Google překladač: English Deutsch

Týmové projekty řešené s využitím PDM

Autor článku: Petr Fořt   
Středa, 17 Březen 2021 14:21

Tags: Autodesk | PDM | Projekty | Vault | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání | Žďár nad Sázavou

rc car 002-2112Vy­u­ži­tí PLM soft­ware ná­stro­jů v mo­der­ní výuce dává celou řadu mož­nos­tí jak ucho­pit a zpra­co­vat kon­krét­ní od­bor­né téma. Po­dí­vej­me se na jeden z pro­jek­tů, který vzni­kl na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou s cílem re­a­li­zo­vat za­jí­ma­vý úkol, který by za­hr­no­val pro­ble­ma­ti­ku tý­mo­vé spo­lu­prá­ce a vy­u­ži­tí PDM ná­stro­jů pro ří­ze­ní pro­jek­tu. Na za­čát­ku jsme si sta­no­vi­li hlav­ní ob­las­ti práce a roz­dě­li­li ji do týmu čtyř stu­den­tů.

Pro zpra­co­vá­ní pro­jek­tu jsme zvo­li­li ro­di­nu pro­duk­tů od spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk, která byla v zá­klad­ní in­sta­la­ci na na­šich PC roz­ší­ře­na o mož­nost ko­mu­ni­ka­ce s PDM ná­stro­ji Au­to­de­sk Vault Pro­fes­si­o­nal.

rc car 001-2112
Základní koncept projektu vychází z atraktivní oblasti závodních RC automobilů

Cen­t­rál­ní úlo­žiš­tě pro pro­jekt bylo vy­tvo­ře­no na in­stan­ci škol­ní­ho vir­tu­a­li­zo­va­né­ho ser­ve­ru DELL 640 zís­ka­né­ho v rámci do­tač­ní­ho ti­tu­lu Od­bo­ru in­for­ma­ti­ky Kraje Vy­so­či­na. Ko­mu­ni­ka­ce se ser­ve­rem je stan­dard­ně za­jiš­tě­na pro­střed­nic­tvím pro­to­ko­lu TCP/IP. Vir­tu­a­li­zo­va­né PDM služ­by byly z hle­dis­ka kon­fi­gu­ra­ce re­a­li­zo­vá­ny Ja­ku­bem Me­li­cha­rem jako ma­tu­rit­ní pro­jekt, který nám po­sky­tl mož­nost si jed­not­li­vé ná­stro­je pře­dem vy­zkou­šet. Vý­ho­dou PDM je vý­raz­ně lepší kon­t­ro­la prů­bě­hu práce v týmu s mož­nost­mi pre­ciz­ní­ho hlí­dá­ní jed­not­li­vých verzí kon­strukč­ních ře­še­ní.
Pro hlav­ní vý­vo­jo­vé a kon­strukč­ní zpra­co­vá­ní pro­jek­tu bylo vy­u­ži­to sady CAD/CAE/FEM ná­stro­jů Au­to­de­sk In­ven­tor Pro­fes­si­o­nal do­stup­né v rámci aka­de­mic­ké­ho li­cenč­ní­ho pro­gra­mu našim stu­den­tům. Za­jí­ma­vos­tí pro­jek­tu je in­te­gra­ce mo­du­lu pro zpra­co­vá­ní 3D tras v elek­tro­tech­ni­ce, přímé spo­je­ní s vir­tu­a­li­zo­va­ný­mi PDM služ­ba­mi a vy­u­ži­tí dy­na­mic­ké vi­zu­a­li­za­ce 3D dat v ob­las­ti on-line kon­zul­ta­ce pr­vot­ních ná­vrhů i fi­nál­ní re­a­li­za­ce.

rc car 003-2112
Projekt byl realizován jako konstrukční celek s využitím elektropohonu

Vzhle­dem ke snaze našim stu­den­tům více při­blí­žit ob­last elek­tro­po­ho­nu po­sta­ve­né­ho na vý­kon­ném stří­da­vém brushless mo­to­ru jsme zvo­li­li téma ří­ze­né­ho pod­voz­ku zá­vod­ní­ho RC au­to­mo­bi­lu. Úko­lem pro stu­den­ty bylo na­vrh­nout nejen me­cha­nic­kou část pod­voz­ku, ale také do ní in­te­gro­vat jak elek­tro­mo­tor, tak jeho mi­k­ro­pro­ce­so­rem ří­ze­nou pulz­ní re­gu­la­ci a při­jí­mač 2,4 GHz. Pro ří­ze­ní před­ní ná­pra­vy je vy­u­ži­to di­gi­tál­ní­ho ser­vo­po­ho­nu. Na­pá­je­ní ce­lé­ho kom­ple­tu je ře­še­no stan­dard­ně, u této ka­te­go­rie mo­de­lů, dvou­člán­ko­vou LiPol ba­te­rií.
Našim stu­den­tům dě­ku­je­me za pěkně zpra­co­va­né PLM téma. Více in­for­ma­cí o za­jí­ma­vých pro­jek­tech vzni­ka­jí­cích na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou s vy­u­ži­tím PLM a BIM tech­no­lo­gií mů­že­te najít na www.​spszr.​cz.

 


Mohlo by vás zajímat: