Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mezinárodní SYMPOZIUM MOSTY 2021 v Brně

Autor článku: Sekurkon   
Pátek, 24 Září 2021 00:09

Tags: Konference | Mosty | Sekurkon | Stavebnictví | Sympozium

Mosty 2021-2138Udá­lost s dlou­ho­le­tou tra­di­cí (letos již 26. roč­ník) se bude již tra­dič­ně vě­no­vat mos­tům v České re­pub­li­ce i za­hra­ni­čí. Se­t­ka­jí se a dis­ku­to­vat budou od­bor­ní­ci z řad stát­ní sprá­vy, aka­de­mic­ké obce, od­bor­né ve­řej­nos­ti i ko­merč­ní­ho sek­to­ru. Té­ma­ty budou re­a­li­zo­va­né stav­by z po­hle­du jed­not­li­vých účast­ní­ků vý­stav­by, ino­va­ce a po­znatky z vědy a vý­zku­mu v oboru, fi­nan­co­vá­ní pří­pra­vy a re­a­li­za­ce v nad­chá­ze­jí­cím ob­do­bí.

Pro­běh­ne řada před­ná­šek na téma most­ních sta­veb, ale také no­vých tech­no­lo­gií a ma­te­ri­á­lů pro návrh a re­a­li­za­ce mostů. Účast­ní­ci se dozví de­tai­ly o plá­no­vá­ní a fi­nan­co­vá­ní sta­veb, stav­bách v pří­pra­vě či le­gisla­ti­vě tý­ka­jí­cí se most­ní pro­ble­ma­ti­ky. Řeč při­jde také na nové vě­dec­ké po­znatky z oboru a in­for­ma­ce ze za­hra­ni­čí.
Sym­po­zi­um Mosty 2021 je ur­če­no pro všech­ny zá­jem­ce, kteří si chtě­jí pro­hlu­bo­vat své zna­los­ti a do­zví­dat se o té­ma­tu vždy něco no­vé­ho. Zá­ro­veň se jedná o pří­le­ži­tost ke spo­le­čen­ské­mu se­tká­ní lidí z oboru.
Akce začne do­pro­vod­ným pro­gra­mem ve stře­du 6. října a bude po­kra­čo­vat od­bor­nou částí ná­sle­du­jí­cí dva dny do pátku 8. října. Po­řa­da­te­lem Sym­po­zia Mosty je firma Sekur­kon, která pů­so­bí na trhu pro­fes­ní­ho vzdě­lá­vá­ní přes tři­cet let a za­mě­řu­je se na or­ga­ni­za­ci od­bor­ných se­mi­ná­řů a kon­fe­ren­cí.

Sym­po­zi­um Mosty 2021 je roz­dě­le­no do ně­ko­li­ka te­ma­tic­kých okru­hů, a to:

  • Most­ní ob­jek­ty v ČR (vý­stav­ba, sprá­va a údrž­ba, normy),
  • mosty v za­hra­ni­čí,
  • mosty v ČR – věda a vý­zkum,
  • mosty v ČR – pro­jek­ty a re­a­li­za­ce.

Mohlo by vás zajímat: