Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Build the Future – ALLPLAN Global Summit 2021

Autor článku: ALLPLAN   
Úterý, 27 Červenec 2021 22:33

Tags: Allplan | Build the Future | Global Summit | Konference | on-line

Allplan Global Summit-2131Ve dnech 20. až 21. října 2021 po­řá­dá All­plan svou první vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci s ná­zvem „Build the Fu­tu­re – ALL­PLAN Glo­bal Sum­mit“. Od­bor­ní­ci z oboru se po­dě­lí o své po­znatky o nej­no­věj­ších tren­dech a o tom, kam smě­řu­je AEC. Účast­ní­ci se do­zvě­dí, co lze v rámci di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce oče­ká­vat, a pro­střed­nic­tvím pro­jek­tů zá­kaz­ní­ků z ce­lé­ho světa zís­ka­jí pře­hled o osvěd­če­ných po­stu­pech.

Kromě toho, pro­duk­to­ví spe­ci­a­lis­té a ex­per­ti All­pla­nu před­sta­ví ve více než 30 pří­spěv­cích dů­le­ži­té funk­ce a nej­no­věj­ší ino­va­ce v nad­chá­ze­jí­cí verzi All­plan 2022. Tato verze pod­po­ru­je pro­ve­di­tel­nost stav­by na nej­vyš­ší úrov­ni a vý­raz­ně zvy­šu­je kva­li­tu ná­vr­hu a op­ti­ma­li­zu­je re­a­li­za­ci pro­jek­tu.

Při na­vr­ho­vá­ní sta­veb hraje stále větší roli pro­ve­di­tel­nost a re­a­li­zač­ní pro­ce­sy po­třeb­né během vý­stav­by. Tento prak­tic­ký pří­stup zna­me­ná, že stav­ba vy­pa­dá dobře nejen ve 3D mo­de­lu, ale lze ji také efek­tiv­ně po­sta­vit, čímž se sni­žu­je plýtvá­ní ma­te­ri­á­lem, časem a pe­ně­zi. To mimo jiné vy­ža­du­je ote­vře­né pra­cov­ní po­stu­py, které jsou za­lo­že­né na spo­lu­prá­ci v prů­bě­hu ce­lé­ho pro­jek­tu od ná­vr­hu až po vý­stav­bu. Při­pra­vo­va­ná verze All­plan 2022 tyto pro­ce­sy pod­po­ru­je díky hlad­kým pra­cov­ním tokům mezi všemi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi.

Hlav­ním cílem fi­rem­ní stra­te­gie De­sign to Build je umož­nit zá­kaz­ní­kům op­ti­ma­li­zo­vat je­jich ná­vrhy pro efek­tiv­ní vý­stav­bu, tzv. pro­ve­di­tel­nost od po­čát­ku až po vý­stav­bu. Na me­zi­ná­rod­ním sum­mi­tu se sejdou ar­chi­tek­ti, sta­veb­ní in­že­ný­ři, vý­rob­ci a ge­ne­rál­ní do­da­va­te­lé, aby mohli na­vá­zat kon­tak­ty a in­for­mo­vat se o nej­no­věj­ších tren­dech.

V All­pla­nu pod­po­ru­jí kon­cept „roz­ho­do­vá­ní na zá­kla­dě dat“, pro­to­že umožňuje při­jí­mat in­for­mo­va­něj­ší roz­hod­nu­tí v růz­ných ob­las­tech od udr­ži­tel­nos­ti až po pro­ve­di­tel­nost. Pro­ve­di­tel­nost spolu se správ­ný­mi soft­wa­ro­vý­mi ná­stro­ji do­ká­že op­ti­ma­li­zo­vat sta­veb­ní po­stu­py, sní­žit ná­kla­dy a ušet­řit čas.

36 pří­spěv­ků za 2 dny

První den me­zi­ná­rod­ní­ho sum­mi­tu bude vě­no­ván nej­no­věj­ším tren­dům v oboru, vlivu di­gi­ta­li­za­ce a dů­vo­dům, proč ar­chi­tek­ti, sta­veb­ní in­že­ný­ři, vý­rob­ci a ge­ne­rál­ní do­da­va­te­lé po­tře­bu­jí ře­še­ní All­pla­nu, aby mohli re­a­li­zo­vat úspěš­něj­ší pro­jek­ty dnes i v bu­douc­nu. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel Dr. Det­lef Schne­i­der a vi­ce­pre­zi­dent pro­duk­to­vé­ho ma­nage­men­tu Kevin Lea se po­dě­lí o stra­te­gii spo­leč­nos­ti All­plan a pro­duk­tů a o tom, co nás čeká. Od­bor­ní­ci z oboru před­sta­ví tren­dy v di­gi­ta­li­za­ci ve sta­veb­nic­tví. Ri­chard Har­pham před­sta­ví hlav­ní myš­len­ku pro­ve­di­tel­nos­ti.

Druhý den se po­dí­vá­me do zá­ku­li­sí nové verze All­plan 2022. Pro­duk­to­ví ex­per­ti z více než 10 zemí před­sta­ví nej­no­věj­ší ná­stro­je, tech­ni­ky a funk­ce v nad­chá­ze­jí­cí verzi – jak začít s All­plan 2022 od ná­vr­hu až po vý­stav­bu, o no­vin­kách v All­plan 2022 a All­plan Bridge 2022, až po pří­spěv­ky s tipy a triky, jak mo­de­lo­vat mosty, terén, sil­ni­ce a oce­lo­vé kon­struk­ce. Další pří­spěv­ky budou vě­no­va­né pre­fab­ri­ka­ci a vý­ho­dám, které Planbar 2022 – CAD ře­še­ní pro pre­fab­ri­ka­ci – po­sky­tu­je. Kromě toho bude spous­ta pří­spěv­ků ur­če­ná BIMu a spo­lu­prá­ci při ná­vr­hu stav­by a vý­stav­bě.

Chce­te-li sle­do­vat klí­čo­vé před­náš­ky, po­dí­vat se na 36 pří­spěv­ků, na­vá­zat me­zi­ná­rod­ní kon­tak­ty s ko­le­gy nebo zís­kat od­po­vě­di na své otáz­ky přímo od od­bor­ní­ků spo­leč­nos­ti All­plan, za­re­gis­truj­te se nyní na ALL­PLAN Glo­bal Sum­mit.


Mohlo by vás zajímat: