Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Byl vydán Allplan v2022-1

Autor článku: ALLPLAN   
Úterý, 12 Duben 2022 23:51

Tags: Allplan | Allplan v2022-1 | BIM | Infrastruktura | Lumion

Allplan2022-2215ALL­PLAN před­sta­vil 11. dubna ser­vis­ní vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru All­plan 2022. BIM ře­še­ní zna­me­ná in­te­gro­va­ný způ­sob práce ar­chi­tek­tů, in­že­ný­rů a do­da­va­te­lů na je­di­né plat­for­mě, a to od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu až po úspěš­nou re­a­li­za­ci na sta­ve­niš­ti. Nové ser­vis­ní vy­dá­ní All­plan 2022-1 na­bí­zí tech­nic­ký ná­hled pro živou syn­chro­ni­za­ci s ren­de­ro­va­cím soft­warem Lu­mi­on pro rych­lé a re­a­lis­tic­ké vi­zu­a­li­za­ce.

K dis­po­zi­ci jsou také různá de­tail­ní vy­lep­še­ní, na­pří­klad v ob­las­ti pa­ra­me­t­ric­ké­ho na­vr­ho­vá­ní sil­nic.

Allplan-Web Visualisieren-2215

Hlav­ní no­vin­ky All­pla­nu 2022-1

Tech­nic­ký ná­hled: Rych­lý pra­cov­ní po­stup pro re­a­lis­tic­ké vi­zu­a­li­za­ce po­mo­cí Lu­mi­o­nu

Díky nové syn­chro­ni­za­ci po­hle­du Li­ve­Sync mezi All­pla­nem a Lu­mi­o­nem se změny mo­de­lu nebo směru po­hle­du v All­pla­nu oka­mži­tě po­u­ži­jí v Lu­mi­o­nu. Tímto způ­so­bem je možné snad­no vy­tvá­řet vi­zu­a­li­za­ce po­mo­cí Lu­mi­o­nu ve velmi krát­kém čase, zejmé­na pro re­a­lis­tic­ké zob­ra­ze­ní ve­ge­ta­ce, in­te­ri­é­rů nebo po­hyb­li­vých ob­jek­tů, jako jsou lidé nebo vo­zi­dla.

Pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní sil­nic po­mo­cí All­pla­nu

V All­pla­nu se model sil­ni­ce vy­po­čí­tá na zá­kla­dě při­řa­ze­ných ša­b­lon příč­ných řezů. Všech­ny plány a vý­ka­zy lze au­to­ma­tic­ky od­vo­dit přímo z mo­de­lu. Pa­ra­me­t­ric­ká kon­cep­ce umožňuje do­da­teč­ně měnit sklon osy sil­ni­ce nebo na­pří­klad snad­no upra­vo­vat údaje o te­rén­ním pod­kla­du. Kromě vy­so­ké­ho vý­ko­nu za­ujme All­plan in­tu­i­tiv­ním uži­va­tel­ským roz­hra­ním, pří­mo­ča­rý­mi vstup­ní­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py a ši­ro­kou šká­lou funk­cí pro de­tail­ní zpra­co­vá­ní mo­de­lu. No­vin­kou ser­vis­ní­ho vy­dá­ní jsou další kom­po­nen­ty pro au­to­ma­ti­zo­va­ný vý­stup plánu, vy­lep­še­né za­dá­vá­ní ge­o­me­t­rie svis­lé osy a vý­raz­ně zrych­le­né gra­fic­ké zob­ra­ze­ní mo­de­lu te­ré­nu.

Allplan-Web Interoperability-2215

In­te­ro­pe­ra­bi­li­ta: Ko­nek­ti­vi­ta na­sta­ve­ná pro sta­veb­ní pro­jek­tan­ty a pro­jek­tan­ty mostů

Pro sní­že­ní chy­bo­vos­ti a pod­po­ru efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ce na­příč obory jsou stále dů­le­ži­těj­ší BIM pro mosty a di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­stu­py v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry. Bim­plus proto nyní pod­po­ru­je nové za­rov­ná­va­cí pra­cov­ní po­stu­py sil­nic mezi All­plan Bridge a dal­ší­mi ře­še­ní­mi pro sil­nič­ní a po­zem­ní sta­vi­tel­ství. Uži­va­te­lé All­plan Bridge nyní mohou vy­tvá­řet spe­ci­a­li­zo­va­né pa­ra­me­t­ric­ké mo­de­ly mostů na zá­kla­dě za­mě­ře­ní z ji­ných ře­še­ní a pro­střed­nic­tvím Bim­plus syn­chro­ni­zo­vat změny za­rov­ná­ní v rámci mo­de­lu mostu.

Do­stup­nost

All­plan 2022-1 je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím funk­ce au­to­ma­tic­ké ak­tu­a­li­za­ce v pro­gra­mu All­plan nebo v All­plan Con­nec­t.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na All­plan AEC 2022.


Mohlo by vás zajímat: