Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

30minutový webinář TransMagic Aerospace

Pondělí, 06 Květen 2024 14:23

Tags: Aerospace | AGI STK | ANSYS | MagicSTK | Satelity | STK | TransMagic | Webinar

TransMagic play the simulation-2419Předzpra­co­vá­ní CAD a po­ly­go­no­vých mo­de­lů pro STK rych­los­tí bles­ku. Tento 30­mi­nu­to­vý webi­nář ve stře­du 15. květ­na 2024 v 17 hodin CEST se bude za­bý­vat im­por­tem CAD a po­ly­go­no­vých mo­de­lů do Ansys/AGI STK po­mo­cí Ma­gicSTK. Na­uč­te se, jak ušet­řit ho­di­ny zdlou­ha­vé pří­pra­vy mo­de­lu pro po­u­ži­tí v STK. Uvi­dí­te živou ukáz­ku TransMa­gic Ae­rospa­ce Tools: Ma­gicSTK.

Za­čně­te s CAD nebo po­ly­go­no­vý­mi mo­de­ly

  • Pře­ta­huj­te, pouš­těj­te a měňte struk­tu­ry se­sta­vy, de­fi­no­vá­ní pří­poj­ných bodů
  • De­fi­nuj­te čle­ně­ní, bo­do­vé prvky, sku­pi­ny so­lár­ních pa­ne­lů a další prvky
  • Pře­nes­te vlast­ní mo­de­ly do STK Ansys/AGI pro le­to­vé si­mu­la­ce
  • 30 minut účas­ti na tomto webi­ná­ři vám může ušet­řit ho­di­ny.

Webi­nář bude za­kon­čen otáz­ka­mi a od­po­věď­mi.

TransMagic interoperability news6iconsonlyicons-2419

Podrobnosti o webináři

Datum: Květen: 15. května 2024
Čas: 08:00 Pacific, 09:00 Mountain, 10:00 Central, 11:00 Eastern, 17: 00 CEST

Po­dí­vej­te se na další nad­chá­ze­jí­cí webo­vé se­mi­ná­ře a za­re­gis­truj­te se zde:

Zaregistrujte se na tento webinář TransMagic 2024

 


Mohlo by vás zajímat: