Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datakit rozšiřuje svou nabídku datových převodníků

Autor článku: Datakit   
Čtvrtek, 30 Březen 2023 14:44

Tags: Data | Datajit | IFC | Navisworks | Převodníky | Revit | Software

Datakit expands with a new converter to NavisWorks-2313Da­ta­kit roz­ši­řu­je svou na­bíd­ku ře­še­ní pro vý­mě­nu dat o nový pře­vod­ník ur­če­ný pro Na­vis­Works. Tento pře­vod­ník umo­ž­ňu­je im­por­to­vat pro­jekt na­vr­že­ný v Na­vis­Works a buď si jej pro­hléd­nout, nebo se opřít o jeho data a po­kra­čo­vat v pro­voz­ním ří­ze­ní bu­do­vy, to­vár­ny nebo jiné právě zpra­co­vá­va­né stu­die.

Vy­ho­vu­je po­tře­bám sta­veb­ních od­bor­ní­ků, kteří pro­vá­dě­jí vý­po­čty di­men­zo­vá­ní a ur­ču­jí nej­lep­ší možný způ­sob vý­stav­by, a obec­ně všem zú­čast­ně­ným stra­nám, které chtě­jí pro­jekt sle­do­vat. Podle Da­ta­ki­tu Na­visWorks pod­tr­hu­je cestu in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty na­příč pro­jek­to­vá­ním, BIM a ří­ze­ním pro­jek­tů, kte­rou od svého vzni­ku v roce 1994 vždy hájil.

Po­mo­cí kon­ver­to­ru naim­por­tu­je­te pro­jekt Na­vis­Works a zob­ra­zí­te jej ve svém do­stup­ném soft­wa­ru. Během oka­mži­ku zís­ká­te kom­plet­ní scénu a bu­de­te moci vy­u­ží­vat data ná­vr­hu, ge­o­me­t­rii, barvy a tex­tu­ry, stej­ně jako kom­po­nen­ty (s je­jich přes­ným umís­tě­ním v pro­jek­tu) a pří­sluš­né měrné jed­not­ky bez ohle­du na původ pro­jek­tu. To vše bez nut­nos­ti mít li­cen­ci Na­vis­Works.

Pře­vod­ník také zo­hledňuje způ­sob, jakým Na­vis­Works spra­vu­je kom­pre­si a re­spek­tu­je funk­ce in­stan­cí a te­se­la­ce.

Da­ta­kit tak doplňuje svou řadu pře­vod­ní­ků dat ur­če­ných pro soft­wa­ro­vá ře­še­ní Au­to­de­s­ku o na­tiv­ní ná­stroj pro čtení dat Na­vis­Works a dále po­si­lu­je svou po­zi­ci zpro­střed­ko­va­te­le in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty s pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti BIM a je­jich part­ne­ry.

Da­ta­kit na­bí­zí pře­vod­ní­ky pro BIM soft­ware Au­to­de­sk REVIT nebo for­mát IFC (In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses) již ně­ko­lik let a za­ru­ču­je kom­pa­ti­bi­li­tu s nej­no­věj­ší­mi ver­ze­mi soft­wa­ro­vých pro­duk­tů, ale i s je­jich před­cho­zí­mi ver­ze­mi.

Do­dá­ní verze V2023.2 pře­vod­ní­ků Da­ta­kit je na­plá­no­vá­no na za­čá­tek dubna a bude ob­sa­ho­vat op­ti­ma­li­za­ce vý­ko­nu zejmé­na pro tyto dva BIM for­má­ty.


Mohlo by vás zajímat: