Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autobahn německé spolkové vlády si vybírá ALLPLAN

Autor článku: ALLPLAN   
Pátek, 11 Březen 2022 15:32

Tags: Allplan | Autobahn GmbH des Bundes | BIM | Infrastruktura | Projektování | Údržba | Výstavba

Autobahn GmbH des Bundes-2210ALL­PLAN zís­kal vý­znam­nou za­káz­ku od spo­leč­nos­ti Au­to­bahn GmbH ně­mec­ké spol­ko­vé vlády. Za­ve­de­ním jed­not­né­ho ře­še­ní pro zá­klad­ní pro­ce­sy pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­by, pro­vo­zu a údrž­by bude nej­vět­ší ev­rop­ský pro­vo­zo­va­tel in­frastruk­tu­ry spo­lé­hat na All­plan jako na me­zi­o­bo­ro­vou plat­for­mu, která do­pro­vá­zí a in­te­gru­je pro­ces pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by ve všech fá­zích po­sky­to­vá­ní slu­žeb.

Od 1. ledna 2021 je za plá­no­vá­ní, vý­stav­bu, pro­voz, údrž­bu, fi­nan­co­vá­ní a sprá­vu ma­jet­ku dál­nic a rych­lost­ních sil­nic v Ně­mec­ku od­po­věd­ná spo­leč­nost Au­to­bahn GmbH spol­ko­vé vlády. Vedle cen­t­rá­ly v Ber­lí­ně exis­tu­je v celém Ně­mec­ku 10 po­bo­ček se 41 při­dru­že­ný­mi re­gi­o­nál­ní­mi kan­ce­lá­ře­mi. Mezi nimi je při­bliž­ně 230 pro­voz­ních jed­no­tek, jako jsou kan­ce­lá­ře údrž­by dál­nic, kan­ce­lá­ře údrž­by te­le­ko­mu­ni­ka­cí, ří­di­cí stře­dis­ka do­pra­vy a tu­ne­lů atd.. S 13 ti­sí­ci ki­lo­me­t­ry dál­nic a při­bliž­ně 15 ti­sí­ci za­měst­nan­ci je spo­leč­nost jed­ním z nej­vět­ších pro­vo­zo­va­te­lů in­frastruk­tu­ry v Ev­ro­pě.
Velká za­káz­ka, která byla po­de­psá­na v pro­sin­ci 2021, za­hr­nu­je do­dáv­ku 2850 li­cen­cí. Ty mají umož­nit co nej­jed­no­duš­ší a nej­rych­lej­ší zpra­co­vá­ní 2D plánů až po kom­plex­ní 3D mo­de­ly BIM pro sta­veb­ní in­že­nýr­ství. Dále byla uza­vře­na čtyř­le­tá ser­vis­ní smlou­va na tech­nic­kou pod­po­ru. Kromě toho ALL­PLAN po­skyt­ne ško­le­ní pro kon­krét­ní uži­va­te­le až pro 3000 uži­va­te­lů.
Pro ALL­PLAN je tato za­káz­ka dů­le­ži­tým mil­ní­kem v roz­ši­řo­vá­ní jeho od­bor­ných zna­los­tí v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry a po­si­lu­je jeho po­zi­ci v tomto seg­men­tu trhu.


Mohlo by vás zajímat: