Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Schroer uvedl novou generaci P&ID softwaru

Autor článku: TZ CAD Schroer   

Tags: CAD Schröer | DXF/DWG | M4 P&ID FX | Nová verze | P&ID

No­vá ver­ze 7.0 pro­fe­si­o­nál­ní­ho soft­wa­ru P&ID spo­leč­nos­ti CAD Schroer op­ti­ma­li­zu­je snad­né vyt­vá­ře­ní P&ID – pot­rub­ních a pro­ces­ních sche­ma­tic­kých vý­kre­sů. K dis­po­zi­ci je ta­ké mno­ho no­vých mož­nos­tí přiz­pů­so­be­ní, kte­ré spl­ňu­jí po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků. Soft­wa­re M4 P&ID FX na­bí­zí spo­leč­nos­tem pří­le­ži­tost po­vý­šit je­jich P&ID ná­vr­hy na pro­fe­si­o­nál­ní úro­veň při skrom­ném roz­poč­tu. U ver­ze 7.0 by­la ja­ko ob­vyk­le vě­no­vá­na zvlášt­ní po­zor­nost us­po­ko­jo­vá­ní pot­řeb a po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků a zá­ro­veň se soft­wa­re stal uži­va­tel­sky pří­vě­ti­věj­ším než kdy­ko­li před­tím.

Uživatel vždy v popředí

M4 P&ID FX se stal osobnějším. Díky nové verzi bylo mnoho nástrojů optimalizováno pro uživatelskou přívětivost a přizpůsobeno uživatelům. Nová verze pomáhá uživatelům ušetřit spoustu času na jejich každodenních úkolech. Kromě oblíbených a zjednodušených nástrojů pro kopírování mohou uživatelé nyní také upravovat atributy pro svůj vlastní uživatelský profil tak, aby se pro symbol použily jimi preferované výchozí hodnoty. Oblíbené položky zobrazují své vlastní výchozí hodnoty, což uživatelům navíc specifikaci požadovaných atributů usnadňuje. Tímto způsobem získá každý uživatel vlastní návrhářské postupy.

Rychlé opakované použití existujících návrhů

Verze 7.0 softwaru M4 P&ID FX nabízí novou funkčnost, která umožňuje vytvářet a používat P&ID ještě rychleji. Například části existujícího P&ID lze snadno zkopírovat pro opětovné použití v novém P&ID. Zkopírované symboly, pokud jsou vloženy do nového P&ID, jsou automaticky zkontrolovány z hlediska konzistence a podle toho jsou upraveny jejich jednotlivé značky symbolů. Díky tomu je opětovné použití částí stávajících návrhů velmi rychlé a snadné.

Vytváření legend symbolů jediným kliknutím

U verze 7.0 lze k P&ID rychle přidat symbolu legendu. Legenda symbolů je automaticky generována na základě symbolů použitých v P&ID. Tím se ušetří značné množství času na přípravu každého vytvořeného P&ID. Přesné legendy symbolů jsou nyní dostupné na pouhé kliknutí.

Vyzkoušejte software a začněte

CAD Schroer nabízí bezplatnou zkušební verzi spolu s rozsáhlými videotutoriály, které novým uživatelům umožní rychlý start se softwarem M4 P&ID FX. Kromě toho je software dodáván s podrobnou dokumentací krok za krokem pro další návody, jak postupovat.

A mnohem více: 2D CAD funkce a rozhraní DXF/DWG

Kromě inteligentní funkce P&ID nabízí M4 P&ID FX také širokou škálu 2D nástrojů pro 2D kreslení. Tyto nástroje lze také použít k vytváření a úpravám CAD výkresů. Rozhraní DXF/DWG umožňuje snadnou výměnu výkresů se zákazníky a dodavateli.

Další informace o M4 P&ID FX najdete na www.cad-schroer.com.


Mohlo by vás zajímat: