Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo zwsoft

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. ZWSOFT vydal ZWCAD 2022 SP2
(Matching tags: 2022 SP2,ZWCAD,ZWSOFT,2D CAD)
Podle ozná­me­ní spo­leč­nos­ti ZW­SOFT je od 5. ledna 2022 do­stup­ný ZWCAD 2022 SP2. U této nej­no­věj­ší verze 2D CAD ře­še­ní byla po­vý­še­na na další úroveň rych­lost a pří­vě­ti­vost. ...
Pátek, 14 Leden 2022
2. ZW3D 2022 – CAD/CAM funkce další úrovně
(Matching tags: 2022,3D CAD/CAM,CADservis,ZW3D,ZWSOFT)
ZW­SOFT oficiálně ozná­mil 14. dubna 2021 vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze kom­plex­ní­ho 3D CAD/CAM ře­še­ní ZW3D 2022. Pro Český a Slo­ven­ský trh vyjde tato verze 1. 5. 2021. Tato dlou­ho ...
Čtvrtek, 15 Duben 2021
3. Se ZWCAD 2021 rychleji a efektivněji
(Matching tags: ZWSOFT,ZWCAD,2021,Software,Rychlost,Efektivita)
Dru­hé­ho září byl ofi­ci­ál­ně uve­den ZWCAD 2021, rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší verze vý­kon­né­ho, spo­leh­li­vé­ho a DWG kom­pa­ti­bil­ní­ho CAD ře­še­ní vy­vi­nu­té­ho spo­leč­nos­tí ZW­SOFT. ...
Pátek, 04 Září 2020
4. ZWSOFT představuje CADbro 2020
(Matching tags: 3D CAD,Data,CADbro 2020,Prohlížeč,Spolupráce,ZWSOFT,Reálný čas)
Téměř po roce od na­bíd­ky CAD­bro 2019 před­sta­vil ZW­SOFT nový CAD­­bro 2020, snad­no po­u­ži­tel­ný 3D CAD pro­hlí­žeč ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo po­tře­bu­je spo­lu­pra­co­vat na tech­nic­kých da­tech. ...
Středa, 15 Leden 2020
5. ZWSOFT vydává ostrou verzi ZW3D 2020
(Matching tags: CAM,CAD,2020,ZWSOFT,ZW3D,Vylepšení,Novinky)
Od spuš­tě­ní beta ver­ze v září to­ho­to roku se do tes­to­vá­ní no­vých funk­cí za­po­ji­ly ti­sí­ce uži­va­te­lů. Nyní tedy při­chá­zí ostrá ver­ze CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, ZW3D 2020. ...
Pátek, 13 Prosinec 2019
6. ZWSOFT vydává ZWCAD 2020 SP1
(Matching tags: CAD,Software,2020,ZWCAD,ZWSOFT,SP1)
Spo­leč­nost ZW­SOFT před­sta­vi­la ZW­CAD 2020 SP1, který na­bí­zí řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní. Me­zi ni­mi na­jde­me např. rych­lej­ší pro­ve­de­ní dvou pří­ka­zů, a to Hi­d­den Shade ...
Středa, 30 Říjen 2019
7. ZWSOFT vydává ZW3D 2020 Beta
(Matching tags: CAD,CAM,Vylepšení,Download,ZWSOFT,ZW3D,Novinky,2020 Beta)
ZW3D – CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, je nyní do­stup­né ve ver­zi 2020 Be­ta. Ob­sa­hu­je řa­du no­vých funk­cí, mj. hru­bo­vá­ní off­se­tem, pro­fi­lo­va­né pří­ru­by, au­to­ma­tic­ké kres­le­ní ...
Pátek, 27 Září 2019
8. ZWSOFT vydává ZWSim-EM 2019
(Matching tags: ZWSOFT,FDTD,Elektromagnetismus,2019,ZWSim-EM,EIT,Simulace)
ZWSim-EM 2019 je ce­lo­vln­ný 3D elek­tro­mag­ne­tic­ký si­mu­lá­tor firmy ZW­SOFT. Dá se vy­u­žít v ko­mu­ni­kač­ním, bi­o­lo­gic­ko-lé­kař­ském a za­bez­pe­čo­va­cím prů­mys­lu, pro­to­že do­ve­de ...
Úterý, 27 Srpen 2019
9. ZWSOFT uvádí na trh ZWCAD 2020
(Matching tags: Software,CAD,2020,Vícejádrové zpracování,Lisp,ZWSOFT,ZWCAD)
ZWCAD 2020 využívá technologii vícejádrového zpracování, což zvýšilo rychlost nahrávání výkresů do ZWCAD 2020 o 73,5 % v porovnání se ZWCADem 2019. U obvykle používaných příkazů ...
Úterý, 25 Červen 2019
10. CADbro 2019 SP nabízí vyšší efektivitu při komunikaci s daty
(Matching tags: 2019 SP,CADbro,HTML,CATIA,SolidWorks,Prohlížeč,Cloud,ZWSOFT)
CADbro 2019 SP je nová verze 3D CAD prohlížeče, který nabízí na­pří­klad vylepšení v přesnějším importu 2D výkresů Catia a Solidworks, kdy je rozeznáno více typů čar a rozměrů, přesnější ...
Pondělí, 03 Červen 2019
11. ZWSOFT oznamuje ZW3D 2019 SP
(Matching tags: ZW3D 2019 SP,Kusovníky,3D CAD,CAM,ZWSOFT,Vylepšení,BOM,Aktualizace)
Nová verze nabízí v oblasti CAD vylepšený import 2D výkresů z Catie a Solidworks (doplněk je do konce srpna při aktualizaci nebo koupi ZW3D 2019 SP zdarma), přibyla podpora importu ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
12. ZWSOFT vydává ZWCAD 2020 jako otevřenou betu
(Matching tags: 2020,ZWSOFT,ZWCAD,Beta,CAD,Software)
Pro ty, kteří chtějí vyzkoušet nový produkt a posléze nahlásit případné chyby a možnosti oprav, je ke stažení otevřená beta verze softwaru ZWCAD 2020. Během výkonnostních testů fungovala ...
Neděle, 28 Duben 2019
13. ZWORLD – Celosvětové setkání společnosti ZWSOFT v Číně
(Matching tags: ZWSim,CAD/CAM,FEM,AEC,CAE,CADservis,ZWSOFT,ZW3D,ZWCAD)
... firmy, zákazníci, vývojáři a zástupci médií. Firma ZWSOFT v loňském roce oslavila 20 let od za­lo­že­ní, a tak mimo všechny novinky byly ukázány i historické milníky firmy. Před ...
Úterý, 23 Duben 2019
14. ZWSOFT vydává ZWCAD 2019 SP2
(Matching tags: CAD,SP2,2019,PDF,ZWCAD,dwg,ZWSOFT)
Novinkami v této verzi jsou možnosti převést díky funkci PDFIMPORT do PDF prvky CAD, např. geometrické objekty, šrafované objekty, rastrové obrázky a TrueType text, převést existující PDF podklady ...
Sobota, 16 Únor 2019
15. ZWSOFT přichází s CADbro 2019
(Matching tags: 2019,CADbro,Soubory,Prohlížeč,Cloud,ZWSOFT,3D CAD,Data)
CADbro 2019 je 3D CAD prohlížeč, který pomocí nově přidané on-line cloudové služby umožňuje prohlédnout si 3D model tzv. za pochodu, tedy na jakémkoliv zařízení, a modely rovněž nahrávat, ...
Úterý, 29 Leden 2019
16. ZWSOFT představuje ZW3D 2019 s vylepšeními produktivity
(Matching tags: CAM,Vylepšení,ZWSOFT,ZW3D,VoluMill,Produktivita,2019,Alma CAM)
ZW3D 2019 nabídne například optimalizaci práce na návrhu díky novému algoritmu, zajišťujícímu vyšší rychlost při zobrazeních, výpočtech a při odezvě. Rychlejší tedy bude přibližování, oddalování ...
Čtvrtek, 10 Leden 2019
17. Co byste měli vědět o ZW3D 2019 Beta
(Matching tags: Software,2019,14 vylepšení,Beta,ZWSOFT,ZW3D)
V beta verzi je nyní dostupný software ZW3D 2019, nabízející čtrnáct vylepšení nebo no­vých funkcí. Prvním je vylepšení algoritmu pro ry­ch­lej­ší zpracování a výpočet u komplexních modelů ...
Úterý, 30 Říjen 2018
18. ZWSOFT vydává CADbro 2018 SP2
(Matching tags: Prohlížeč,ZWSOFT,CADbro,2018 SP2,3D CAD,Data,2D CAD,CAD)
2018 SP2 je prohlížeč 3D CAD dat, jenž nabízí jak zobrazení 2D, tak 3D, měření, značení a další analytické funkce. Umožňuje přístup k in­že­nýr­ským a výrobním datům bez nutnosti instalace ...
Pátek, 21 Září 2018
19. ZWCAD Mechanical a Architecture ve verzi 2019
(Matching tags: ZWCAD,ZWSOFT,Architecture,Vylepšení,Mechanical,Verze 2019,Zjednodušení,Nové funkce)
Krátce po vydání programu ZWCAD 2019 minulý měsíc se objevují v nových verzích i ZWCAD Mechanical a Architecture 2019. Jsou postaveny na platformě ZWCAD 2019 a obsahují také ...
Neděle, 16 Září 2018
20. Oficiální vydání ZWCAD 2019
(Matching tags: CAD,2019,Uživatelské rozhraní,ZWSOFT,PDF,ZWCAD)
Měsíc po vydání otevřené beta verze vychází oficiální verze s řadou no­vých funkcí a vylepšení. Nový editor bloků umožňuje vytvářet a mo­di­fi­ko­vat definici dynamického bloku různými ...
Úterý, 11 Září 2018
21. Byly vydány ZWCAD Mechanical a Architecture 2018 SP2
(Matching tags: 2018,ZWMERASECL,SP2,DXF,dwg,ZWSOFT,Architecture,Mechanical,ZWCAD)
V minulém měsíci vyšel produkt ZWCAD 2018 SP2 s řadou důležitých nových funkcí, a z něho vycházejí i nové verze programů ZWCAD Me­cha­ni­cal a Architecture 2018 SP2, určené ...
Pondělí, 21 Květen 2018
22. ZWSOFT nabízí 3D CAD prohlížeč CADbro 2018
(Matching tags: Prohlížeč,ZWSOFT,ZW3D,3D CAD,CADbro 2018)
3D CAD prohlížeč CADbro 2018 umožňuje anotace a analýzu dat. Stačí jeden příkaz v ZW3D a uživatelé mohou měřit různé geometrické informace. V nové verzi prohlížeče lze také automaticky ...
Středa, 13 Prosinec 2017
23. Nový ZW3D 2018 s uživatelskými zkušenostmi CAD CAM
(Matching tags: Lisování,ZW3D 2018,MITSUMI,ZWSOFT,CAD,CAM,Formy)
Pro CAD i CAM je určeno nové vydání ZW3D 2018 firmy ZWSOFT. Novinkami jsou vylepšení sprá­vy vrstev a vlastností dílů, vylepšení PMI, integrace knihovny Misumi a aktualizované CAM funkce. Vylep­še­ní správy ...
Čtvrtek, 07 Prosinec 2017
24. ZWSOFT vydává ZWCAD 2018
(Matching tags: Rozlišení 4K,2018,Styly,Ikony,Rozhraní,Tlačítka,ZWSOFT,ZWCAD)
Skončily prázdniny, a tak firmy začínají vydávat produkty s označením roku, jenž přijde teprve za tři měsíce. K takovým patří oznámení ZWCAD 2018 a všech vylepšení a novinek, ...
Středa, 06 Září 2017
25. ZWSOFT uvedl na trh CADbro 2017 SP1
(Matching tags: ZWSOFT,3D PDF,Prohlížeč,3D data,2017 SP1,Export,CADbro)
3D CAD prohlížeč s názvem CADbro 2017 SP1 nabízí v nové verzi snadnější přístup k funkcím, anotace a analýzu konstrukčních dat. Jde o první servisní balíček v roce 2017, odpovídající ...
Středa, 24 Květen 2017
26. ZWSOFT vydává ZWCAD 2017 SP3
(Matching tags: ZWSOFT,Preview,ZWCAD,Zrychlení,3D Modeling,Dynamic,64bitová verze,SP3,2017)
CAD řešení pro MCAD a AEC průmysl s možností 2D výkresů vychází v nové verzi ZWCAD 2017 SP3, tedy jako třetí servisní balíček. Nejnovější funkcí v tomto vydání je 3D Modeling Dynamic ...
Pátek, 07 Duben 2017
27. ZWSOFT vydává ZWCAD Architecture 2017
(Matching tags: ZWCAD,ZWSOFT,Architecture,Architektura,Stavebnictví,2017)
Software ZWCAD Architecture 2017 je založen na nejnovější verzi platformy ZWCAD 2017 SP1, takže obsahuje všechny její funkce, včetně 64bitové podpory. Nabízí automatickou tvorbu 3D pohledů či řezů, ...
Úterý, 25 Říjen 2016
28. ZWSOFT vydává ZWCAD 2017 SP1
(Matching tags: ZWSOFT,SP1,ZWCAD,Vylepšení,2017,Word,Tlačítka,XML,Palety)
ZWCAD 2017 SP1 od ZWSOFTu nabízí pár nových funkcí a vylepšení, například nástrojové palety, editaci dynamických bloků, zarovnání, funkci ZWCAD to Word a další. Nástrojové palety dovedou přidávat ...
Středa, 12 Říjen 2016
29. ZWSOFT aktualizuje ZWCAD 2017
(Matching tags: .NET,2017,DWF,VBA,Software,3D CAD,dwg,ZWSOFT,ZWCAD)
ZWCAD ve verzi 2017 nabízí vylepšení v jednotlivých API (z 92 % VBA a zbytek .NET) a přibyla podpora formátu DWF a dynamických bloků. DWF je kompresní formát vhodný pro sdílení ...
Pátek, 09 Září 2016
30. Na 2D výkresy je ZWCAD Mechanical 2017
(Matching tags: 2017,DXF,DWF,Výkresy,Strojírenství,Mechanical,dwg,ZWSOFT,ZWCAD)
Pro strojírenské 2D výkresy je určena nejnovější verze ZWCAD Mechanical 2017 od ZWSoftu. Nově zde najdeme nástroje pro generátor hřídele, přípustné odchylky rozměrů, symboly struktury povrchu, bubliny ...
Pondělí, 22 Srpen 2016
31. ZWCAD 2017 – pro všechny co navrhují a staví stavby
(Matching tags: Linux,ZWCAD,ZWSOFT,CADservis,DGN,Windows,Software,2017,Distributor,MacOS)
... systémech. (Stáhněte a vyzkoušejte si ZWCAD 2017 – 30denní zkušební verzi – na www.zwsoft.cz)  ...
Středa, 27 Červenec 2016
32. ZWSOFT vydává ZWCAD 2017 Beta
(Matching tags: Software,3D CAD,Beta,ZWCAD,dwg,ZWSOFT,64-bit,Stabilita,Rychlost,2017)
Beta verze ZWCAD 2017 nabízí 30denní trial verzi zdarma, je kompatibilní s CAD programy pracujícími s formátem DWG a pokud jde o nové funkce, najdeme zde vylepšenou editaci gripů (Advanced ...
Středa, 08 Červen 2016
33. ZWSOFT přichází s prohlížečem CADbro 2016
(Matching tags: CAD,Data,Anotace,CADbro,Odchylky,Texty,Rozměry,Prohlížeč,Symboly,ZWSOFT)
CADbro je novým 3D CAD prohlížečem pro přístup k inženýrským datům s možností přidávat k nim anotace a analyzovat je. Přímé čtení dat by mělo fungovat pro skoro všechny CAD formáty, ...
Čtvrtek, 05 Květen 2016
34. ZWCAD prohlížeč pro DWG zdarma
(Matching tags: Viewer,Zdarma,Mac OS,Prohlížeč,Linux,ZWCAD,dwg,ZWSOFT,Windows)
Společnost ZWSOFT vydává zdarma prohlížeč ZWCAD Viewer, určený pro zobrazení a vykreslení DWG souborů. ZWCAD Viewer má být rychlejší a přesnější než jeho konkurenční aplikace nebo samotný program ...
Úterý, 05 Duben 2016
35. Provázání návrhu a pracovních postupů v novém ZW3D 2016
(Matching tags: ZWSOFT,ZW3D,3D CAD,Simulace,Vizualizace,CAD/CAM,2016)
Společnost ZW3D přichází na trh s novou verzí svého CAD/CAM řešení ZW3D 2016. Mezi hlavní novinky patří zabudovaný překladač souborů, zajišťující snadnou výměnu dat s hlavními CAD programy ...
Pátek, 01 Duben 2016
36. CAD Pockets od ZWSOFTu vychází ve verzi 2.3.1
(Matching tags: Pockets,Verze 2.3.1,Aplikace,iOS,ZWSOFT,Android,CAD)
Nový mobilní produkt CAD Pockets firmy ZWSOFT dospěl do verze 2.3.1. Má rozsáhlé editační nástroje a vylepšenou mobilní technologii, přičemž novinky se týkají orto módu a koordinačního systému. ...
Pátek, 11 Prosinec 2015
37. ZWSOFT vydává ZWCAD 2017
(Matching tags: Windows,Linux,ZWCAD,ZWSOFT,Mac OS,2017)
Společnost ZWSOFT oznámila brzké vydání programu ZWCADu 2017. Nová verze nabídne funkci Advanced Grips pro více smyslů, vylepšené vykreslování a 64bitovou a multiplatformní kompatibilitu. Funkce ...
Úterý, 08 Prosinec 2015
38. ZWSoft a Autodesk ukončily právní spor dohodou
(Matching tags: Kód,ZWCADUSA,Spor,Dohoda,Autodesk,Software,Design,AutoCAD,ZWSOFT,ZWCAD)
Společnosti ZWCAD Software Co., Ltd., ZWCAD Design Co., Ltd., HK ZWCAD Software Ltd., a Global Force Direct, LLC. (fungující jako ZWCADUSA), ve zkratce ZWSoft, a Autodesk, Inc., se dohodly ...
Čtvrtek, 19 Listopad 2015
39. Stovky CAD a CAM vylepšení v ZW3D 2015
(Matching tags: CNC,CAD,CAM,FastBlank,2015,Vylepšení,SimWise,KeyShot,FEA,ZWSOFT,ZW3D,Eureka)
Nová verze ZW3D 2015 přihlíží k potřebám a přáním uživatelů a nabízí kolem stovky CAD a CAM vylepšení, např. aktualizovaný překladač souborů s lepšími funkcemi pro uzdravení souboru, ...
Úterý, 17 Březen 2015
40. Nové funkce přicházejícího ZWCAD+ 2015
(Matching tags: CAD,Design,ZWCAD+,ZWSOFT)
Společnost ZWCAD Design uvedla několik nových funkcí, které bude mít její produkt ZWCAD+ 2015. Nová verze by se měla objevit v prodeji v průběhu srpna. Jednou z novinek je možnost jednotné ...
Středa, 16 Červenec 2014
41. Průzkum českých a slovenských uživatelů ZWCADu
(Matching tags: Uživatelé,Techsoft,ZWCAD,Průzkum,ZWSOFT)
Ve dnech 23. 6. 2014 - 9. 7. 2014 prováděla společnost Techsoft průzkum všech uživatelů ZWCADu v ČR a SR. Průzkum nebyl zaměřen na skutečnost, zda jsou uživatelé spokojeni nebo nespokojeni se ...
Středa, 09 Červenec 2014
42. Opravný balíček ZWCAD Architecture 2014 SP2
(Matching tags: Stavebnictví,Architektura,CAD,2014 R2,Výkresy,ZWSOFT,Architecture,ZWCAD)
Čínská společnost ZWSOFT vydala novou aktualizaci ZWCAD Architecture 2014 SP2, která nabízí vylepšenou práci s menu, nastavení jednotek a další opravy a aktualizace. V aktualizované ...
Pondělí, 23 Červen 2014
43. Autodesk obvinil čínský ZWSOFT
(Matching tags: IntelliCAD,ZWSOFT,AutoCAD,Autodesk,Kód)
Již před měsícem se rozhořela válka o copyright, když Autodesk obvinil čínský ZWSOFT (tedy správněji ZWCAD Software Co., Ltd., ZWCAD Design Co., Ltd. a Global Force Direct, LLC z USA), že ...
Středa, 02 Duben 2014
44. ZWSOFT vydal ZW3D CAD/CAM 2014
(Matching tags: CADservis,ZWCAD,ZWSOFT,ZW3D,CAD/CAM)
Čínská firma ZWSOFT (ZWCAD Software), dodávající CAD/CAM řešení výrobnímu průmyslu, vydala ZW3D CAD/CAM 2014. Tato nová verze byla vyvinuta podle potřeb trhu a nabízí aktualizované CAD nástroje či vylepšení ...
Středa, 12 Březen 2014
45. ZWCAD Touch dorazil na Android
(Matching tags: ZWCAD,Touch,Android,ZWSOFT,AEC,MCAD,Design,CAD)
ZWCAD Design, dodavatel inovativních CAD řešení pro MCAD a AEC průmysl, oznámil 2. ledna, že jeho bezplatná CAD aplikace, ZWCAD Touch, je nyní k dispozici pro platformu Android. Tato nová verze ...
Čtvrtek, 02 Leden 2014
46. Britská Ogle bude využívat ZW3D
(Matching tags: ZWSOFT,ZW3D,Ogle,Models,Prototypes,CNC,CAD,CAM)
Po náročném výběrovém procesu si firma Ogle Models and Prototypes vybrala pro modelování a CNC obrábění čínský software ZW3D společnosti ZWSOFT. Firma Ogle vznikla a vyrábí v celé Velké ...
Úterý, 26 Listopad 2013
47. ZWCAD pořádá Touch Photo Competition
(Matching tags: Soutěž,MCAD,iPhone,AEC,Design,ZWCAD,ZWSOFT,iPad,ZWCAD Touch)
Už jedenáct dní probíhá soutěž společnosti ZWCAD Design, dodavatele CAD řešení pro AEC a MCAD průmysl, nazvaná Touch Photo Competition, která bude ukončena 1. prosince 2013. Jejím cílem je zjistit, jak ...
Pondělí, 11 Listopad 2013
48. Soutěž na 3D CAD návrh vozů softwarem ZW3D
(Matching tags: GrabCAD,ZWSOFT,ZW3D,3Dconnexion,Tiertime Up!,Soutěž,CAM,CAD)
S různými soutěžemi se poslední dobou skoro rozthl pytel. Čínská společnost ZWSOFT, která se usadila mezi nejznámějšími dodavateli CAD/CAM řešení pro AEC a MCAD průmysl, vyhlašuje na webu GrabCAD.com ...
Středa, 18 Září 2013
49. ZWSOFT vydal ZW3D 2013 SP
(Matching tags: ZW3D 2013 SP,Point Cloud,MCAD,AEC,CAM,CAD,ZWSOFT)
Čínská společnost ZWSOFT, která se věnuje CAD/CAM řešením pro AEC a MCAD průmysl, vydala ZW3D 2013 SP. Produkt je dostupný jak v 32bitové, tak 64bitové verzi a nabízí vylepšené 3D modelování a 2D ...
Úterý, 03 Září 2013
50. ZW3D 2013 SP Beta vyjde v srpnu
(Matching tags: ZWSOFT,ZW3D,Beta,CAD,Software,CAM)
Čínská společnost ZWSOFT se zaměřuje na cenově dostupná CAD/CAM řešení pro průmysl AEC a MCAD, a nabízí software pro 3D modelování, design forem a obrábění. Ten umožňuje vše, od konceptu po finální produkt. ...
Středa, 31 Červenec 2013