Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Česká verze Archicadu 25 bude v půlce září

Autor článku: Cegra   
Čtvrtek, 19 Srpen 2021 00:34

Tags: ArchiCAD | BIM | CEGRA | Novinky | Verze 25

AC25-2134Nej­no­věj­ší verzi Ar­chi­ca­du, pět­a­dva­cít­ku, od­ha­lil Gra­phi­soft už 7. čer­ven­ce. Uve­de­ní lo­ka­li­zo­va­né verze pro­gra­mu je v Česku plá­no­vá­no na 15. září. Už více než rok platí, že Ar­chi­cad je vy­lep­šo­ván kon­ti­nu­ál­ně, úpra­vy a vy­lep­še­ní při­ná­še­jí prů­běž­ně vy­dá­va­né ak­tu­a­li­za­ce. Nicmé­ně jed­no­roč­ní mil­ní­ky ve formě up­gra­dů zna­me­na­jí­cích změnu v názvu pro­gra­mu zů­stá­va­jí. Nej­no­věj­ším je Ar­chi­cad 25. Pře­hled no­vi­nek na­jde­te zde.

BIM v Ar­chi­ca­du

Ar­chi­cad je BIM. A BIM je bu­douc­nost. Na ukáz­ku toho, jak pro­bí­há zpra­co­vá­ní re­ál­né­ho BIM pro­jek­tu v Ar­chi­ca­du (Sta­veb­ní úpra­vy ko­le­je Stra­hov – blok 12, pro­jekt za­řa­ze­ný mezi pi­lot­ní pro­jek­ty Agen­tu­ry ČAS), se mů­že­te po­dí­vat zde.

Bu­il­ding To­ge­ther

Ar­chi­cad a své vize o tom, jak má vy­pa­dat BIM pro­jek­to­vá­ní bude Gra­phi­soft pre­zen­to­vat během tří­den­ní video kon­fe­ren­ce Bu­il­ding To­ge­ther. Ta pro­běh­ne 14. – 16.9. a mezi dis­ku­té­ry budou nejen spe­ci­a­lis­té z Gra­phi­sof­tu, ale i uži­va­te­lé jeho tech­no­lo­gií. Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce zde.

Ar­chiSHOW 2021

Ve­řej­né před­sta­ve­ní české verze Ar­chi­cad 25 pro­běh­ne během Ar­chiSHOW 2021. Kon­fe­ren­ce pro­běh­ne 22.9. v Praze v ABF na Vác­lav­ském ná­měs­tí a bude sou­čas­ně stre­a­mo­vá­na. Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce zde.

Letní promo Ar­chi­cad REN­TAL

Po­tře­bu­je­te li­cen­ci Ar­chi­ca­du pro prázd­ni­no­vé­ho bri­gád­ní­ka? Po­tře­bu­je do­čas­ně roz­ší­řit pro­jekč­ní ka­pa­ci­ty? REN­TAL li­cen­ce ga­ran­tu­je ne­u­stá­le ak­tu­ál­ní verzi pro­gra­mu. Tedy i když si ji po­ří­dí­te jako Ar­chi­cad 24, a bude plat­ná i po uvol­ně­ní Ar­chi­ca­du 25, bu­de­te mít k dis­po­zi­ci Ar­chi­cad 25. Více in­for­ma­cí a ob­jed­náv­ka zde.

Vý­pro­dej Ar­chi­ca­du. Je to možné?

Blíz­ký pří­chod Ar­chi­ca­du 25 při­ná­ší uni­kát­ní pod­mín­ky pro zís­ká­ní ak­tu­ál­ní verze pro­gra­mu, Ar­chi­ca­du 24. Více in­for­ma­cí a ob­jed­náv­ka zde.


Mohlo by vás zajímat: