Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Acceleration získává Nadhi

Autor článku: Bentley Systems   

Tags: Acceleration Initiatives | Akvizice | Bentley | Nadh | Řízení projektů | Stavebnictví

Nadhi-construction-site-tablet-2118Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves ozná­mi­la 27. dubna 2021 akvi­zi­ci in­dic­ké Nadhi In­for­mati­on Tech­no­lo­gies, spe­ci­a­lis­tu na ří­ze­ní pro­jek­tů, ana­ly­ti­ku a pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní pro sta­veb­ní do­da­va­tel­ské ře­těz­ce. Nadhi ob­slu­hu­je ně­kte­ré z před­ních účast­ní­ků sta­veb­ní­ho sek­to­ru v Indii, včet­ně do­da­va­te­lů Lar­sen & Toubro a Kal­pa­ta­ru Power Transmis­si­on, de­ve­lo­pe­rů ne­mo­vi­tos­tí Ma­hin­d­ra Li­fe­spa­ces a RMZ a pro­vo­zo­va­te­lů DMRC (metro v Dillí) a Wel­spun En­ter­pri­ses.

Nadhi, za­lo­že­ná v roce 2008, se zro­di­la ve vý­zkum­ném parku IIT Ma­d­ras za účas­ti po­rad­ců z fa­kul­ty IIT Ma­d­ras Bu­il­ding Tech­no­lo­gy, fa­kul­ty Sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a Lean Con­structi­on In­sti­tu­tu.
Akvi­zi­ce po­sí­lí za­mě­ře­ní Bent­ley na Asii, která za­ží­vá ob­rov­skou po­ptáv­ku po nové vý­stav­bě in­frastruk­tu­ry a má velký zájem o di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­stu­py, které by tuto po­tře­bu po­moh­ly řešit.
V sou­čas­né době jsou pro­jek­to­vé týmy v Asii často brz­dě­ny kon­venč­ní­mi kon­strukč­ní­mi me­to­di­ka­mi. Pro­jek­to­ví ma­na­že­ři hle­da­jí ře­še­ní, které jim po­mů­že pro­po­jit je­jich da­to­vá cen­t­ra – za­hr­nu­jí­cí do­ku­men­ty, plány, roz­počty, pro­blémy a ri­zi­ka, zdro­je a ma­te­ri­á­ly – vše v jed­nom pro­stře­dí.
Z Nadhi pře­jde pod Bent­ley při­bliž­ně 30 lidí; ce­lo­roč­ní vý­no­sy a zis­ko­vost nejsou pro fi­nanč­ní vý­hled Bent­ley Sys­tems na rok 2021 vý­znam­né a ne­o­če­ká­vá se ně­ja­ký vý­znam­ný dopad.


Mohlo by vás zajímat: