Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce KonnectAi a Google Cloudu

Pondělí, 29 Duben 2024 22:00

Tags: AI Quality Inspection Tool | Google Cloud | KonnectAi | Spolupráce

AIinspection-2418Kon­nectAi ozná­mi­la spo­lu­prá­ci s Go­o­gle Clou­dem a ofi­ci­ál­ně uved­la na trh svou plat­for­mu pro kon­t­ro­lu kva­li­ty pro vý­rob­ce, která vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci. Kon­nectAi po­mů­že vý­rob­cům op­ti­ma­li­zo­vat kon­t­ro­lu kva­li­ty a za­jis­tit sle­do­va­tel­nost vý­rob­ků, aby mohli zvý­šit efek­ti­vi­tu a roz­ší­řit své pod­ni­ká­ní.

Vy­spě­lý sys­tém Kon­nectAi pro­střed­nic­tvím jed­no­du­ché­ho vy­fo­ce­ní, bez nut­nos­ti po­u­ží­vat CAD nebo spe­ci­fi­ka­ce, roz­ši­řu­je stá­va­jí­cí pro­ce­sy kon­t­ro­ly kva­li­ty a za­jiš­ťu­je, že vý­rob­ky a pro­ce­sy splňují nej­vyš­ší bez­peč­nost­ní a kva­li­ta­tiv­ní stan­dar­dy. Kon­nectAI vy­u­ží­vá špič­ko­vou vý­vo­jo­vou plat­for­mu Go­o­gle Cloud a po­sky­tu­je vý­rob­cům re­vo­luč­ní sys­tém ana­lý­zy kva­li­ty po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce. Vý­kon­ný vi­zu­ál­ní kon­t­rol­ní en­gi­ne kon­tej­ne­ri­zo­va­ný s tech­no­lo­gií Cloud Run, da­to­vá ana­lý­za po­há­ně­ná ná­stro­jem Bi­gQue­ry a nej­mo­der­něj­ší glo­bál­ní síť a Cloud CDN od Go­o­glu spo­leč­ně za­jiš­ťu­jí, že si vý­rob­ci mohou s jis­to­tou stát za svým port­fo­li­em vý­rob­ků a růst při sou­čas­ném ome­ze­ní rizik.

V kon­ku­renč­ním pro­stře­dí vý­ro­by po­má­há Kon­nectAi pře­ko­nat běžné pro­blémy a od­blo­ko­vat růst díky svým klí­čo­vým funk­cím:

  • Nej­mo­der­něj­ší al­go­ritmy umělé in­te­li­gen­ce ana­ly­zu­jí sním­ky s bez­kon­ku­renč­ní přes­nos­tí, zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu, op­ti­ma­li­zu­jí ope­ra­ce a sni­žu­jí ne­e­fek­ti­vi­tu, což vede k nej­vyš­ší kva­li­tě, bez­peč­nos­ti a sle­do­va­tel­nos­ti.
  • Jed­no­du­ché ře­še­ní, které na­bí­zí vý­ho­dy umělé in­te­li­gen­ce (UI) bez slo­ži­tos­ti, ná­kla­dů a zdro­jů.
  • Data v re­ál­ném čase a vy­u­ži­tel­né po­znatky umo­ž­ňují vý­rob­cům za­po­jit se do ak­tiv­ní­ho roz­ho­do­vá­ní, roz­po­znat tren­dy, rych­le re­a­go­vat na po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků a při­jí­mat in­for­mo­va­ná roz­hod­nu­tí, která po­há­ně­jí pod­ni­ká­ní kupře­du.
  • Data pro op­ti­ma­li­za­ci zdro­jů, která vý­rob­cům umo­ž­ňují alo­ko­vat tolik po­třeb­né zdro­je pra­cov­ní síly jinam a zá­ro­veň sní­žit pro­voz­ní ná­kla­dy.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o mož­nos­tech Kon­nectAi hos­to­va­ných v Go­o­gle Cloudu, na­vštiv­te konnectai.ai.


Mohlo by vás zajímat: