Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens oznámil vydání softwaru Opcenter APS 18.5

Středa, 18 Srpen 2021 23:48

Tags: 18.5 | Opcenter | Plánování | Prohlížeč | Siemens | Výroba

OP APS 18 5-2134Soft­ware Op­cen­ter APS je řada pro­duk­tů pro plá­no­vá­ní a roz­vr­ho­vá­ní vý­ro­by, které zlep­šu­jí syn­chro­ni­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. Zís­kem tak je větší vi­di­tel­nost a kon­t­ro­la, což umož­ní zvý­šit vy­u­ži­tí zdro­jů a včas­né do­dá­ní při sou­čas­ném sní­že­ní úrov­ně zásob a plýtvá­ní. Op­cen­ter APS 18.5, který je sou­čás­tí port­fo­lia Xce­le­ra­tor, kom­plex­ní­ho a in­te­gro­va­né­ho port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb od Si­e­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­ru, je vy­so­ce při­způ­so­bi­tel­ný ba­lí­ček pro plá­no­vá­ní a roz­vr­že­ní ka­pa­ci­ty.

Op­cen­ter APS Any­whe­re – pro­hlí­žeč

Op­cen­ter APS Any­whe­re Viewer je nyní ve vý­cho­zím na­sta­ve­ní po­vo­len v celé řadě pro­duk­tů Op­cen­ter Sche­du­ling. Open­ter APS Any­whe­re Viewer je sa­mo­stat­ná apli­ka­ce vá­za­ná na před­plat­né jako služ­ba (SaaS).

Op­cen­ter APS 18.5 – vý­ho­dy

  • Zvy­šu­je fle­xi­bi­li­tu, když je vy­ža­do­vá­no kom­plex­ní mo­de­lo­vá­ní pra­cov­ních zdro­jů
  • Po­sky­tu­je novou me­to­du API pro spuš­tě­ní ex­trak­ce dat
  • Po­sky­tu­je mož­nost po­drob­ně­ji mo­de­lo­vat plány směn práce
  • Usnadňuje schop­nost při­jí­mat in­for­ma­ce o dílně v Op­cen­ter Plan­ning
  • Po­sky­tu­je oka­mži­té zku­še­nos­ti s apli­ka­cí Op­cen­ter APS Any­whe­re
  • Po­sky­tu­je vy­lep­še­nou pod­po­ru KPI (klí­čo­vé uka­za­te­le vý­kon­nos­ti)

Už po­u­ží­vá­te Op­cen­ter APS? Po­dí­vej­te se, co je no­vé­ho ve verzi 18.5.


Mohlo by vás zajímat: