Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový centralizovaný prohlížeč 3D CAD firmy Parker

Pondělí, 15 Srpen 2022 22:04

Tags: 3D CAD | ECAD | Parker | Prohlížeč

Novy prohlizec 3D CAD-2233Spo­leč­nost Par­ker před­sta­vu­je svůj nový cen­t­ra­li­zo­va­ný 3D CAD pro­hlí­žeč – soft­wa­ro­vý ná­stroj, po­mo­cí kte­ré­ho mů­že­te vy­tvá­řet 2D/3D elek­tro­nic­ké vý­kre­sy po­sky­tu­jí­cí vi­zu­ál­ní zná­zor­ně­ní sou­čás­tí. Pro stan­dar­di­za­ci svých on-line CAD na­bí­dek a po­skyt­nu­tí zá­kaz­ní­kům spo­leh­li­vé­ho pro­stře­dí na špič­ko­vé úrov­ni vy­tvo­ři­la spo­leč­nost Par­ker nový 3D CAD pro­hlí­žeč jako jed­not­ný zdroj pro všech­ny bu­dou­cí CAD mo­de­ly na webu Par­ker.com.

S novým pro­hlí­že­čem CAD máte tech­nic­ké zna­los­ti spo­leč­nos­ti Par­ker vždy na dosah ruky.

Se­znam­te se s novým 3D CAD pro­hlí­že­čem již nyní po­mo­cí ukáz­ky, kte­rou na­jde­te na níže uve­de­ném od­ka­zu. Pro­zkou­mej­te 2D nebo 3D model, zvol­te různé for­má­ty a je­di­ným klik­nu­tím si vy­ge­ne­ruj­te vlast­ní CAD. Po­su­nu­tím dolů na této strán­ce zís­ká­te další in­for­ma­ce o novém CAD pro­hlí­že­či.

Vice informaci CAD prohlizec Parker

 


Mohlo by vás zajímat: