Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo xcelerator

Celkem nalezeno výsledků : 30.

1. Siemens nabízí NX X
(Matching tags: Produktové inženýrství,NX X,Digital Industries Software,Xcelerator,Siemens)
NX X je vy­lep­še­ný clou­do­vý soft­ware pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství umo­ž­ňu­jící in­sta­la­ci na desk­top nebo stre­a­mo­vá­ní v pro­hlí­že­či pro­střed­nic­tvím Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) ...
Neděle, 21 Červenec 2024
2. Siemens oznamuje NX X pro produktové inženýrství
(Matching tags: Produktové inženýrství,NX X,Xcelerator,Siemens,Software,CAD)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil soft­ware NX X, nové clou­do­vé ře­še­ní pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství, které při­ná­ší tuto špič­ko­vou tech­no­lo­gii fir­mám všech ve­li­kos­tí. ...
Pondělí, 20 Květen 2024
3. Siemens kupuje průmyslové pohony ebm-papst
(Matching tags: ebm-papst,IDT,Prů­mys­lo­vé po­ho­ny,Di­vi­ze,Sie­mens,Xcelerator,Automatizace,Akvizice)
Sie­mens AG po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí di­vi­ze tech­no­lo­gie prů­mys­lo­vých po­ho­nů (IDT) spo­leč­nos­ti ebm-papst. Pod­nik, který za­měst­ná­vá při­bliž­ně 650 lidí, za­hr­nu­je in­te­li­gent­ní ...
Pátek, 05 Duben 2024
4. Siemens a NVIDIA rozšířily spolupráci v oblasti generativní umělé inteligence
(Matching tags: HD Hyundai,Generativní AI,Xcelerator,Nvidia,Teamcenter,Siemens,PLM)
Sie­mens ozná­mil pro­hlou­be­ní spo­lu­prá­ce s vý­rob­cem gra­fic­kých pro­ce­so­rů Nvi­dia v ob­las­ti dal­ší­ho roz­vo­je prů­mys­lo­vé­ho me­ta­ver­za. Imer­ziv­ní vi­zu­a­li­za­ce pod­po­ro­va­ná ...
Pátek, 22 Březen 2024
5. Metaverse technologie a hardware pro tvůrce 3D obsahu od Sony
(Matching tags: Hardware,Technologie,Siemens,Sony,Xcelerator,Metaverse,Náhlavní displej XR)
Sony Cor­po­rati­on ozná­mi­la v lednu na CES 2024 vývoj sys­té­mu pro tvor­bu po­hl­cu­jí­cí­ho pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu, který za­hr­nu­je ná­h­lav­ní dis­plej XR vy­ba­ve­ný vy­so­ce kva­lit­ní­mi ...
Středa, 21 Únor 2024
6. Siemens a Salesforce společně pro urychlení servitizace
(Matching tags: Teamcenter SLM,Ziskovost,Servitizace,Xcelerator,Salesforce,Výroba,Siemens)
Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mil 16. ledna nový Te­am­cen­ter SLM na plat­for­mě Sa­les­for­ce Ap­pEx­chan­ge. Apli­ka­ce vy­vi­nu­tá Sie­men­sem ve spo­lu­prá­ci se Sa­les­for­ce pro­po­ju­je ...
Středa, 17 Leden 2024
7. Siemens integruje Amazon Bed­rock s Mendixem
(Matching tags: Siemens,Amazon,Partnerství,AWS,Umělá inteligence,Mendix,Xcelerator,Bedrock)
Sie­mens a Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) po­si­lu­jí své part­ner­ství a usnadňují fir­mám všech ve­li­kos­tí a od­vět­ví vy­tvá­ře­ní a roz­ši­řo­vá­ní apli­ka­cí ge­ne­ra­tiv­ní umělé ...
Čtvrtek, 11 Leden 2024
8. Siemens kupuje BuntPlanet
(Matching tags: BuntBrain,BuntPlanet,Vodárenství,Xcelerator,Digitalizace,Siemens,Akvizice)
Sie­mens ozná­mil akvi­zi­ci tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti Bunt­Pla­net se síd­lem ve špa­něl­ském San Se­bas­ti­a­nu. Oce­ně­ný soft­ware od Bunt­Pla­net byl na­sa­zen po ce­lém světě na pod­po­ru ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
9. Red Bull Ford Powertrains využívá Siemens Xcelerator
(Matching tags: Powertrains,Xcelerator,Red Bull,Teamcenter,Siemens,Software,PLM)
Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mil, že Red Bull Ford Power­tra­ins vy­u­ži­la port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor k rych­lé­mu vý­vo­ji nové ge­ne­ra­ce ...
Pondělí, 20 Listopad 2023
10. BenThor automation vzdělává pracovníky v prostředí VR
(Matching tags: BenThor,BTver­se,Xcelerator,Siemens,Virtuální realita,Technologie,Vzdělávání)
Česká firma Ben­Thor au­to­mati­on uvádí na trh ino­va­tiv­ní ře­še­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pro vzdě­lá­vá­ní v prů­mys­lo­vých pro­vo­zech – BTver­se. BTver­se je ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro vzdě­lá­vá­ní ...
Úterý, 10 Říjen 2023
11. Gotion High-tech si vybral Siemens Xcelerator
(Matching tags: Go­ti­on High-tech,Digital Industries Software,Xcelerator,Digitální dvojčata,Baterie,Siemens)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že si Go­ti­on High-tech vy­bral port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Si­e­mens Xce­le­ra­tor pro vy­bu­do­vá­ní in­te­li­gent­ní plat­for­my pro ...
Neděle, 17 Září 2023
12. Capital vydán ve verzi 2308
(Matching tags: Capital,Digital Industries Software,Xcelerator,Siemens)
Již dva­cá­tý rok po sobě byla ozná­me­na nová hlav­ní verze soft­wa­ru Ca­pi­tal plná no­vých funk­cí, vy­lep­še­ní snad­né­ho po­u­ží­vá­ní a in­te­grač­ních vy­lep­še­ní. Ve verzi 2308, která je ...
Pátek, 01 Září 2023
13. Tianneng používá Siemens Xcelerator pro výrobu baterií
(Matching tags: Tianneng,Xcelerator,Inteligentní výroba,Baterie,Digitalizace,Siemens)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 14. srpna, že si Tian­neng Bat­te­ry Group vy­bra­la prů­mys­lo­vé soft­wa­ro­vé port­fo­lio Sie­mens Xce­le­ra­tor, aby pod­po­ři­la ino­va­ce a umož­ni­la ...
Pondělí, 14 Srpen 2023
14. Trénink robota na sklizeň jahod technologiemi Siemens
(Matching tags: Isaac,Farma Ráječek,FRAVEBOT,Xcelerator,Omniverse,Nvidia,Siemens)
Na ro­din­né farmě Rá­je­ček u Brna na le­toš­ní úrodě jahod tes­tu­jí novou ge­ne­ra­ci ro­bo­tů Fra­ve­bot. Ro­bo­ty jsou vy­ba­ve­ny ří­di­cím sys­té­mem Si­ma­tic S7-1500 a dal­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi ...
Pondělí, 03 Červenec 2023
15. Maeve Aerospace využívá Siemens Xcelerator k vývoji elektrického letadla
(Matching tags: Maeve Ae­rospa­ce,Maeve 01,Xcelerator,Siemens,Letectví)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 21. červ­na, že Maeve Ae­rospa­ce při­ja­la port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru a slu­žeb Si­e­mens Xce­le­ra­tor, aby po­moh­la při vý­vo­ji ...
Středa, 21 Červen 2023
16. Spolupráce společností Daimler Truck a Siemens
(Matching tags: Daimler Truck,Digitální inženýrství,Xcelerator,Spolupráce,Teamcenter,Siemens,PLM)
Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware a Daimler Truck ozná­mi­ly novou spo­lu­prá­ci při za­vá­dě­ní nej­mo­der­něj­ší plat­for­my pro di­gi­tál­ní in­že­nýr­ství, která vy­u­ží­vá ...
Úterý, 28 Březen 2023
17. MobileDrive si vybral technologii Siemens Digital Twin
(Matching tags: MobilDrive,Xcelerator,MBSE,ADAS,Siemens,Software)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že Mo­bi­leDri­ve při­jal pří­stup za­lo­že­ný na mo­de­lo­vém sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE) pro pod­po­ru vý­vo­je po­kro­či­lých asi­s­tenč­ních ...
Středa, 22 Březen 2023
18. Digitální transformace firmy Deoleo řešením Siemens Xcelerator
(Matching tags: Deoleo,Opcenter,Xcelerator,Digitální transformace,Siemens)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 28. února, že Deo­leo, před­ní svě­to­vý zpra­co­va­tel a stá­čír­na oli­vo­vé­ho oleje, im­ple­men­to­va­lo soft­ware Op­cen­ter z port­fo­lia ...
Úterý, 28 Únor 2023
19. Siemens vydal Teamcenter Quality v6.2
(Matching tags: QAD,Quality,Xcelerator,Verze 6.2,Kvalita,Teamcenter,Siemens,Software,FMEA)
Si­e­mens ozná­mil vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru pro ří­ze­ní kva­li­ty Te­am­cen­ter Qua­li­ty 6.2. Te­am­cen­ter Qua­li­ty, který je sou­čás­tí port­fo­lia Xce­le­ra­tor, kom­plex­ní­ho a in­te­gro­va­né­ho ...
Úterý, 03 Leden 2023
20. 11 NX tipů od společnosti Sie­men­s
(Matching tags: Di­gi­tal In­dustries,Sie­mens,Xcelerator,Soft­ware,Tipy a triky,Siemens NX)
Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware uved­la ně­ko­lik uži­teč­ných triků, které usnadňují a urych­lu­jí práci v NX, aby po­moh­la uži­va­te­lům Sie­mens NX uspět v je­jich vý­rob­ních ...
Pátek, 02 Prosinec 2022
21. Siemens oficiálním dodavatelem PLM softwaru pro FIA
(Matching tags: PLM,Software,Siemens,Udržitelnost,Emise,FIA,Xcelerator)
Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­stries Soft­ware 16. září ozná­mi­la, že FIA (Fé­dé­ra­tion In­ter­nati­o­na­le de l'Au­to­mo­bi­le), ří­dí­cí orgán svě­to­vé­ho mo­to­ris­tic­ké­ho spor­tu a fe­de­ra­ce ...
Pátek, 16 Září 2022
22. Siemens NX s lepší elektromechanickou spoluprací
(Matching tags: Xcelerator,Šablony,Tištěné spoje,Spolupráce,Siemens NX)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ohlá­sil, že nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Si­e­mens NX při­ná­ší uži­va­te­lům je­di­neč­nou pro­po­je­nost v ob­las­ti ná­vr­hu elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní, ...
Úterý, 26 Červenec 2022
23. Siemens kupuje společnost ZONA Technology
(Matching tags: ZONA Technology,Xcelerator,Klima,Siemens,Letectví,Akvizice,Simulace)
Vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé­mu úsilí o kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní le­tec­tví a oži­ve­ní zájmu o nad­zvu­ko­vou do­pra­vu vy­ža­du­jí ino­va­ce kon­fi­gu­ra­cí le­ta­del peč­li­vé a dů­sled­né ...
Úterý, 19 Červenec 2022
24. Siemens a NVIDIA partnery pro skutečná digitální dvojčata
(Matching tags: Siemens,Nvidia,Umělá inteligence,Digitální dvojčata,Omniverse,Xcelerator)
Spo­leč­nos­ti Si­e­mens a Nvi­dia spo­lu­pra­cu­jí na pro­po­je­ní plat­fo­rem Si­e­mens Xce­le­ra­tor a Nvi­dia Omni­ver­se a po­sou­va­jí prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci na další úroveň. ...
Úterý, 12 Červenec 2022
25. Siemens rozšiřuje portfolio Xcelerator novou verzí NX
(Matching tags: Xcelerator,Strojové učení,Umělá inteligence,Siemens NX)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware uvedl nej­no­věj­ší verzi apli­ka­ce NX, která patří k nej­lep­ším v oboru a je sou­čás­tí port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Xce­le­ra­tor. ...
Pondělí, 28 Březen 2022
26. Dokonalá surfařská vlna ze Siemens Xceleratoru
(Matching tags: Surfování,Tom Loch­te­feld,Surf Loch,Xcelerator,Vlny,Teamcenter,Siemens)
Na moři nej­lep­ší sur­fař­ské vlny tvoří sama pří­ro­da. V ba­zé­nech firmy Surf Loch se pro­po­ji­ly dlou­ho­le­té sur­fař­ské zku­še­nos­ti s po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi Si­e­mens, ...
Úterý, 17 Srpen 2021
27. Siemens získává FORAN software pro lodní inženýrství
(Matching tags: Lodní design,Xcelerator,Foran,Siemens,Software)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 20. čer­ven­ce 2021, že po­de­psal do­ho­du se špa­něl­skou spo­leč­nos­tí SENER, nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­tí z ob­las­ti stro­jí­ren­ství a tech­no­lo­gie, ...
Neděle, 25 Červenec 2021
28. Siemens kupuje Nextflow Software
(Matching tags: Nextflow Software,SPH,Xcelerator,Simcenter,CFD,Siemens)
Spo­leč­nost Si­e­mens ozná­mi­la, že zís­ka­la Next­flow Soft­ware, ne­zá­vis­lé­ho po­sky­to­va­te­le po­kro­či­lých ře­še­ní za­lo­že­ných na vý­po­čet­ní dy­na­mi­ce te­ku­tin (CFD). Next­flow Soft­ware ...
Pondělí, 07 Červen 2021
29. Simcenter rozšířen o generativní inženýrství založené na umělé inteligenci
(Matching tags: Simcenter Studio,Xcelerator,Webové aplikace,Umělá inteligence,Siemens)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil vy­dá­ní soft­wa­ru Sim­cen­ter Stu­dio, webo­vé apli­ka­ce za­mě­ře­né na rych­lej­ší ob­je­vo­vá­ní lep­ších sys­té­mo­vých ar­chi­tek­tur. Sim­cen­ter ...
Sobota, 05 Červen 2021
30. Siemens kupuje OneSpin Solutions
(Matching tags: Xcelerator,OneSpin Solutions,Azini Capital,Siemens,Akvizice)
Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware po­de­psa­la do­ho­du s lon­dýn­skou spo­leč­nos­tí Azini Ca­pi­tal o koupi mni­chov­ské spo­leč­nos­ti One­Spin So­lu­ti­ons, po­sky­to­va­te­le ...
Čtvrtek, 15 Duben 2021