Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Archicad Start Edition 2024 v prodeji

Autor článku: Karel Heinige   
Pondělí, 29 Leden 2024 23:34

Tags: 3D CAD | ArchiCAD | Architektura | BIM | Software | Start Edition | Stavebnictví

Archicad Start Edition 2024-2405Jak uvádí web Cen­t­ra pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky ČR (Cegra), česká verze pro­gra­mu úspěš­ně pro­šla fi­nál­ní­mi testy a byla uvol­ně­na do pro­de­je. Nej­no­věj­ší verze „star­tov­ní­ho“ Ar­chi­ca­du vy­u­ží­vá stej­nou tech­no­lo­gii jako Ar­chi­cad 27. Ar­chi­cad Star(T)Edi­tion je ne­o­by­čej­ně vý­kon­ný 3D CAD / BIM (Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling) sys­tém, jenž je snad­no na­u­či­tel­ný a jenž si může do­vo­lit i sa­mo­stat­ný ar­chi­tekt/pro­jek­tant či menší pro­jekč­ní kan­ce­lář.

Ar­chi­cad SE je vhod­ným ná­stro­jem i pro sta­veb­ní firmy.

Ar­chi­cad SE na­bí­zí všech­ny vý­ho­dy tech­no­lo­gie Vir­tu­al Bu­il­ding pro BIM pro­jek­to­vá­ní od Gra­phi­sof­tu. Funk­ce, které jsou k dis­po­zi­ci, a na­sta­ve­ní pro­gra­mu jsou ur­če­ny pro menší pro­jek­ce, tak aby ma­xi­mál­ně mohli zvý­šit svou efek­ti­vi­tu práce a byly více kon­ku­ren­ce schop­né. Ar­chi­cad SE do­ká­že na­čí­tat i uklá­dat da­to­vé for­má­ty DWG/DXF, PDF a IFC a na­bí­zí ši­ro­ké mož­nos­ti pro sdí­le­ní dat s apli­ka­ce­mi spe­ci­a­lis­tů, od sta­ti­ků pro pro­fe­se TZB.

Ar­chi­cad SE umožňuje vy­tvo­ře­ní 3D mo­de­lu a ná­sled­né ge­ne­ro­vá­ní všech stupňů pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce. Ome­ze­ní opro­ti vel­ké­mu Ar­chi­ca­du vy­chá­zí z ur­če­ní SE a týká se tý­mo­vé a me­zi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce (ne Te­a­mWork, ne BIM Ser­ver), mo­de­lo­vá­ní spe­ci­ál­ních kon­struk­cí (ne Re­kon­struk­ce) a vi­zu­a­li­za­cí (ne Ci­ne­Ren­der, ne Skica). Funk­ce pro­gra­mu za­hr­nu­jí řadu „vy­chy­tá­vek“ vel­ké­ho Ar­chi­ca­du jako jsou čás­teč­né zob­ra­ze­ní kon­struk­cí, na­to­če­ní po­hle­dů, stíny v pra­cov­ním okně Open­GL, texty u kót, „Excel“ v in­ter­ak­tiv­ních vý­ka­zech, roz­ší­ře­né na­sta­ve­ní oken a dveří, pra­vít­ko a přímé na­čí­ta­ní ge­o­de­tic­kých dat.

Popis produktu
Srovnání verzí
Odkaz ke stažení instalace (na výběr je verze pro Windows, macOS – Apple silicon a macOS – Intel)

Archicad SE 2024 je aktuálně nabízen za 73 900 Kč (89 419 Kč vč. DPH), objednat lze zde.


Mohlo by vás zajímat: