Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIMvision: Přístupný prohlížeč IFC souborů pro každého

Autor článku: Mgr. Vlastimil Dobečka   

V dneš­ní době po­stu­pu­jí­cí digi­ta­li­za­ce ve sta­veb­nic­tví a stá­le šir­ší­ho zavá­dě­ní meto­dy BIM (infor­mač­ní mode­lo­vá­ní sta­veb), je BIM­vision vý­znam­ným nástro­jem pro prá­ci s IFC sou­bo­ry urče­ný jak pro pro­fe­sio­ná­ly z ob­las­ti sta­veb­nic­tví tak i pro jejich klien­ty. BIM­vision, jako pro­hlí­žeč­ka IFC sou­bo­rů, před­sta­vu­je uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vou plat­for­mu, která umož­ňu­je efek­tiv­ní vizua­li­za­ci a ana­lý­zu digi­tál­ních mode­lů stav­by.

BIMvision je bezplatný a snadno ovladatelný prohlížeč IFC souborů. Formát SPF (STEP Physical File) s příponou .ifc se stal standardem pro výměnu informací v oblasti BIM. Tento nástroj umožňuje uživatelům prohlížet, analyzovat a ověřovat různé aspekty stavebních projektů, jako jsou geometrie a vlastnosti objektů, plochy, objemy, počty kusů a mnoho dalších.

Jednou z hlavních předností BIMvision je jeho intuitivní rozhraní, které umožňuje i méně zkušeným uživatelům snadno a efektivně prohlížet modely a získávat potřebné informace z IFC souborů. Díky tomu je ideální pro širokou škálu uživatelů – od stavebních inženýrů a architektů, přes rozpočtáře a stavbyvedoucí až po zadavatele projektů a uživatele staveb.

Dalším klíčovým aspektem BIMvision je jeho přístupnost. Jako bezplatný nástroj je snadno dostupný komukoliv, což podporuje širší přijetí BIM technologií a zvyšuje transparentnost v průběhu stavebních projektů. Navíc umožňuje efektivní spolupráci mezi různými členy týmu, protože všichni mohou k projektu snadno přistupovat a sdílet informace obsažené v IFC souborech bez potřeby pořízení cenově a uživatelsky náročného softwarového řešení.

V bezplatném prohlížeči jsou dostupné funkce pro vizualizaci modelu v různých režimech, zobrazování negrafických informací, efektivní odměřování délek, ploch, objemů, hmotnosti či počtu kusů a také prokládání a posun libovolného počtu řezových rovin modelem.

Pluginy

BIMvision také podporuje různé pluginy, které rozšiřují jeho funkce:

 • načítání více modelů (Module: Multifile)
 • kontrola modelu a negrafických informací, export do XLSX s živými odkazy do modelu (Advanced Reports)
 • získávání výměr z modelu (TakeOff Reports)
 • detekce kolizí (Clash Detection)
 • rozdělování modelů (IFC Split)
 • editace vlastností (IFC Edit)
 • spojování modelů (IFC Merge)
 • komunikace nad modelem (IFC Comments)
 • sledování změn (Module: Compare)
 • připojení externích dokumentů (External Documents)
 • filtrování prvků podle jejich vlastností (Objects Info)
 • export do formátu COBie (COBie Exporter)
 • export pro 3D tisk (STL Exporter)
 • galerie pohledů na model (Gallery)
 • náhled souborů (IFC Preview)

Tato flexibilita z BIMvisionu činí nástroj vhodný pro různé fáze projektu, od návrhu až po realizaci. Jeho uživatele oceňují také licenční politiku (trvalé licence nebo pronájem síťových licencí) a cenovou dostupnost jednotlivých pluginů.

Společnost CADservis rovněž vyvíjí vlastní pluginy pro BIMvision na základě požadavků od zákazníků. Brzy budete mít k dispozici následující pluginy:

IFC Photo – vytváření zástupných objektů pro fotografie pořízené na staveništi – hodí se především pro liniové stavby a fototokumentaci exteriéru staveb

IFC Units – změna délkových jednotek modelu

IFC Coordinates – posun a otáčení modelu, nastavení lokálního počátku

Mgr. Vlastimil Dobečka
CADservis, s.r.o.
www.cadservis.com
www.bim-cad.cz

Mohlo by vás zajímat: