Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo zwcad

Celkem nalezeno výsledků : 50.

RoadPAC ve spo­lu­prá­ci se ZWCAD umož­ňu­je auto­ma­ti­zo­va­né pro­jek­to­vá­ní sil­nic a dál­nic meto­dou BIM. Umož­ňu­je pro­jek­tan­tům velmi rych­le namo­de­lo­vat silniční trasu, silniční těle­so, ...
Úterý, 12 Prosinec 2023
2. Komplexní řešení pro geodety 21. století: ZWCAD a Tcp MDT Professional
(Matching tags: Tcp MDT Professional,Geodeti,Aplitop,ZWCAD,Geodézie)
Ve světě geodézie a stavebního inženýrství bylo a je klíčové mít k dispozici nástroje, které nejen zvyšují efektivitu práce, ale také umožňují přesné a detailní plánování a realizaci projektů. Tak jak ...
Úterý, 21 Listopad 2023
3. Představuje se zcela nový CSiXCAD
(Matching tags: v19.3.0,CSi­X­CAD,CSI,ZWCAD,BIM)
... plat­for­my včet­ně ZW­CA­Du. V této verzi je pod­po­ro­ván ZWCAD 2023. Com­pu­ters and Structu­res, Inc. (CSI) je spo­leč­nost se síd­lem v Ka­li­for­nii, která byla za­lo­že­na v roce ...
Pondělí, 02 Leden 2023
4. ZWSOFT vydal ZWCAD 2022 SP2
(Matching tags: 2022 SP2,ZWCAD,ZWSOFT,2D CAD)
Podle ozná­me­ní spo­leč­nos­ti ZW­SOFT je od 5. ledna 2022 do­stup­ný ZWCAD 2022 SP2. U této nej­no­věj­ší verze 2D CAD ře­še­ní byla po­vý­še­na na další úroveň rych­lost a pří­vě­ti­vost. ...
Pátek, 14 Leden 2022
5. Nenechte si ujít SETKÁNÍ S CADSERVISEM
(Matching tags: GONG,Ostrava,ZWCAD,Setkání,CADservis,ZW3D,Uživatelé)
Účast­ní­ky če­ka­jí 2 dny, 2 před­náš­ko­vé sály, 10 řeč­ní­ků a spo­le­čen­ský večer – 7.–8. 10. 2021, Os­t­ra­va, Dolní ob­last Vít­ko­vi­ce, aula GONG. Se­tká­ní bude roz­dě­le­no do dvou před­náš­ko­vých ...
Pondělí, 27 Září 2021
6. Setkání s CADservisem
(Matching tags: ZWCAD,Setkání,CADservis,ZW3D,Uživatelé,CAM,CAD)
... (CAD i CAM) i na řeč­ní­ky z řad uži­va­te­lů ZWCAD/ZW3D, kteří s budou sdí­let úspěš­né pro­jek­ty a té­ma­ta z oboru.  ...
Středa, 08 Září 2021
7. Jak vyhrát licenci ZWCAD nebo ZW3D na 300 dní
(Matching tags: ZW3D,Facebook,ZWCAD,CADservis,Licence)
Jed­no­du­še je po­tře­ba být na Fa­ce­boo­ku, dát Like fa­ce­boo­ko­vé strán­ce CADser­vis, na­psat do ko­men­tá­ře u to­ho­to pří­spěv­ku od­po­věď na otáz­ku: „Na co jsme spe­ci­a­lis­té?“ ...
Čtvrtek, 25 Únor 2021
8. Se ZWCAD 2021 rychleji a efektivněji
(Matching tags: ZWSOFT,ZWCAD,2021,Software,Rychlost,Efektivita)
Dru­hé­ho září byl ofi­ci­ál­ně uve­den ZWCAD 2021, rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší verze vý­kon­né­ho, spo­leh­li­vé­ho a DWG kom­pa­ti­bil­ní­ho CAD ře­še­ní vy­vi­nu­té­ho spo­leč­nos­tí ZW­SOFT. ...
Pátek, 04 Září 2020
9. Novinky v oblasti BIM pro pozemní a liniové stavby
(Matching tags: Arcadia,RoadPack,CADservis,ZWCAD,Stavebnictví,BIM,IFC,Edificius)
Jistě jste se s po­jmem BIM (In­for­mač­ní model bu­do­vy) už se­tka­li. Do­kon­ce je mnoho kan­ce­lá­ří, které už BIM ře­še­ní ak­tiv­ně vy­u­ží­va­jí se všemi vý­ho­da­mi a můžou kon­sta­to­vat, ...
Pondělí, 04 Květen 2020
10. ZWCAD s trvalou licencí ve firmě ASA expert
(Matching tags: BIMTECH Tools,ASA expert,AutoCAD,CADservis,ZWCAD,dwg)
„Pro nás sta­va­ře nejsou kaž­do­roč­ní up­gra­dy tak cenné, proto oce­ňu­je­me mož­nost tr­va­lých li­cen­cí u ZWCAD.“ Ing. Pavel Srkal – ASA ex­pert, a. s. Ze­pta­li jsme se ře­di­te­le os­t­rav­ské ...
Pondělí, 20 Duben 2020
11. Automatizace a zjednodušení projekčních procesů ve firmě JAP FUTURE
(Matching tags: Inventor,Autodesk,ZWCAD,ZW3D,CADservis,JAP FUTURE)
V roce 2018 pře­šla firma JAP FUTURE od po­u­ží­vá­ní Au­to­de­sk pro­duk­tů na ZWCAD a ZW3D. Po roce po­u­ží­vá­ní jsme se ze­pta­li ře­di­te­le firmy, pana Fryštá­ka, co je k pře­cho­du vedlo a jak jsou ...
Úterý, 07 Duben 2020
12. ZWSOFT vydává ZWCAD 2020 SP1
(Matching tags: CAD,Software,2020,ZWCAD,ZWSOFT,SP1)
Spo­leč­nost ZW­SOFT před­sta­vi­la ZW­CAD 2020 SP1, který na­bí­zí řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní. Me­zi ni­mi na­jde­me např. rych­lej­ší pro­ve­de­ní dvou pří­ka­zů, a to Hi­d­den Shade ...
Středa, 30 Říjen 2019
13. ZW­SOFT vy­dá­vá ZWCAD Me­cha­ni­cal a Ar­chi­tectu­re 2020
(Matching tags: Software,Strojírenství,Stavebnictví,ZW­SOFT,Me­cha­ni­cal,Ar­chi­tectu­re,2020,ZWCAD)
Krát­ce po vy­dá­ní soft­wa­ru ZWCAD 2020 jsou do­stup­né i pro­duk­ty ZWCAD Me­cha­ni­cal a Ar­chi­tectu­re 2020. ZWCAD Me­cha­ni­cal 2020 je po­sta­ven na plat­for­mě ZWCAD 2020 a na­bí­zí ...
Úterý, 13 Srpen 2019
14. ZWSOFT uvádí na trh ZWCAD 2020
(Matching tags: Software,CAD,2020,Vícejádrové zpracování,Lisp,ZWSOFT,ZWCAD)
ZWCAD 2020 využívá technologii vícejádrového zpracování, což zvýšilo rychlost nahrávání výkresů do ZWCAD 2020 o 73,5 % v porovnání se ZWCADem 2019. U obvykle používaných příkazů ...
Úterý, 25 Červen 2019
15. Verze 20 GeoTools a CADPower podporuje ZWCAD
(Matching tags: ZWCAD,CADPower,GeoTools,Verze 20,AuroCAD,Four Dimension Technologies)
Doplňky GeoTools a CADPower od Four Dimension Technologies opět podporují platformu ZWCAD. Poprvé proběhly pokusy o začlenění aplikací v roce 2014. ale chyběly různé Lisp funkce a při provádění se objevovaly ...
Pátek, 10 Květen 2019
16. ZWSOFT vydává ZWCAD 2020 jako otevřenou betu
(Matching tags: 2020,ZWSOFT,ZWCAD,Beta,CAD,Software)
Pro ty, kteří chtějí vyzkoušet nový produkt a posléze nahlásit případné chyby a možnosti oprav, je ke stažení otevřená beta verze softwaru ZWCAD 2020. Během výkonnostních testů fungovala ...
Neděle, 28 Duben 2019
17. ZWORLD – Celosvětové setkání společnosti ZWSOFT v Číně
(Matching tags: ZWSim,CAD/CAM,FEM,AEC,CAE,CADservis,ZWSOFT,ZW3D,ZWCAD)
Ve dnech 28. – 29. 3. 2019 proběhlo v Guangzhou (Čína) setkání part­ne­rů a významných zákazníků ZWCAD a ZW3D. Setkání se zúčastnilo více než 300 účastníků. Mezi nimi byli partneři ...
Úterý, 23 Duben 2019
18. ZWSOFT vydává ZWCAD 2019 SP2
(Matching tags: CAD,SP2,2019,PDF,ZWCAD,dwg,ZWSOFT)
Novinkami v této verzi jsou možnosti převést díky funkci PDFIMPORT do PDF prvky CAD, např. geometrické objekty, šrafované objekty, rastrové obrázky a TrueType text, převést existující PDF podklady ...
Sobota, 16 Únor 2019
19. ZWCAD Mechanical a Architecture ve verzi 2019
(Matching tags: ZWCAD,ZWSOFT,Architecture,Vylepšení,Mechanical,Verze 2019,Zjednodušení,Nové funkce)
Krátce po vydání programu ZWCAD 2019 minulý měsíc se objevují v nových verzích i ZWCAD Mechanical a Architecture 2019. Jsou postaveny na platformě ZWCAD 2019 a obsahují také ...
Neděle, 16 Září 2018
20. Oficiální vydání ZWCAD 2019
(Matching tags: CAD,2019,Uživatelské rozhraní,ZWSOFT,PDF,ZWCAD)
Měsíc po vydání otevřené beta verze vychází oficiální verze s řadou no­vých funkcí a vylepšení. Nový editor bloků umožňuje vytvářet a mo­di­fi­ko­vat definici dynamického bloku různými ...
Úterý, 11 Září 2018
21. Beta ZWCAD 2019 uvolněna pro testování
(Matching tags: 2019,DWFx,CAD,Beta,PDF,ZWCAD,Testování)
Konstruktérům, kteří rádi experimentují s novými verzemi, se nabízí k testování nová verze softwaru ZWCAD 2019. Ta nabídne možnost vytvářet a modifikovat dynamické bloky a jejich ...
Středa, 25 Červenec 2018
22. Byly vydány ZWCAD Mechanical a Architecture 2018 SP2
(Matching tags: 2018,ZWMERASECL,SP2,DXF,dwg,ZWSOFT,Architecture,Mechanical,ZWCAD)
V minulém měsíci vyšel produkt ZWCAD 2018 SP2 s řadou důležitých nových funkcí, a z něho vycházejí i nové verze programů ZWCAD Me­cha­ni­cal a Architecture 2018 SP2, určené ...
Pondělí, 21 Květen 2018
23. Setkání uživatelů ZWCAD
(Matching tags: Praha,Brno,ZWCAD,CADservis,Setkání uživatelů,České Budějovice,Liberec,Pardubice,BIM)
Společnost CADservis, jako distributor ZWCADu u nás, zve uživatele a zájemce o ZWCAD na Setkání uživatelů ZWCAD. V prosinci navštíví ZWCAD tým celkem šest měst České republiky a kromě ...
Pondělí, 27 Listopad 2017
24. ZWCAD Mechanical a Architecture ve verzi 2018
(Matching tags: Software,2018,DWF,DXF,Mechanical,dwg,Architecture,ZWCAD)
ZWCAD Mechanical 2018 a ZWCAD Architecture 2018 od ZWSOFTu jsou postaveny na ZWCADu 2018 a obsahují dodatečný strojírenský nebo architektonický modul se specializovanými nástroji ...
Úterý, 07 Listopad 2017
25. ZWCAD 2018 uvidíte na veletrhu For Arch 2017
(Matching tags: 2018,For Arch,ZWCAD,CADservis,Praha,Veletrh)
Na blížícím se mezinárodním stavebním veletrhu For Arch 2017 v Praze (19.–23. 9.) budou mít možnost návštěvníci stánku 1C25 v hale 1 zhlédnout naživo novou verzi 2018 softwaru ZWCAD. Na tomto ...
Pátek, 15 Září 2017
26. ZWSOFT vydává ZWCAD 2018
(Matching tags: Rozlišení 4K,2018,Styly,Ikony,Rozhraní,Tlačítka,ZWSOFT,ZWCAD)
Skončily prázdniny, a tak firmy začínají vydávat produkty s označením roku, jenž přijde teprve za tři měsíce. K takovým patří oznámení ZWCAD 2018 a všech vylepšení a novinek, ...
Středa, 06 Září 2017
27. Základní školení na ZWCAD
(Matching tags: Vzdělávání,Školení,ZWCAD,CADservis,Základy,Ostrava)
ZWCADu jste už asi slyšeli, nebo jste na něj narazili na různých výstavách, veletrzích, na našem či jiném webu. Pokud jste někdy uvažovali o ZWCADu jako o úplné náhradě ...
Pondělí, 17 Červenec 2017
28. ZWSOFT vydává ZWCAD 2017 SP3
(Matching tags: ZWSOFT,Preview,ZWCAD,Zrychlení,3D Modeling,Dynamic,64bitová verze,SP3,2017)
CAD řešení pro MCAD a AEC průmysl s možností 2D výkresů vychází v nové verzi ZWCAD 2017 SP3, tedy jako třetí servisní balíček. Nejnovější funkcí v tomto vydání je 3D Modeling Dynamic ...
Pátek, 07 Duben 2017
29. ZWCAD získal v Polsku pošesté cenu Top Builder
(Matching tags: Ocenění,Polsko,Top Builder,ZWCAD)
Společnost ZWCAD, nabízející CAD řešení pro průmysl MCAD a AEC, získala v Polsku již pošesté cenu Top Builder 2016. Cenu převzala firma Szansa, autorizovaný distributor ZWCAD v Polsku již ...
Středa, 28 Prosinec 2016
30. ZWSOFT vydává ZWCAD Architecture 2017
(Matching tags: ZWCAD,ZWSOFT,Architecture,Architektura,Stavebnictví,2017)
Software ZWCAD Architecture 2017 je založen na nejnovější verzi platformy ZWCAD 2017 SP1, takže obsahuje všechny její funkce, včetně 64bitové podpory. Nabízí automatickou tvorbu 3D pohledů či řezů, ...
Úterý, 25 Říjen 2016
31. ZWSOFT vydává ZWCAD 2017 SP1
(Matching tags: ZWSOFT,SP1,ZWCAD,Vylepšení,2017,Word,Tlačítka,XML,Palety)
ZWCAD 2017 SP1 od ZWSOFTu nabízí pár nových funkcí a vylepšení, například nástrojové palety, editaci dynamických bloků, zarovnání, funkci ZWCAD to Word a další. Nástrojové palety dovedou přidávat ...
Středa, 12 Říjen 2016
32. ZWSOFT aktualizuje ZWCAD 2017
(Matching tags: .NET,2017,DWF,VBA,Software,3D CAD,dwg,ZWSOFT,ZWCAD)
ZWCAD ve verzi 2017 nabízí vylepšení v jednotlivých API (z 92 % VBA a zbytek .NET) a přibyla podpora formátu DWF a dynamických bloků. DWF je kompresní formát vhodný pro sdílení ...
Pátek, 09 Září 2016
33. Na 2D výkresy je ZWCAD Mechanical 2017
(Matching tags: 2017,DXF,DWF,Výkresy,Strojírenství,Mechanical,dwg,ZWSOFT,ZWCAD)
Pro strojírenské 2D výkresy je určena nejnovější verze ZWCAD Mechanical 2017 od ZWSoftu. Nově zde najdeme nástroje pro generátor hřídele, přípustné odchylky rozměrů, symboly struktury povrchu, bubliny ...
Pondělí, 22 Srpen 2016
34. ZWCAD 2017 – pro všechny co navrhují a staví stavby
(Matching tags: Linux,ZWCAD,ZWSOFT,CADservis,DGN,Windows,Software,2017,Distributor,MacOS)
ZWCAD je CAD program pro projektování, čtení a revizi výkresové dokumentace, který pracuje s nejnovějším DWG formátem a je 100% kompatibilní s výkresy vytvořenými v jiných CAD ...
Středa, 27 Červenec 2016
35. ZWSOFT vydává ZWCAD 2017 Beta
(Matching tags: Software,3D CAD,Beta,ZWCAD,dwg,ZWSOFT,64-bit,Stabilita,Rychlost,2017)
Beta verze ZWCAD 2017 nabízí 30denní trial verzi zdarma, je kompatibilní s CAD programy pracujícími s formátem DWG a pokud jde o nové funkce, najdeme zde vylepšenou editaci gripů (Advanced ...
Středa, 08 Červen 2016
36. ZWCAD prohlížeč pro DWG zdarma
(Matching tags: Viewer,Zdarma,Mac OS,Prohlížeč,Linux,ZWCAD,dwg,ZWSOFT,Windows)
Společnost ZWSOFT vydává zdarma prohlížeč ZWCAD Viewer, určený pro zobrazení a vykreslení DWG souborů. ZWCAD Viewer má být rychlejší a přesnější než jeho konkurenční aplikace nebo samotný program ...
Úterý, 05 Duben 2016
37. ZWSOFT vydává ZWCAD 2017
(Matching tags: Windows,Linux,ZWCAD,ZWSOFT,Mac OS,2017)
Společnost ZWSOFT oznámila brzké vydání programu ZWCADu 2017. Nová verze nabídne funkci Advanced Grips pro více smyslů, vylepšené vykreslování a 64bitovou a multiplatformní kompatibilitu. Funkce ...
Úterý, 08 Prosinec 2015
38. ZWSoft a Autodesk ukončily právní spor dohodou
(Matching tags: Kód,ZWCADUSA,Spor,Dohoda,Autodesk,Software,Design,AutoCAD,ZWSOFT,ZWCAD)
Společnosti ZWCAD Software Co., Ltd., ZWCAD Design Co., Ltd., HK ZWCAD Software Ltd., a Global Force Direct, LLC. (fungující jako ZWCADUSA), ve zkratce ZWSoft, a Autodesk, Inc., se dohodly ...
Čtvrtek, 19 Listopad 2015
39. ZWCAD CLASSIC – malý bráška velkého ZWCAD
(Matching tags: Classic,Coftware,CAD,CADservis,Workshop,ZWCAD)
Výrobce ZWCADu, společnost ZWCAD Ltd., oslavuje 15leté výročí, k jehož příležitosti byl vydán ZWCAD Classic. Reaguje tak na poptávku menšího řešení k ZWCAD Professional, který pomáhá tisícům ...
Středa, 18 Listopad 2015
40. Třetí servisní balíček pro ZWCAD+ 2015
(Matching tags: ZWCAD,ZWCAD+,Vylepšení,2015,Balíček,Servisní,Deisgn,SP3,Opravy)
Servisní balíček ZWCAD+ 2015 SP3 vydává společnost ZWCAD Design. Balíček obsahuje nové funkce jako 3D Clip, mnohá vylepšení a opravy chyb. Mód Adjust Clipping Planes pro nastavení 3D řezů ploch umožňuje ...
Neděle, 09 Srpen 2015
41. Servisní balíček SP1 pro ZWCAD Architecture 2015
(Matching tags: Servisní,Balíček,2015,Design,Stavebnictví,3D CAD,ZWCAD,SP1,Architecture)
Společnost ZWCAD Design vydává servisní balíček 1 (SP1) pro ZWCAD Architecture 2015. Jde o aktualizovanou verzi produktu pro architekty s nabídkou zdí, dveří a oken, jež obsahuje mnohá vylepšení ...
Pátek, 24 Červenec 2015
42. ZWCAD Mechanical 2015 má servisní balíček SP1
(Matching tags: 2015 SP1,ZWCAD,Mechanical,Design,AEC,MCAD,CAD)
Čínská společnost ZWCAD Design vydává CAD řešení pro MCAD a AEC průmysl, ZWCAD Mechanical, ve verzi 2015 SP1. Nová verze nabízí dávkový plotting pro optimalizaci konfigurace stylu, více částí se standardy ...
Pondělí, 29 Červen 2015
43. Čínská ZWCAD začne působit na portugalském trhu
(Matching tags: ZWCAD,Architektura,Stavebnictví,Design,Strojírenství,CAD,OASRN,Portugalsko)
Díky strategickému partnerství s portugalskou asociací OASRN (Portuguese Order of Architects) čínský poskytovatel CAD řešení pro strojírenský a stavební průmysl, společnost ZWCAD Design, nadále ...
Neděle, 10 Květen 2015
44. ZWCAD Design vydává CAD Pockets Android verze 2.1
(Matching tags: Android,Prohlížeč,ZWCAD,dwg,Design,CAD,Pockets,Mobilní program,DWF,DXF)
Nová verze CAD Pockets Android již neslouží jen jako pouhý prohlížeč, ale také jako mobilní program pro tvorbu návrhů kdekoliv a kdykoliv je potřeba. CAD Pockets tak nyní nabízí možnosti tvorby výkresů ...
Úterý, 24 Březen 2015
45. ZWCAD Mechanical 2015 pod stromeček
(Matching tags: 2015,Mechanical,Novinky,ZWCAD,Vylepšení,ZWCAD+,Design,CAD)
Společnost ZWCAD Design vydal na Štědrý den ZWCAD Mechanical 2015, což je komplexní CAD program, jenž v nové verzi nabízí funkce jako konfiguraci grafického stylu, součástky podle standardů ISO a DIN, ...
Úterý, 30 Prosinec 2014
46. Nová verze ZWCAD Architecture
(Matching tags: 2015,Software,Design,Architektura,Stavebnictví,CAD,ZWCAD,Architecture,ZWCAD+)
Společnost ZWCAD Design vydává ZWCAD Architecture 2015, určený pro návrhy architektury. Nová verze nabízí vylepšení jako Layer Wall nebo integrovaný Google Earth. Vícevrstvé zdi je možné projektovat pro ...
Čtvrtek, 18 Prosinec 2014
47. ZWCAD+ 2015 … „Navrhujte více. Plaťte méně!“
(Matching tags: ZWCAD,Touch,ZWCAD+,CAD,Software,Design,CAM,Verze 2015)
Společnost ZWCAD Design (Guangzhou, Čína), inovativní dodavatel CAD/CAM řešení, dne 22. září 2014 oznámila oficiální vydání ZWCAD+ 2015. Tuto dlouho očekávanou verzi uvítali jak stávající uživatelé, tak ...
Čtvrtek, 06 Listopad 2014
48. ZWCAD+ 2015 posílí možnosti návrhu ze 2D do 3D
(Matching tags: ZWCAD+ 2015,ZWCAD,CAD,Software,Design,2D CAD)
Firma ZWCAD Design uveřejnila nové funkce, jež bude mít verze ZWCAD+ 2015. Funkce s názvy Sweep a Loft rozšiřuje možnosti pracovních postupů při návrhu ze 2D do 3D, a vytvořit základní 3D ...
Pondělí, 11 Srpen 2014
49. Průzkum českých a slovenských uživatelů ZWCADu
(Matching tags: Uživatelé,Techsoft,ZWCAD,Průzkum,ZWSOFT)
Ve dnech 23. 6. 2014 - 9. 7. 2014 prováděla společnost Techsoft průzkum všech uživatelů ZWCADu v ČR a SR. Průzkum nebyl zaměřen na skutečnost, zda jsou uživatelé spokojeni nebo nespokojeni se ...
Středa, 09 Červenec 2014
50. ZWCAD Touch pro Android ve verzi 1.3.0
(Matching tags: Design,1.3.0,Android,Vylepšení,ZWCAD,Touch)
Společnost ZWCAD Design vydala novou aktualizaci aplikace ZWCAD Touch pro Android. Verze 1.3.0 nabízí nové funkce. První z nich je možnost přidat si aplikaci na hlavní displej jako widget, který umožňuje ...
Pátek, 27 Červen 2014