Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Allplan – Solibri – pracovní postupy v reálném čase

Autor článku: ALLPLAN   
Čtvrtek, 15 Září 2022 01:34

Tags: Allplan | BCF Live Connector | BIM | Bimplus | Pracovní postupy | Solibri | Správa

Allplan-Solibri-2237Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la 14. září 2022 do­stup­nost sprá­vy pra­cov­ních po­stu­pů v re­ál­ném čase mezi plat­for­ma­mi So­lib­ri a All­plan pro­střed­nic­tvím OPEN BIM plat­for­my Bim­plus. Tento pra­cov­ní po­stup po­sky­tu­je efek­tiv­ní me­to­du pro sprá­vu změn v pro­jek­tech a umožňuje vy­so­ce efek­tiv­ní OPEN BIM work­flow všem, kteří se po­dí­le­jí na sta­veb­ních a in­frastruk­tur­ních pro­jek­tech po celém světě.

Místo im­por­tu a ex­por­tu BCF sou­bo­rů umo­ž­ňu­je nyní pro­po­je­ní mezi Bim­plus a So­lib­ri BCF Live Con­nec­tor přímý pře­nos úkolů, které jsou iden­ti­fi­ko­vá­ny během kon­t­ro­ly mo­de­lu v So­lib­ri, do pra­cov­ní­ho po­stu­pu ře­še­ní úkolů v Bim­plus. Zde lze tyto úkoly po­sou­dit a při­řa­dit ke zpra­co­vá­ní. Pro uži­va­te­le All­pla­nu to je velmi efek­tiv­ní, pro­to­že ná­stroj Bim­plus Issue Ma­nager se po­u­ží­vá také v rámci plat­for­my All­plan, a umo­ž­ňu­je tak přímé zpra­co­vá­ní a opra­vu těch­to pro­blé­mů v rámci All­plan vý­vo­jo­vých ře­še­ní.

Cloudová technologie

Tento nově za­ve­de­ný pra­cov­ní po­stup je pod­po­řen clou­do­vou plat­for­mou pro spo­lu­prá­ci v ob­las­ti OPEN BIM spo­leč­nos­ti ALL­PLAN – Bim­plus. ALL­PLAN se plně za­vá­zal při­ná­šet vý­ho­dy clou­do­vých tech­no­lo­gií do všech svých ře­še­ní a po­sky­to­vat tak vy­lep­še­né a in­te­gro­va­né pra­cov­ní po­stu­py, a to jak v clou­du, tak v au­tor­ských ná­stro­jích. To pod­po­ru­je kon­cep­ci roz­ho­do­vá­ní za­lo­že­né­ho na da­tech u pro­jek­tů, které za­hr­nu­jí velké sou­bo­ry dat a více zú­čast­ně­ných stran při za­cho­vá­ní je­di­né­ho zdro­je prav­dy. Clou­do­vá tech­no­lo­gie ALL­PLAN na­bí­zí kli­en­tům ob­rov­skou hod­no­tu, která pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a plnou ko­or­di­na­ci pro­jek­tu s mo­de­lo­vý­mi i ne­mo­de­lo­vý­mi daty, vzdá­le­nou práci a funk­ce pro více uži­va­te­lů a in­te­li­gent­ní sdí­le­ní pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce.

Špičková správa úkolů

Vy­tvo­ře­ním pra­cov­ní­ho po­stu­pu v rámci sys­té­mu All­plan – ří­ze­né­ho sys­té­mem Bim­plus – se do po­stu­pu ří­ze­ní změn vnese jas­nost a tran­spa­rent­nost. Issue (úkol) lze vy­tvo­řit buď v All­pla­nu, nebo v Bim­plus, při­řa­dit jej pří­sluš­né osobě v týmu, vi­zu­a­li­zo­vat, opat­řit po­znám­ka­mi, při­dě­lit mu ter­mín a po­de­psat jej, stej­ně jako snad­no sle­do­vat celý pro­ces.

Díky So­lib­ri BCF Live Con­nec­tor se nyní úkoly vy­tvo­ře­né v So­lib­ri pře­ná­še­jí cen­t­rál­ně také do Bim­plus, mohou být po­tvr­ze­ny ve­dou­cím pro­jek­tu nebo BIM ko­or­di­ná­to­rem a poté při­řa­ze­ny od­po­věd­ným čle­nům týmu, kteří ob­dr­ží úkoly v All­pla­nu – přímo tam, kde po­tře­bu­jí in­for­ma­ce. To po­sky­tu­je efek­tiv­něj­ší a účin­něj­ší způ­sob ří­ze­ní změn, což ná­sled­ně zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu.


Mohlo by vás zajímat: