Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens představil Teamcenter 13.2

Autor článku: Siemens Digital Industries Software   
Sobota, 31 Červenec 2021 21:02

Tags: 13.2 | Cloud | PLM | Siemens | Teamcenter | Teamcenter X

teamcenter-13.2-2131Te­am­cen­ter je před­ní vol­bou v soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM), který je v po­sled­ní době nej­lé­pe hod­no­ce­ný spo­leč­nos­tí Forres­ter Re­search. Te­am­cen­ter 13.2 je k dis­po­zi­ci On-Pre­mi­se (vět­ši­nou jed­no­rá­zo­vá li­cen­ce s nut­nos­tí údrž­by) nebo jako clou­do­vá služ­ba před­sta­vo­va­ná Te­am­cen­te­rem X. Tím se stává mo­der­ním soft­wa­ro­vým port­fo­li­em, které mohou po­u­ží­vat or­ga­ni­za­ce ja­ké­ko­li ve­li­kos­ti k trans­for­ma­ci kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta.

Nej­no­věj­ší verze produktů Te­am­cen­ter 13.2 a Acti­ve Workspa­ce 5.2 ozna­mu­jí skvě­lé nové pří­růst­ky a vy­lep­še­ní ře­še­ní na­příč PLM port­fo­li­em. S kaž­dým novým vy­dá­ním Te­am­cen­te­ru po­kra­ču­je Si­e­mens v po­sky­to­vá­ní nej­lep­ších PLM funk­cí ve své třídě a snad­né a in­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské praxi.
Na tomto od­ka­zu na­jde­te (v an­g­lič­ti­ně) ně­kte­ré z nej­dů­le­ži­těj­ších no­vi­nek nej­no­věj­ší verze Te­am­cen­te­ru. Chce­te-li se s no­vin­ka­mi se­zná­mit blíže, ob­rať­te se na svého ob­chod­ní­ho Si­e­mens zá­stup­ce nebo part­ne­ra.


Mohlo by vás zajímat: