Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktualizace doplňku MEP Hangers pro Revit

Autor článku: Redakce   
Pátek, 03 Červen 2022 11:29

Tags: AGACAD | BIM | MEP Hangers | Revit | Závěsy

MEP-Hangers-new-UI 2022-2222MEP Han­gers má již léta po­dob­ný en­gi­ne a roz­hra­ní jako do­pl­něk Re­vi­tu pro sta­veb­ní in­že­ný­ry od firmy AGA­CADSmart Con­necti­ons. Nyní při­šel čas, aby měl MEP Han­gers vlast­ní vzhled a lo­gi­ku. Po­dí­vej­te se na nové funk­ce a gra­fic­ké změny v nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci pro­gra­mu MEP Han­gers. Ná­stroj, díky němuž je umis­ťo­vá­ní zá­vě­sů a pod­pěr v Re­vi­tu hrač­ka.

MEP Han­gers umožňuje oka­mži­té roz­sáh­lé vklá­dá­ní zá­vě­sů a pod­pěr pro po­tru­bí, ka­be­lo­vé žlaby a různá ve­de­ní v celém Revit mo­de­lu. Díky funk­cím BIM-to-Field zís­ká­te přes­né vý­ka­zy ma­te­ri­á­lů, pra­cov­ní vý­kre­sy stav­ba­řů a přes­nou mon­táž na místě.
Soft­ware po­u­ží­vá jed­no­du­chá, ale velmi fle­xi­bil­ní pra­vi­dla pro výběr pří­sluš­ných Revit MEP sys­té­mů a při­dá­ní (nebo úpra­vu) po­třeb­ných zá­vě­sů nebo pod­pěr s je­jich růz­ný­mi při­po­je­ní­mi. Lze je roz­dě­lit jako pevný počet na seg­ment nebo na zá­kla­dě vzdá­le­nos­ti mezi nos­ný­mi body.
MEP Han­gers mohou roz­dě­lit ka­ná­ly, trub­ky, ka­be­lo­vé žlaby a po­tru­bí na pře­dem de­fi­no­va­né délky podle po­tře­by a ozna­čit všech­ny ser­vis­ní kom­po­nen­ty pro vý­ro­bu. Pro přes­nost a efek­ti­vi­tu na stav­bě ex­por­tu­je opěr­né body do ná­stro­jů a vr­ta­cích ro­bo­tů Trim­ble nebo Top­Con.
Více in­for­ma­cí na tomto od­ka­zu.


Mohlo by vás zajímat: