Google překladač: English Deutsch

ZWSOFT představuje CADbro 2020

Autor článku: ZWSOFT   

Tags: 3D CAD | CADbro 2020 | Data | Prohlížeč | Reálný čas | Spolupráce | ZWSOFT

CADbro 2020 1-2003Téměř po roce od na­bíd­ky CAD­bro 2019 před­sta­vil ZW­SOFT nový CAD­­bro 2020, snad­no po­u­ži­tel­ný 3D CAD pro­hlí­žeč ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo po­tře­bu­je spo­lu­pra­co­vat na tech­nic­kých da­tech. Díky spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase, vý­kon­něj­ší­mu on-line pro­hlí­že­ní a 3D ku­sov­ní­ku po­sky­tu­je CAD­bro 2020 3D CAD uži­va­te­lům pří­jem­něj­ší in­ter­ní a ex­ter­ní spo­lu­prá­ci než kdy­ko­li před­tím. Mezi vý­znač­né funk­ce patři ná­stro­je pro spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase, vý­kon­něj­ší on-line pro­hlí­že­ní nebo nový 3D ku­sov­ník. CAD­bro 2020 pod­po­ru­je 3D CAD da­to­vou spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase.

Po při­hlá­še­ní do clou­do­vé­ho účtu mohou uži­va­te­lé po­zvat členy pro­jek­tu, aby se při­po­ji­li k on-line dis­ku­si a za­ča­li cha­to­vat v pra­vém di­a­lo­go­vém okně při sou­čas­ně pro­vá­dě­ných ope­ra­cích jako ro­ta­ce, pro­hlí­že­ní sekcí, při­dá­vá­ní kót atd. Ty jsou oka­mži­tě syn­chro­ni­zo­vá­ny s okny členů pro­jek­tu . V pro­hlí­že­ní dis­ku­se je také k dis­po­zi­ci pře­hrá­vá­ní.

CADbro 2020-2-2003

Vý­kon­něj­ší on-line pro­hlí­že­ní
Funk­ce on-line pro­hlí­že­ní byly roz­ší­ře­ny a op­ti­ma­li­zo­vá­ny. Za prvé, exis­tu­je více mož­nos­tí pro sdí­le­ní od­ka­zů, jako je datum vy­pr­še­ní plat­nos­ti, hesla, časy zob­ra­ze­ní atd. Za druhé, do na­bíd­ky pra­vým tla­čít­kem myši jsou při­dá­ny běžné ope­ra­ce, jako je izo­la­ce a skry­tí. Za třetí, změna úhlu po­hle­du je snaz­ší oto­če­ním krych­le v pra­vém hor­ním rohu. Ani tímto se­znam vy­lep­še­ní ne­kon­čí. Mezi dal­ší­mi no­vin­ka­mi na­jde­me na­pří­klad roz­střel na zá­kla­dě struk­tu­ry se­sta­vy, per­spek­tiv­ní po­hled, pře­pí­nač jed­no­tek atd.

CADbro 2020-3-2003

Nový 3D ku­sov­ník
Uži­va­te­lé mohou vy­ge­ne­ro­vat ku­sov­ník přímo v 3D pro­sto­ru. Ve vy­ge­ne­ro­va­ném ku­sov­ní­ku mohou vy­bí­rat po­lož­ky podle fil­trů, kal­ku­lo­vat, pro­hle­dá­vat a upra­vo­vat atri­bu­ty, ex­por­to­vat in­for­ma­ce do Excel sou­bo­rů a znovu po­u­žít uži­va­tel­sky při­způ­so­be­né ša­b­lo­ny. 3D ku­sov­ník umožňuje uži­va­te­lům efek­tiv­ně spra­vo­vat atri­bu­ty sou­čás­tí.

CAD­bro 2020 je ur­če­no ke spo­lu­prá­ci
Pů­vod­ním zá­mě­rem týmu CAD­bro je pomoc uži­va­te­lům při spo­lu­prá­ci na tech­nic­kých da­tech v 3D CAD pro­sto­ru. CAD­bro 2020 po­má­há uži­va­te­lům efek­tiv­ně­ji spo­lu­pra­co­vat na tech­nic­kých da­tech, zejmé­na v re­ál­ném čase. Ba­lí­ček CAD­bro 2020 je nyní k dis­po­zi­ci on-line s 15­den­ní bez­plat­nou zku­šeb­ní verzí pro uži­va­te­le.

Více informací najdete na www.cadbrother.com.


Mohlo by vás zajímat: