Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Co všechno musíme udělat proto, abychom byli BIM?

Autor článku: Protext – PR servis ČTK   
Středa, 16 Březen 2022 01:22

Tags: BIM | DELTA Group | Digitalizace | Stavebnictví

BIM jako fenomen-1dil BIM projekce-2211O Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling (BIM) se ve spo­je­ní s di­gi­ta­li­za­cí sta­veb­nic­tví ho­vo­ří již dlou­ho. Zatím však stále není pří­liš vidět. Je prav­dou, že BIM při­ná­ší zcela zá­sad­ní při­da­nou hod­no­tu pro ma­ji­te­le budov? Jaký kon­krét­ní pří­nos vlast­ně ma­ji­te­lům budov na­bí­zí di­gi­tál­ní dvoj­če stav­by, které zís­ka­jí díky pro­jek­to­vá­ní ob­jek­tu v BIM? Co všech­no mu­sí­me udě­lat proto, abychom byli BIM?

Jaké kon­krét­ní vý­ho­dy na­bí­zí in­ves­to­rům in­ter­ak­tiv­ní vi­zu­a­li­za­ce stav­by? K čemu lze in­te­li­gent­ní BIM model ob­sa­hu­jí­cí de­tai­ly a kom­plex­ní in­for­ma­ce o jed­not­li­vých tech­nic­kých ře­še­ních ob­jek­tu ve fázi sprá­vy a pro­vo­zu bu­do­vy v praxi vy­u­žít? Při­ná­ší BIM pro­jekt sku­teč­ně na­pros­to novou kva­li­tu, efek­ti­vi­tu spo­lu­prá­ce a transpa­rent­nost?

To jsou otáz­ky, na které v prv­ním díle pod­cas­to­vé série „BIM jako fe­no­mén“ hle­da­li spo­leč­ně od­po­vě­di Erik Šte­fa­no­vič, jed­na­tel DELTA Group ČR a BIM ma­nager a cer­ti­fi­ko­va­ný pro­jek­tant Mar­tin Mišún.

Pod­cast si mů­že­te po­slech­nout zde:

BIM JAKO FE­NO­MÉN – 1. díl: BIM pro­jek­ce – You­Tu­be

Pokud byl pro vás pod­cast pří­nos­ný, mů­že­te se těšit na druhý díl, který je plá­no­va­ný na duben a bude se vě­no­vat pro­ce­su schva­lo­va­cí­ho ří­ze­ní a při­pra­ve­nos­ti le­gisla­ti­vy a úřadů na BIM pro­jek­ty, jež se sta­nou od roku 2023 pro nad­li­mit­ní ve­řej­né za­káz­ky běž­nou praxí.

Pro­jek­ty po­zem­ní vý­stav­by, které DELTA Group re­a­li­zo­va­la v BIM si mů­že­te pro­hléd­nout ZDE.


Mohlo by vás zajímat: