Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Codesign představuje nástroje pro integraci BIM

Autor článku: Redakce   
Pátek, 26 Leden 2024 12:43

Tags: ArchiCAD | BIM | Codesign | Forma | Integrace | Nástroje | Revit | Vectorworks

codesign connections x2-2404Co­de­sign, apli­ka­ce umo­ž­ňu­jící ar­chi­tek­tům zkou­mat, ite­ro­vat a na­vr­ho­vat rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím, ozna­mu­je, že jsou nyní k dis­po­zi­ci in­te­gra­ce BIM, které umo­ž­ňují pře­vzít pro­jek­ty Co­de­sig­nu do vy­bra­né­ho BIM sys­té­mu a po­kra­čo­vat v roz­vo­ji a vý­vo­ji ná­vr­hu. Ar­chi­tek­ti tak mohou pře­vzít své po­čá­teč­ní kon­cep­ční ná­vrhy do vy­bra­né­ho BIM sys­té­mu a po­kra­čo­vat v roz­vo­ji svých pro­jek­tů.

Co­de­sign je kre­a­tiv­ní ná­stroj ur­če­ný spe­ci­ál­ně pro kon­cepč­ní část ar­chi­tek­to­nic­ké­ho pro­ce­su. Umo­ž­ňuje uži­va­te­lům volně ski­co­vat, před­sta­vo­vat si kon­cep­ty a zkou­mat ná­pa­di­té mož­nos­ti, při­čemž za­hr­nu­je cenné na­va­zu­jí­cí údaje, jako jsou plo­chy, hmoty, slu­neč­ní stu­die, uhlík, kon­text a ma­te­ri­á­lo­vé dů­sled­ky.

Tvůrci Co­de­signu spo­lu­pra­co­vali se soft­wa­ro­vý­mi týmy Gra­phi­sof­tu, Au­to­de­s­ku a Vec­tor­works, aby za­jis­tili bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci růz­ných BIM sys­té­mů. Po ob­rov­ském množ­ství beta testů jsou Ar­chi­cad, For­ma, Revit a Vec­tor­works kom­pa­ti­bil­ní.

První verze Co­de­sign Con­necti­ons je do­kon­če­na a budou ná­sle­do­vat pra­vi­del­né ak­tu­a­li­za­ce verze. Všich­ni před­pla­ti­te­lé apli­ka­ce mohou funk­ci in­te­gra­ce BIM vy­u­ží­vat zdar­ma po dobu jed­no­ho roku. Co­de­sign je k dis­po­zi­ci k oka­mži­té­mu sta­že­ní z Apple App Storu s od­stup­ňo­va­ný­mi ce­na­mi před­plat­né­ho podle způ­so­bu po­u­ží­vá­ní.

Codesign ipad angle bruer-2404

Vývoj vý­kon­ných funk­cí Co­de­sig­nu bude po­kra­čo­vat na zá­kla­dě zpět­né vazby od uži­va­te­lů a tren­dů v oboru. Když se ar­chi­tekt do­sta­ne k jádru kon­cep­tu, Co­de­sign chce být ná­stro­jem, který roz­ví­jí jeho před­sta­vi­vost, pod­po­ru­je jeho kre­a­ti­vi­tu a vy­tvá­ří vý­raz­né je­di­neč­né bu­do­vy.

O Codesignu

Co­de­sign je apli­ka­ce ur­če­ná pouze pro iPad, která umo­ž­ňuje ar­chi­tek­tům rych­le zkou­mat ná­pa­dy v rané fázi ná­vr­hu. Po­sky­tu­je vol­nost při ski­co­vá­ní, před­sta­vo­vá­ní kon­cep­tů a zkou­má­ní ná­pa­di­tých mož­nos­tí, při­čemž za­hr­nu­je cen­né na­va­zu­jí­cí údaje, jako je plo­cha, hmota, slu­neč­ní stu­die, uhlík, kon­text a ma­te­ri­á­lo­vé dů­sled­ky. Ar­chi­tek­ti mohou oka­mži­tě po­cho­pit, zda je je­jich kon­cept vůbec re­ál­ný, a zá­ro­veň zvá­žit další ná­pa­dy. Vý­sle­dek? Pro­zkou­mej­te více ná­vrhů, posuňte kre­a­ti­vi­tu a vy­u­žij­te svůj plný po­ten­ci­ál. Co­de­sign do­ko­na­le za­pa­dá mezi pero, papír a BIM. Je to jed­no­du­chost a rych­lost tužky v kom­bi­na­ci s opoj­nou silou a BIM daty.


Mohlo by vás zajímat: