Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: GEDO | GX50 | koleje | Laserové skenování | Liniové stavby | Měření | Trimble | Železnice

Scanner Gedo-2129Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la fle­xi­bil­ní ki­ne­ma­tic­ký la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble GEDO GX50, na­vr­že­ný pro pro­voz se sys­témy mě­ře­ní ko­le­jí Trim­ble GEDO pro ana­lý­zu vůlí a sběr dat o dráze, což dále roz­ši­řu­je port­fo­lio mo­du­lár­ních ře­še­ní sle­do­vá­ní tratí a ske­no­vá­ní. Trim­ble GEDO GX50 je vy­ba­ven no­vý­mi pro­fi­lo­va­cí­mi la­se­ry na­vr­že­ný­mi spo­leč­nos­tí Trim­ble pro vy­so­ce přes­ný sběr dat.

Celý článek...

Tags: BIM | Digitalizace | PlanRadar | Stavebnictví

planmanagement1-2128Pan­de­mie covid-19 za­sáh­la české sta­veb­nic­tví s ne­bý­va­lou ra­zan­cí. Tento seg­ment prů­mys­lu trpěl v České re­pub­li­ce již před krizí svými spe­ci­fic­ký­mi pro­blémy. Ex­trém­ně dlou­hé sta­veb­ní ří­ze­ní, li­mi­ty na nové vý­stav­by v cen­t­rech vět­ších měst nebo ome­ze­né ka­pa­ci­ty lid­ských zdro­jů způ­so­bi­ly, že rych­lost čes­ké­ho sta­veb­nic­tví se zpo­ma­li­la, za­tím­co ná­kla­dy se vý­raz­ně na­vý­ši­ly. V me­zi­ná­rod­ním mě­řít­ku se čím dál tím čas­tě­ji ho­vo­ři­lo o po­tře­bě masiv­něj­ší di­gi­ta­li­za­ce oboru a pře­cho­du na Sta­veb­nic­tví 4.0.

Celý článek...

Tags: 3D skenování | BIM | PlanRadar | Stavebnictví

3D sken stavbyLa­se­ry se po­u­ží­va­jí v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích již mnoho let, je­jich po­čát­ky sa­ha­jí až do 60. let 20. sto­le­tí. Je­jich cesta do sta­veb­nic­tví, stej­ně jako u ji­ných mo­der­ních tech­no­lo­gií, však tr­va­la déle. Pro­jek­tan­ti a ar­chi­tek­ti se s touto tech­no­lo­gií se­zná­mi­li až v 90. le­tech, ale ani dnes není zda­le­ka běžně roz­ší­ře­ná. Díky přes­nos­ti a efek­ti­vi­tě však po­ptáv­ka po ní po­stup­ně roste.

Celý článek...

Tags: Memorandum | Národní centrum | Průmysl 4.0 | Spolupráce | Stavebnictví 4.0 | Technologie

Stavebnictvi 4 0-2125V rámci Ná­rod­ní­ho cen­t­ra „Prů­my­sl 4.0“ byla za­lo­že­na plat­for­ma „Sta­veb­nic­tví 4.0“, jejíž am­bi­cí je spo­jit vý­znam­ná vý­zkum­ná pra­co­viš­tě, zejmé­na na tech­nic­kých uni­ver­zi­tách, s pro­gre­siv­ní­mi sta­veb­ní­mi fir­ma­mi a na­bíd­nout pro­stor pro vzá­jem­nou spo­lu­prá­ci. Bude se tak dít nejen v pro­sto­rách Čes­ké­ho in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT v Praze a v cen­t­ru Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství v Praze, ale také na dal­ších pra­co­viš­tích, zejmé­na na VUT v Brně a VŠB-TU v Os­t­ra­vě.

Celý článek...

Tags: AutoCAD | MagiCAD 2022 | MEP | Revit

MagiCAD-2022-2123Nová verze před­sta­vu­je po­kro­či­lé ná­stro­je a funk­ce pro novou úroveň přes­nos­ti a in­te­li­gen­ce v MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal and Plum­bing) ná­vr­zích. Ma­gi­CAD 2022 pod­po­ru­je nej­no­věj­ší plat­for­my Au­to­de­sk Revit 2022 a Au­to­CAD 2022 a při­ná­ší roz­sáh­lou novou funkč­nost pro MEP ná­vrhy, což umožňuje MEP ná­vr­há­řům vy­tvá­řet vy­so­ce přes­né a snad­no při­způ­so­bi­tel­né práce pro další po­u­ži­tí.

Celý článek...

Tags: ArchiCAD | ArchiDAYS | Architektura | CEGRA | Stavebnictví

ArchiDAYs2020-2122Ve spo­leč­nos­ti Cen­t­rum pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky (Cegra) vě­ři­li, že Ar­chi­DA­Ys 2021 vrátí této akci její pů­vod­ní for­mát dvou­den­ní kon­fe­ren­ce, je­jímž zá­kla­dem je in­ten­ziv­ní osob­ní se­tká­ní lidí, které pojí spo­leč­ný zájem – Ar­chi­cad. To pořád není možné a proto 11. roč­ník pro­běh­ne for­mou jed­no­den­ní video kon­fe­ren­ce Ar­chi­DAY dne 3. červ­na.

Celý článek...

Tags: Allplan | Architektura | BIM | Bimplus | Modely | Správa dat | Stavebnictví

Bimplus-2122Spo­leč­nost All­plan před­sta­vu­je ak­tu­a­li­za­ci své clou­do­vé plat­for­my Bim­plus pro sprá­vu dat a spo­lu­prá­ci. Nej­no­věj­ší verze na­bí­zí množ­ství no­vých a vy­lep­še­ných funk­cí pro práci s BIM mo­de­ly, pře­hled­nou sprá­vu do­ku­men­tů a in­te­gra­ci uži­va­te­lů s právy pouze pro zob­ra­ze­ní/čtení (guest viewers). Verze po­sky­tu­je sku­teč­ně di­gi­tál­ní pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci na mo­de­lech.

Celý článek...

Tags: Aplikace | Arkance Systems | Autodesk | BIM | CAD | Civil 3D | Nadstavby | Revit

generative-design-Dynamo-Pavillion-2122Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio) uved­la ně­ko­lik no­vých apli­ka­cí a no­vých verzí stá­va­jí­cích apli­ka­cí – nad­sta­veb pro BIM pro­duk­ty Au­to­de­sk RevitAu­to­de­sk Civil 3D. Tyto add-on apli­ka­ce roz­ši­řu­jí stá­va­jí­cí funkč­nost pro­duk­tů Au­to­de­sk do­pl­ně­ním no­vých ná­stro­jů pro au­to­ma­ti­za­ci a urych­le­ní ty­pic­kých po­stu­pů po­u­ží­va­ných pře­de­vším čes­ký­mi a slo­ven­ský­mi pro­jek­tan­ty.

Celý článek...

Tags: BIM | Koncepce | Koncepce BIM ČAS | Stavební zakázky

Strategicke rizeni zmeny CAS-2120Vlá­dou schvá­le­ná Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM před­po­klá­dá, že od roku 2023 budou muset ve­řej­ní za­da­va­te­lé po­stup­ně začít vy­u­ží­vat me­to­dy BIM pro všech­ny ve­řej­né sta­veb­ní za­káz­ky s hod­no­tou pře­sa­hu­jí­cí 150 mi­li­o­nů korun. Me­to­da BIM nás po­sou­vá do di­gi­tál­ní doby smě­rem ke Sta­veb­nic­tví 4.0. Po­dob­nou změ­nou pro­šlo už ně­ko­lik dal­ších oborů a zku­še­nos­ti uka­zu­jí, že to bylo ob­vykle ku pro­spě­chu věci.

Celý článek...

Tags: Konstrukce | Scia | SCIA En­gi­neer 21 | Spotlight | Stavebnictví | Vylepšení

SCIA Engineer 21-2120SCIA, vý­rob­ce soft­wa­ru pro vý­po­čty a po­sud­ky sta­veb­ních kon­struk­cí, uvádí na trh SCIA En­gi­neer 21. Nej­no­věj­ší verze in­te­gro­va­né­ho ře­še­ní před­sta­vu­je ob­rov­ský posun vpřed v ob­las­ti uži­va­tel­ské­ho pro­žit­ku (User Ex­pe­ri­en­ce) a funkč­nos­ti sklou­be­ním no­vé­ho, zcela pře­bu­do­va­né­ho uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí s jed­ním z nej­vý­kon­něj­ších pro­gra­mů na vý­po­čty sta­veb­ních kon­struk­cí.

Celý článek...

Tags: DSTV Assistant | Klietsch | SolidSteel | SolidWorks

SSP4SNX V310-2119Jak ozná­mi­la ně­mec­ká spo­leč­nost Kli­et­sch, ně­ko­lik týdnů po vy­dá­ní nové hlav­ní verze 3.0.0 je nyní pro všech­ny uži­va­te­le k dis­po­zi­ci ak­tu­a­li­za­ce 3.1.0 soft­wa­ru So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric pro So­lid­works. So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric je do­pl­něk So­lid­works pro návrh kon­strukč­ní oceli, který pod­po­ru­je kon­struk­té­ry od prv­ní­ho kon­cep­tu až po au­to­ma­ti­zo­va­nou vý­ro­bu.

Celý článek...

Tags: 2021-1 | Allplan | Bimplus | Mosty | Prostupy | Spolupráce | Správa dat | Vyztužování

Allplan 2021-1-2119Spo­leč­nost All­plan před­sta­vi­la 15. dubna 2021 ak­tu­a­li­za­ci verze All­plan 2021, která au­to­ma­ti­zu­je opa­ku­jí­cí se pro­ce­sy, jako je vy­tvá­ře­ní pro­stu­pů, návrh vý­ztu­že nebo návrh mostů. To šetří ar­chi­tek­tům a in­že­ný­rům spous­tu času a po­má­há jim, vy­hnout se chy­bám při za­jiš­tě­ní vy­so­ké úrov­ně přes­nos­ti. Pro usnad­ně­ní práce s BIM mo­de­ly jsou v Bim­plus plat­for­mě pro sprá­vu dat k dis­po­zi­ci nové funk­ce, které lze vy­u­žít k dal­ší­mu zvý­še­ní kva­li­ty plá­no­vá­ní v BIM pro­jek­tech.

Celý článek...

bimproject cloud-2119Vývojáři zve­řej­nili bim­pro­ject.cloud 2021.1 s mnoha vy­lep­še­ní­mi. Velké změny ob­sa­hu­jí vzhle­dy apli­ka­ce, nové ka­te­go­rie, funk­ce a další. Tvůr­ci dou­fa­jí, že se uži­va­te­lům všech­ny změny v plu­gi­nu Revit budou líbit a budou pra­co­vat na tom, aby byly stej­né změny do­dá­vá­ny také v plu­gi­nech Ar­chi­cad a All­plan. Je tu dlou­há řada uži­teč­ných funk­cí a uži­va­tel­ská zpět­ná vazba po­má­há sta­no­vit pri­o­ri­ty.

Celý článek...

Strana 1 z 16

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>