Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BMW Group zavádí platformu 3DEXPERIENCE

Pondělí, 04 Březen 2024 23:56

Tags: 3DEXPERIENCE | BMW Group | Dassault Systemès | Spolupráce

bmw digital art of engineering 231122 1.40.standbild 7-2410Dassault SystèmesBMW Group za­há­ji­ly 1. února dlou­ho­do­bé stra­te­gic­ké part­ner­ství s cílem vy­vi­nout bu­dou­cí in­že­nýr­skou plat­for­mu BMW Group, je­jímž já­drem bude plat­for­ma 3DE­x­pe­ri­en­ce od Dassault Systèmes. Na plat­for­mu 3DE­x­pe­ri­en­ce se bude spo­lé­hat více než 17 000 za­měst­nan­ců pré­mi­o­vé­ho vý­rob­ce au­to­mo­bi­lů na­příč růz­ný­mi in­že­nýr­ský­mi obory, aby se urych­lil vývoj všech vo­zi­del od je­jich ná­pa­du až po vý­ro­bu.

V od­vět­ví, kde je rych­lé uve­de­ní ře­še­ní udr­ži­tel­né mo­bi­li­ty s po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi na trh kon­ku­renč­ním fak­to­rem, je part­ner­ství mezi Dassault Systèmes a BMW Group dů­ka­zem zá­sad­ní role plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce, která umožňuje spo­leč­nos­tem do­dá­vat pro­duk­ty rych­le­ji. Zku­še­nos­ti vir­tu­ál­ních dvoj­čat plat­for­my ze­fek­tivňují spo­lu­prá­ci v rámci ce­lé­ho pod­ni­ku a po­sky­tu­jí pří­stu­py za­lo­že­né na da­tech, které umožňují zvlá­dat ex­po­nen­ci­ál­ní slo­ži­tost, s níž se vý­rob­ci au­to­mo­bi­lů po­tý­ka­jí v ob­las­ti kon­struk­ce pro­po­je­ných a au­to­nomních vo­zi­del.

  • Stra­te­gic­ké part­ner­ství vy­tvo­ří bu­dou­cí in­že­nýr­skou plat­for­mu BMW Group, je­jímž já­drem bude plat­for­ma 3DE­X­PE­RI­EN­CE od Dassault Systèmes
  • 17 000 uži­va­te­lů bude ce­lo­svě­to­vě pra­co­vat na vir­tu­ál­ním dvoj­če­ti vo­zi­dla, které lze kon­fi­gu­ro­vat pro va­ri­an­ty jed­not­li­vých mo­de­lů s kon­zis­tent­ní­mi daty v re­ál­ném čase
  • Part­ner­ství před­sta­vu­je další krok v his­to­rii spo­lu­prá­ce mezi oběma spo­leč­nost­mi, která ovlivňuje ino­va­ce v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu již de­sít­ky let

„Náš in­že­nýr­ský pro­ces op­ti­ma­li­zu­je­me pouze tehdy, pokud bu­de­me mys­let di­gi­tál­ně, pra­co­vat pro­po­je­ně a spo­lé­hat se na in­te­gro­va­ná data. Pro BMW Group plat­for­ma 3DEx­pe­ri­en­ce tento pří­stup pod­po­ří a po­mů­že do­sáh­nout vyšší úrov­ně kva­li­ty na­šich pro­ce­sů,“ řekl Ju­li­en Ho­hen­stein, vi­ce­pre­zi­dent pro pro­ce­sy, di­gi­ta­li­za­ci, ří­ze­ní Idea to Offer ve vý­zku­mu a vý­vo­ji BMW Group.

bmw digital art of engineering 231122 1.40.standbild 6-2410

S plat­for­mou 3DE­x­pe­ri­en­ce, která je já­drem bu­dou­cí­ho pro­stře­dí pro vývoj pro­duk­tů BMW Group, budou všech­ny in­že­nýr­ské obory BMW Group pra­co­vat na vir­tu­ál­ním dvoj­če­ti vo­zi­dla, které lze kon­fi­gu­ro­vat pro va­ri­an­ty jed­not­li­vých mo­de­lů po­mo­cí in­te­gro­va­ných dat v re­ál­ném čase. Týmy mohou snad­ně­ji opa­ko­va­ně po­u­ží­vat kom­po­nen­ty, zvlád­nout slo­ži­tost va­ri­a­bi­li­ty vozu a zlep­šit dobu cyklu od in­že­nýr­ství k vý­ro­bě. Kromě toho může BMW Group bez­pro­blé­mo­vě mi­gro­vat data ze svých stá­va­jí­cích IT ře­še­ní a roz­ší­řit svou in­že­nýr­skou plat­for­mu o další obory, jako je mo­de­lo­vá­ní a si­mu­la­ce.

Stra­te­gic­ké part­ner­ství mezi Dassault Systèmes a BMW Group před­sta­vu­je další fázi je­jich dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ce. Obě spo­leč­nos­ti již de­sít­ky let spo­ju­jí své zna­los­ti a know­‑how, aby po­su­nu­ly tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce v ob­las­tech, jako je plá­no­vá­ní a roz­vr­ho­vá­ní vý­ro­by, kon­struk­ce dílů a efek­ti­vi­ta vý­ro­by.

„BMW Group a Dassault Systèmes jsou tech­no­lo­gic­ky ori­en­to­va­né spo­leč­nos­ti, které vstu­pu­jí do nové éry spo­leč­ných ino­va­cí, aby mohly do­dá­vat nej­lep­ší pro­duk­ty ve své třídě,“ řekl Lau­ren­ce Mon­ta­na­ri, vi­ce­pre­zi­dent pro do­pra­vu a mo­bi­li­tu spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes. „Díky plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce může BMW Group pře­hod­no­tit svůj pro­ces in­že­nýr­ské­ho vý­vo­je tak, aby svým zá­kaz­ní­kům po­sky­to­va­la co nej­ví­ce per­so­na­li­zo­va­né a udr­ži­tel­né zá­žit­ky.“

 


Mohlo by vás zajímat: