...
Úterý, 28 Duben 2020
7. Universal Robots spouští nový koncept on-line webinářů
(Matching tags: Robotika,Vzdělávání,on-line,Webináře,Universal Robots)
Dán­ská spo­leč­nost Uni­ver­sal Ro­bots spouš­tí nový kon­cept webi­ná­řů v Česku, Slo­ven­sku, Pol­sku, Ma­ďar­sku, Ru­mun­sku a Rusku. Vy­chá­zí tak vstříc po­ža­dav­kům, které při­ná­ší sou­čas­ná ...
Čtvrtek, 09 Duben 2020
8. V Dánsku bude největší centrum pro koboty na světě
(Matching tags: NiR,Odense,cobot hub,Robotika,Teradyne,Koboty,Universal Robots,Dánsko)
Spo­leč­nos­tem Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Uni­ver­sal Ro­bots (UR) se v Ode­n­se díky fi­nanč­ní pod­po­ře je­jich spo­leč­né ame­ric­ké ma­teř­ské spo­leč­nos­ti Te­ra­dy­ne po­da­ři­lo ...
Středa, 05 Únor 2020
9. Zakladatel Universal Robots na konferenci Roboty 2020
(Matching tags: Roboty 2020,Esben Øster­ga­ard,RE­In­vest Ro­bo­tics,Universal Robots,Brno)
Ex­pert na ro­bo­ti­ku, in­ves­tor a jeden ze za­kla­da­te­lů dán­ské spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots vy­stou­pil v rámci kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 v Brně. Esben Øster­ga­ard je dr­ži­te­lem ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020
10. Kolaborativní roboti v českých městech
(Matching tags: Semináře,Kurzy,Koboty,Seminar in the Box,Workshopy,Universal Robots)
 Universal Robots zve společně se svými partnery na sérii workshopů „Seminar in the Box“. Tyto bezplatné praktické kurzy jsou zaměřené na programování a práci s kolaborativními ...
Úterý, 23 Duben 2019
11. AMTECH oceněn jako Distributor roku 2018 Universal Robots
(Matching tags: AMTECH,PAR,Golden Edition,Distributor,CEE,Universal Robots)
... Universal Robots, největšího globálního výrobce kolaborativních robotů. Aktuální ocenění navazuje na loňský titul nejrychleji rostoucího distributora Universal Robots v regionu za rok 2017. ...
Čtvrtek, 28 Únor 2019
12. AMTECH představuje Personal Agency 4 Robots
(Matching tags: Půjčovna,AMTECH,MiR,Universal Robots,Robotika,Personal Agency 4 Robots,PAR)
... shánějí nové pracovníky na trhu s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. V rámci svých služeb agentura nabízí pronájem kolaborativních robotů Universal Robots a autonomních mobilních ...
Úterý, 26 Červen 2018
13. S prediktivní údržbou pomáhá LOTYLDA
(Matching tags: MSV Nitra,Prediktivní údržba,LOTYLDA,OptiSolutions,Universal Robots,UR5)
Česká firma OptiSolutions ukázala na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře svou business intelligence platformu LOTYLDA ((LOok inTo Your Large DAta)), za níž získala i cenu veletrhu ...
Úterý, 05 Červen 2018
14. Tržby Universal Robots vzrostly o 72 % v roce 2017
(Matching tags: 2017,Koboty,Finance,Universal Robots,Tržby)
Společnost Universal Robots, globální dodavatel kolaborativních robotů, ohlásila finanční výsledky za rok 2017, ve kterém dosáhla tržeb ve výši 170 milionů dolarů (1,125 miliardy dánských ...
Čtvrtek, 08 Březen 2018
15. Role kolaborativních robotů v Industry 4.0: spolupráce, nikoliv náhrada
(Matching tags: Industry 4.0,Universal Robots,Robotika)
Pokud se podíváme na velké množství článků, materiálů, či dokonce katastrofických předpovědí pojednávajících o Industry 4.0, vždy v nich narazíme na robotické systémy jako na vrcholný okamžik čtvrté ...
Úterý, 15 Srpen 2017
16. Robot Universal Robots inovuje výrobní procesy v NASA
(Matching tags: Inovace,Letecký průmysl,NASA,Robot,Kobot,Výrobní procesy,Universal Robots)
Společnost Universal Robots uvedla, že NASA využívá kolaborativního robota UR10 ke kontrole kvality leteckých trupů s pomocí infračervené ter­mo­gra­fie. Cílem projektu je urychlit ...
Pondělí, 29 Leden 2018
17. 5 hlavních důvodů automatizace průmyslu u nás v roce 2018
(Matching tags: 2018,IFR,Universal Robots,Průmysl,Výroba,Automatizace)
Společnost Universal Robots (UR) předpovídá, že rok 2018 bude pro české výrobní společnosti rokem automatizace, do které je tlačí zvy­šu­jící se poptávka zákazníků po individualizovaných produktech, kon­zi­s­tentní ...
Středa, 13 Prosinec 2017
18. Roboti Universal Robots zefektivní logistiku v SAPE Technology
(Matching tags: SAPE Technology,JIT/JIS,CAD/CAx,Logistika,Universal Robots,Automatizace)
Společnost Universal Robots oznámila spolupráci se společností SAPE Technology, dodavatelem softwaru pro logistiku a výrobu, která uvedla 17. října Gware, řešení pro automatizaci skladových procesů. ...
Středa, 18 Říjen 2017
19. Pavel Bezucký obchodním ředitelem Universal Robots v ČR a SR
(Matching tags: Společnost,Universal Robots,Pavel Bezucký,Obchodní ředitel)
Universal Robots, globální dodavatel kolaborativních robotů, oznámi­l, že jmenoval Pavla Bezuckého obchodním ředitelem pro Českou republiku a Slovensko. Ve své pozici má na starosti ...
Úterý, 26 Září 2017
20. Robotické programování s doplňkem HAL pro Grasshopper
(Matching tags: KUKA,CAM,Robotika,Grasshopper,Universal Robots,5.3,HAL,Rhino5,ABB)
Plugin pro robotické programování a ovládání je určen pro Grasshopper (programování robotů ABB, KUKA a Universal Robots). Zcela nová verze HAL 5.3 je plně kompatibilní s 32bitovým a 64bitovým ...
Čtvrtek, 26 Únor 2015
21. V Universal Robots jsou připraveni na rostoucí poptávku
(Matching tags: Robotika,Robotizace,UR5,UR10,IFR,Universal Robots,Průmysl)
Podle dat Mezinárodní robotické asociace (International Federation of Robotics, IFR) má globální poptávka po průmyslových robotech rostoucí trend. V roce 2014 bylo podle IFR po celém světě instalováno ...
Úterý, 27 Leden 2015