Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GRAITEC letní akademie

Autor článku: GRAITEC   
Neděle, 22 Srpen 2021 22:34

Tags: Autodesk | Graitec | Konstrukce | Letní akademie | Vzdělávání

Graitec letni akademie-2134Spo­leč­nost Grai­tec v let­ním ob­do­bí ne­za­há­lí a při­pra­vi­la cyk­lus on-line před­ná­šek za­čí­na­jí­cích již v pon­dě­lí 23. srpna, které po­skyt­nou ob­rov­skou dávku prak­tic­kých zna­los­tí v ob­las­ti sta­ti­ky a pro­jek­to­vá­ní. Zjis­tě­te, jak své zna­los­ti z pro­jek­to­vá­ní mů­že­te snad­no a jed­no­du­še pro­mě­nit v pra­k­tic­ké vy­u­ži­tí soft­wa­ru Grai­tecAu­to­de­sk. Týden bez­plat­ných on-line před­ná­šek je za­mě­řen na návrh oce­lo­vých a že­le­zo­be­to­no­vých kon­struk­cí a ná­sled­né vy­tvo­ře­ní po­třeb­né do­ku­men­ta­ce.

Sou­bor před­ná­šek pro­ve­de účast­ní­ky celým pro­ce­sem od ná­vr­hu kon­struk­ce, přes ana­lý­zu až po zpra­co­vá­ní vý­sled­né do­ku­men­ta­ce. Se­znam před­ná­šek s pro­kli­ky na při­hlá­še­ní a uve­de­ním času najde­te na tomto od­ka­zu.

Po skon­če­ní před­ná­šek bude je­di­neč­ná mož­nost vy­zkou­šet si jed­not­li­vé Grai­tec pro­duk­ty. Každý, kdo se zú­čast­ní, má nárok na in­di­vi­du­ál­ní ho­di­no­vý on-line workshop s Grai­tec tech­ni­kem. Pro­dukt si může vy­zkou­šet na svém vlast­ním mo­de­lu nebo na mo­de­lu na­vr­že­ném tech­ni­kem. Pro účely worksho­pu zís­ka­jí účast­ní­ci 30­den­ní zku­šeb­ní li­cen­ci zdar­ma. Zá­ro­veň budou zod­po­vě­ze­ny všech­ny do­ta­zy.

GRAI­TEC letní aka­de­mie na­bí­zí 10 on-line od­bor­ných před­ná­šek, videí i sou­vi­se­jí­cích člán­ků včet­ně mož­nos­ti vy­zkou­še­ní pro­duk­tu pod ve­de­ním od­bor­ní­ka. Sou­čás­tí je i pre­zen­ta­ce sku­teč­ných kon­struk­cí od Grai­tec uži­va­te­lů.


Mohlo by vás zajímat: