Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář PLM v praxi – funkčnost Autodesk Fusion Lifecycle – 1. část

Autor článku: CAD Studio   

Tags: Autodesk | CAD Studio | Fusion Lifecycle | PLM | Praxe | Webináře

PLM CAD Studio-2108V pro­sin­ci loňského roku se zá­jem­ci se­zná­mi­li s mož­nost­mi a vy­u­ži­tím di­gi­ta­li­za­ce pro­ce­sů od Vaul­tu – přes PDM až po pro­ces­ní mož­nos­ti PLM v po­do­bě apli­ka­ce Fusi­on Li­fecycle. Zá­znam pro­sin­co­vé­ho webi­ná­ře mů­že­te shléd­nout zde. V prv­ním díle se­ri­á­lu PLM v praxi, 25. února 2021 od 9:30, se před­ná­še­jí­cí za­mě­ří na zpra­co­vá­ní ná­vrhů a tvor­by kon­strukč­ní do­ku­men­ta­ce.

Uká­žou sle­do­vá­ní pro­ce­su tvor­by kon­strukč­ní do­ku­men­ta­ce, včet­ně va­ri­ant, verzí a změ­no­vé­ho ří­ze­ní. Pro­jdou pro­ces tvor­by a pří­pra­vy pod­kla­dů pro tvor­bu ku­sov­ní­ků. Při­pra­ví po­ža­dav­ky na nákup a vý­rob­ní do­ku­men­ta­ci.

Pro­gram:

  • Úvod do webi­ná­ře
  • Před­sta­ve­ní pre­zen­tu­jí­cích
  • Pre­zen­ta­ce pro­ce­su
  • Dis­ku­se
  • Iden­ti­fi­ka­ce po­ža­dav­ků
  • Po­zván­ka na další díl se­ri­á­lu

Každý webi­nář bude v ča­so­vém roz­sa­hu do 30 minut včet­ně dis­ku­se. Bude pre­zen­to­ván vždy jeden pro­ces.

Webináře pořádá CAD Studio, přihlásit se můžete na www.cadstudio.cz.


Mohlo by vás zajímat: