Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kvalitní projektování a výstavba mostů v Texasu

Autor článku: Bentley Systems   
Úterý, 02 Srpen 2022 10:00

TxDOT Bridge 2-2231Bent­ley Sys­tems by tímto ráda oce­ni­la Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu Texas (TxDOT). S více než 80 ti­sí­ci ki­lo­me­t­ry dál­nic a více než 14 000 za­měst­nan­ci po celém státě spra­vu­je TxDOT nej­roz­sáh­lej­ší dál­nič­ní sys­tém ve Spo­je­ných stá­tech. TxDOT stojí v čele to­ho­to od­vět­ví již dlou­ho díky mo­der­ni­za­ci svých sil­nic a mostů s vy­u­ži­tím po­kro­či­lých tech­no­lo­gií.

Vize, kte­rou Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu Texas pro­sa­zu­je, je za­jiš­ťo­vá­ní mo­bi­li­ty, vy­tvá­ře­ní eko­no­mic­kých pří­le­ži­tos­tí a zlep­šo­vá­ní kva­li­ty ži­vo­ta všech oby­va­te­lů Texa­su. V sou­vis­los­ti s tím spus­ti­lo Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu Texas s účin­nos­tí od 1. červ­na 2022 u všech no­vých pro­jek­tů mostů ini­ci­a­ti­vu di­gi­tál­ní re­a­li­za­ce vy­u­ží­va­jí­cí soft­ware OpenBridge spo­leč­nos­ti Bent­ley. Ini­ci­a­ti­va Mi­nis­ter­stva do­pra­vy státu Texas v ob­las­ti mostů je sou­čás­tí roz­sáh­lej­ší ini­ci­a­ti­vy di­gi­tál­ní re­a­li­za­ce, která za­hr­nu­je také sil­ni­ce a dál­ni­ce.
Ini­ci­a­ti­va, ke které Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu Texas smě­řu­je, za­hr­nu­je di­gi­tál­ní re­a­li­za­ci mo­de­lů di­gi­tál­ních dvoj­čat pro vy­tvá­ře­ní ce­no­vých na­bí­dek a sta­veb­ní pro­jek­ty s vy­u­ži­tím 3D mo­de­lů vy­tvo­ře­ných během pro­ce­su ná­vr­hu. Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu Texas oceňuje vý­ho­dy, které tato ino­va­tiv­ní re­a­li­za­ce pro­jek­tu na­bí­zí opro­ti tra­dič­ním me­to­dám. Po­u­ži­tí in­te­li­gent­ních 3D mo­de­lů umožňuje lepší ná­vrhy, které za­jis­tí do­dr­že­ní zá­mě­ru pro­jek­tu a rych­lej­ší kon­t­ro­ly pro­ve­di­tel­nos­ti, čímž se sníží množ­ství změ­no­vých pří­ka­zů a žá­dos­tí o in­for­ma­ce.
Di­gi­tál­ní re­a­li­za­ce po­mů­že pro­jek­tan­tům Mi­nis­ter­stva do­pra­vy státu Texas vy­tvo­řit a po­sou­dit řadu al­ter­na­tiv ná­vrhů a scé­ná­řů „co kdyby“. To na­o­pak umožňuje lepší po­sou­ze­ní pro­ve­di­tel­nos­ti a op­ti­ma­li­za­ci ná­kla­dů na pro­jekt.
Spo­leč­nost Bent­ley je na svou spo­lu­prá­ci s Mi­nis­ter­stvem do­pra­vy státu Texas hrdá a ještě jed­nou mu bla­ho­pře­je, stej­ně tak jako lídrům této ini­ci­a­ti­vy Ja­co­bo­vi Tam­bun­go­vi, ře­di­te­li pro vývoj plánů na Mi­nis­ter­stvu do­pra­vy státu Texas a Court­ney Holle, ve­dou­cí in­že­ný­r­ce pro­jek­to­vá­ní mostů v TxDOT, za pro­sa­zo­vá­ní di­gi­tál­ních re­a­li­za­cí ve­dou­cích ke zlep­še­ní a roz­vo­ji in­frastruk­tu­ry ve státě Texas.