Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hilti spolupracuje s Bentley Systems

Autor článku: Hilti   
Pondělí, 18 Červenec 2022 15:45

Tags: Bentley Systems | Hilti | Kotvení | Spolupráce | Stavebnictví | Základové desky

Hilti Bentley-2229Spo­leč­nost Hilti North Ame­ri­ca, po­sky­tu­jí­cí ino­va­tiv­ní ná­stro­je, tech­no­lo­gie, soft­ware a služ­by pro ko­merč­ní sta­veb­nic­tví, ze­fek­tiv­ni­la pra­cov­ní po­stup na­vr­ho­vá­ní zá­kla­do­vých desek pro uži­va­te­le sady PRO­FIS En­gi­nee­ring Suite in­te­gra­cí clou­do­vé­ho soft­wa­ru se sys­té­mem RAM Structu­ral Sys­tem spo­leč­nos­ti Bent­ley.

Do­ho­da s Bent­ley Sys­tems, která se za­bý­vá soft­warem pro in­frastruk­tur­ní in­že­nýr­ství, dává sta­veb­ním in­že­ný­rům a pro­jek­tan­tům mož­nost rych­lej­ší­ho a přes­něj­ší­ho pře­no­su ná­vrhů mezi oběma pro­gra­my.

Uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vá clou­do­vá apli­ka­ce PRO­FIS En­gi­nee­ring Suite po­má­há zpra­co­vá­vat vý­po­čty a ana­lý­zy růz­ných prvků spo­je­ní ocele a be­to­nu, včet­ně zá­kla­do­vé desky a kotev, s jed­no­duš­ší­mi ite­ra­ce­mi a dů­klad­nou do­ku­men­ta­cí. Nyní RAM Structu­ral Sys­tem a PRO­FIS En­gi­nee­ring spo­lu­pra­cu­jí, aby ze­fek­tiv­ni­ly pra­cov­ní po­stup a po­moh­ly zjed­no­du­šit pro­ces ná­vr­hu kotev zá­kla­do­vé desky. Uži­va­te­lé mohou vy­u­žít in­te­gra­ci sys­té­mu RAM Structu­ral Sys­tem s ná­vr­ho­vým vý­ko­nem sys­té­mu PRO­FIS En­gi­nee­ring ke snad­né­mu im­por­tu, ná­vr­hu a ex­por­tu ná­vrhů kotev a zá­kla­do­vých desek a zá­ro­veň za­jis­tit přes­nost a ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­tu. PRO­FIS En­gi­nee­ring do­ká­že zís­kat všech­ny in­for­ma­ce po­třeb­né k ná­vr­hu zá­kla­do­vé desky a spoje na ně­ko­lik krát­kých klik­nu­tí, což po­má­há sní­žit po­tře­bu ruč­ní­ho pře­no­su dat. Tato me­to­da ušet­ří až jednu ho­di­nu na návrh díky op­ti­ma­li­za­ci pra­cov­ní­ho po­stu­pu.


Mohlo by vás zajímat: