Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vítejte na palubě - CATIA 3D PLM řešení pro lodní průmysl

Tags: 3D CAD | CATIA | Loďařství

technodat01Integrované PLM řešení Dassault Systèmes založené na 3D CAD produktu CATIA se stává novým standardem i ve světě návrhu, vývoje a stavby lodí nezávisle na jejich typu a velikosti a přináší do něj své základní principy: zkrácení času nutného pro uvedení nového výrobku na trh, a to s vyšší kvalitou a nižšími náklady. Pokrývá všechny procesy a fáze realizace nového výrobku v tomto náročném, komplexním, ale i atraktivním průmyslovém odvětví: od koncepčního návrhu, přes detailní návrh, analýzy, technickou přípravu výroby, výrobu samotnou až po poprodejní podporu zákazníka. Díky své otevřené a unikátní platformě pro komunikaci a spolupráci umožňuje hladký tok veškerých relevantních informací o budoucím výrobku mezi všemi účastníky realizačního řetězce, ať už se jedná o pětimetrovou rekreační veslici nebo stometrovou megajachtu.

Základní stavební materiál DS loďařského řešení

 • návrh a analýza multidisciplinárních 3D dat: od strukturálních (trup) až po výbavu (elektrická instalace, palivový systém), jednotný digitální prototyp zajišťuje integritu veškerých dat a ve výsledku zkrácení doby návrhu plavidla i jeho realizace
 • rychlé a přesné nabídkové řízení díky rychlému koncepčnímu návrhu, zajišťuje profitabilitu projektu
 • maximální opětovné použití již osvědčených návrhů, znalostí a ověřených zkušeností z dřívějších projektů, zvyšuje produktivitu a zkracuje životní cyklus výrobku
 • jednotný zdroj veškerých informací o výrobku a jeho realizačních procesech, umožňuje souběžnou práci a spolupráci mezi všemi účastníky těchto procesů
 • řízení komplexního projektu včetně subdodávek
 • 360°/3D reprezentace postupně se vyvíjejícího návrhu plavidla, usnadňuje komunikaci se zákazníky, partnery a subdodavateli, eliminuje případná zpoždění návrhu a realizace, resp. vícenáklady
 • vyšší bezpečnost konstrukce výrobku i jeho provozu díky pravidelnému sledování jeho životnosti a zajištění souladu s bezpečnostními normami a různými regulacemi

Integrované PLM řešení

DS PLM řešení (nejen) pro lodní průmysl integruje všechny disciplíny a aplikace, které se nějakým způsobem podílejí a vstupují do procesů návrhu a vlastní realizace plavidla. Z hlediska etap životního cyklu se jedná o:

 • koordinace návrhu a technické přípravy výroby a montáže (stavby) lodě
 • koordinace výroby dílů a vlastní stavby lodě
 • koordinace údržby a provozu lodě
Z hlediska disciplín a aplikací se jedná o úrovně:
 • řízení projektu vývoje a návrhu nové nebo inovované lodě
 • konstrukční návrh trupu
 • mechanický návrh
 • návrh systémů (elektrické a potrubní)

Koordinace návrhu a technické přípravy výroby a montáže lodě

Návrh a technická příprava výroby v odvětví lodního průmyslu je velmi komplexní a multidisciplinární proces vyžadující vysokou úroveň spolupráce, koordinace a synchronizace mezi všemi jeho účastníky. DS jako odpověď na tyto náročné požadavky oboru nabízí následující funkční řešení:

 • schvalovací a změnové řízení
 • řízení a organizace toku dat mezi účastníky a týmy v procesech (workflow management)
 • správa konstrukčních a technologických (položkových) kusovníků (BOM)
 • kontrola kolizí dílů v sestavách, těsnosti a odolnosti proti protržení konstrukce
 • správa výrobkové struktury a řízení konfigurací
 • zajištění spolupráce mezi dislokovanými týmy v reálném čase
 • správa a koordinace dat mezi různými CAD systémy
 • správa katalogů

technodat02

Koordinace výroby dílů a vlastní stavby (montáže) lodě

Stavba lodí je velice náročné průmyslové odvětví hlavně z pohledu nákladů. Jakékoliv zpoždění v harmonogramu projektu přináší značné vícenáklady. Je tedy nezbytné pečlivě plánovat a optimalizovat jednotlivé sekvence výrobních a montážních aktivit, a to tak, aby probíhaly v co největší míře souběžně. DS PLM řešení v rámci svého prostředí zajišťuje a spravuje asociativní vazbu mezi návrhovými a výrobními daty. Jakákoliv změna návrhu se bezprostředně projeví ve změně reálného dílu, výrobku. DS v této oblasti nabízí následující funkční řešení:

 • řízení pracovních aktivit a výrobních a montážních procesů
 • projektové plánování výroby
 • modelování, simulace a dokumentace výrobních a montážních instrukcí
 • správa výrobních kusovníků (BOM)
 • optimalizace výroby a jejího rozmístnění (layout)

Koordinace údržby a provozu lodě

Životnost lodi se může pohybovat v rozmezí 20 až 40 let. Je tedy zřejmé, že budoucí vlastníky zajímají nejen pořizovací náklady, ale i náklady na provoz a údržbu. DS plně integrované řešení s tím samozřejmě počítá již v prvních fázích návrhu výrobku, a ten je tedy i z hlediska bezproblémového provozu a snadné a nízkonákladové údržby optimalizován. DS v oblasti nabízí v této disciplíně následující funkční řešení:

 • tvorba systémových diagramů
 • simulace a dokumentace servisních operací
 • správa a řízení systémových a výbavových inventářů
 • správa náhradních konfigurací (záměn) vybavení
 • správa a řízení výrobní a montážní dokumentace a řízení specifikací

technodat03

Řízení projektu vývoje a návrhu nové nebo inovované lodě

3D digitální prototyp budoucí lodě jako ústřední prvek a vizualizační komunikační prostředek mezi tvůrci, subdodavateli a budoucími uživateli s cílem splnění požadavků nejen budoucího vlastníka, ale i bezpečnostních předpisů a standardů. DS podporuje v rámci této tvůrčí etapy tyto procesy:

 • řízení požadavků
 • koncepční stylový a tvarový návrh
 • funkční a logický návrh
 • optimalizace využití obestavěného prostoru
 • parametrický návrh a modelování tvaru trupu
 • testování a simulace

Konstrukční návrh trupu

Ústřední konstrukční prvek lodě z hlediska splnění veškerých, mnohdy i protichůdných požadavků na něj kladených. DS generické CAD řešení bylo vyvinuto ve spolupráci s mnoha předními lodními výrobci a obsahuje v sobě množství osvědčených praktických zkušeností z oboru vložených do inteligentních šablon, které umožňují lodním architektům a konstruktérům rychlý a modifikovatelný návrh trupu lodi právě díky opětovnému použití zachycených a uložených znalostí a vědomostí z předchozích projektů. DS funkční řešení pro konstrukční návrh lodního trupu:

 • základní konstrukční návrh trupu, včetně rozdělení do funkčních bloků
 • detailní konstrukční návrh trupu
 • detailní konstrukční zpracování obestavěného prostoru
 • FEM analýzy, hydrostatika a stabilita, CFD výpočty
 • optimalizace návrhu z hlediska výroby (např. řezné plány pro ocelovou obšívku trupu, nástřihové plány pro laminátovou tkaninu...)

Návrh potrubních systémů pro distribuci kapalných médií

 • základní návrh rozmístnění v prostoru, systémových diagramů a definice logických procesů, včetně jejich funkčních analýz
 • 3D funkční návrh
 • detailní návrh potrubního systému v kontextu jeho výroby včetně automatické tvorby výrobní a montážní dokumentace
 • návrh nosných a podpůrných konstrukcí potrubního systému

Návrh elektrických systémů

DS poskytuje komplexní sadu specializovaných nástrojů pro stále více komplexní a integrované komunikační, navigační, operační a řídící lodní systémy:

 • návrh elektrického schématu
 • 3D návrh trasy kabeláže
 • detailní návrh elektrických systémů v kontextu jejich výroby, včetně automatické tvorby výrobní a montážní dokumentace
 • návrh vedení, nosných a podpůrných konstrukcí

Návrh obytného interiéru

DS nástroje pro oblast průmyslového designu dopravních prostředků:

 • návrh 2D půdorysu interiéru jako podklad pro 3D detailní zpracování
 • estetický návrh tvarů, ploch a povrchů
 • návrh plechových dílů v kontextu jejich výroby
 • návrh kompozitních dílů v kontextu jejich výroby
 • NC obrábění
 • fotorealistická vizualizace a marketingová prezentace a komunikace budoucího plavidla již ve fázích jeho návrhu

CATIA se stává standardem pro lodní architekty, designéry a stavitele

A na závěr výběr několika jmen z bohatého seznamu renomovaných společností, které v oboru lodního průmyslu již něco dosáhly a při návrhu a realizaci svých výrobků používají PLM řešení na bázi CATIA: Berret-Racoupeau Yacht Design, Vaton Design, LNM, Rivoyre Ingénierie and Humphreys Yacht Design, Beneteau, Jeanneau, Hallberg-Rassy, Poncin Yachts, Elan Marine, Karnic Powerboats, Barbeito & Associates, Isonaval, Heesen Yachts, CMN...


Mohlo by vás zajímat: