Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Allplan Bridge 2023 pro lepší tvarování mostů

Autor článku: ALLPLAN   
Čtvrtek, 13 Říjen 2022 00:13

Tags: AEC | Allplan | Allplan Bridge | BIM | Mosty

Allplan Bridge-2241Spo­leč­nost ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC prů­my­sl, před­sta­vu­je svůj BIM soft­ware pro pro­jek­to­vá­ní mostů All­plan Bridge 2023. Nová verze při­ná­ší nový pří­stup k vol­né­mu pa­ra­me­t­ric­ké­mu mo­de­lo­vá­ní, který umo­ž­ňu­je pa­ra­me­t­ric­ky mo­de­lo­vat celý most nebo jeho dílčí prvky a další in­frastruk­tur­ní ob­jek­ty volně ve 3D pro­sto­ru.

Dal­ší­mi dů­le­ži­tý­mi vy­lep­še­ní­mi pro­duk­tu jsou roz­ší­ře­ní o ná­rod­ní pří­lo­hy a také vy­lep­še­ná spo­lu­prá­ce s All­plan En­gi­nee­ring, 2D di­a­gra­my, ne­li­ne­ár­ní tep­lot­ní za­tí­že­ní, volné ka­be­ly, po­sou­ze­ní únavy a mnoho dal­ších.

Po pou­hých čtyřech le­tech se All­plan Bridge stal ve­dou­cím glo­bál­ním BIM ře­še­ním s uži­va­te­li ve 40 ze­mích na pěti kon­ti­nen­tech. Tento soft­ware si již osvo­ji­la řada před­ních me­zi­ná­rod­ních sta­veb­ních a spe­ci­a­li­zo­va­ných firem za­bý­va­jí­cích se most­ním sta­vi­tel­stvím. Soft­ware byl po­u­žit na pro­jek­tech všech ve­li­kos­tí a typů – od běž­ných dál­nič­ních mostů až po kom­plex­ní pro­jek­ty měst­ské­ho metra nebo na pře­lo­mo­vých pro­jek­tech, jako je na­pří­klad nejdel­ší vi­su­tý most na světě.

All­plan Bridge mění fi­lo­zo­fii na­vr­ho­vá­ní mostů a in­frastruk­tu­ry a po­ptáv­ku po di­gi­ta­li­za­ci mostů, což pod­tr­hu­jí stále čas­těj­ší re­fe­ren­ce po­u­ži­tí a četní spo­ko­je­ní kli­en­ti, jako je např. por­tu­gal­ská kon­zul­tač­ní a pro­jekč­ní sku­pi­na Quad­ran­te. Podle Jo­sé­ho Rolo Du­ar­te­ho, pro­voz­ní­ho ře­di­te­le pro do­pra­vu v Quad­ran­te, si pře­chod na pro­jek­ty v BIM vy­žá­dal změnu myš­le­ní in­frastruk­tur­ní­ho týmu, a to nejen z hle­dis­ka pro­ce­su, ale také ote­vře­nos­ti vůči změ­nám a pruž­né­ho při­způ­so­be­ní se no­vé­mu způ­so­bu práce. S pro­jek­tem All­plan Bridge v této ob­las­ti udě­la­li vý­raz­ný krok vpřed.

Nový All­plan Bridge 2023 tento vývoj dále pod­po­ru­je. S verzí 2023 při­chá­zí nová éra pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní mostů, umo­ž­ňu­je pa­ra­me­t­ric­ké mo­de­lo­vá­ní ce­lé­ho mostu nebo jeho díl­čích prvků volně ve 3D pro­sto­ru po­mo­cí ob­je­mo­vých těles a bo­o­le­ov­ských ope­ra­cí. Jedná se také o obec­ně­ji po­u­ži­tel­nou tech­ni­ku pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní, kte­rou lze vy­u­žít v mno­hem šir­ším smys­lu pro mo­de­lo­vá­ní růz­ných in­frastruk­tur­ních ob­jek­tů.

Další no­vin­ky v All­plan Bridge 2023

Snad­né na­vr­ho­vá­ní podle klí­čo­vých ná­rod­ních do­dat­ků

Vývoj nej­no­věj­ší verze All­plan Bridge v mo­du­lu pro na­vr­ho­vá­ní a po­su­zo­vá­ní dle norem byl za­mě­řen na za­ve­de­ní prv­ních 3 ná­rod­ních do­dat­ků a je­jich spe­ci­fik. Im­ple­men­ta­ce po­sled­ní plat­né verze ná­rod­ních pří­loh je nyní k dis­po­zi­ci pro Ně­mec­ko (DIN EN), Fran­cii (NF EN) a Špa­něl­sko (UNE EN). Všech­ny mezní stavy jsou nyní po­kry­ty hod­no­ta­mi nebo me­to­da­mi spe­ci­fic­ký­mi pro jed­not­li­vé pří­lo­hy a jsou na ně také uve­de­ny od­ka­zy v re­por­tech.

Na­vr­ho­vá­ní odol­ných mostů

Do se­zna­mu typů po­sud­ků pro uži­va­te­le Eurokódu bylo při­dá­no po­sou­ze­ní na únavu za­lo­že­né na me­to­dě aku­mu­la­ce po­ško­ze­ní. Tato funk­ce po­sky­tu­je mož­nost pro­ká­zat bez­peč­nost ná­vr­hu in­že­ný­ra na únavu až do konce ná­vr­ho­vé ži­vot­nos­ti. Do­prav­ní za­tí­že­ní lze za­dá­vat v růz­ných ča­sech, aby bylo možné měnit in­ten­zi­tu nebo druh do­pra­vy. Ke kaž­dé­mu datu se vy­tvo­ří „hlav­ní úloha“, která může ob­sa­ho­vat ně­ko­lik díl­čích úloh, z nichž každá před­sta­vu­je jeden typ vo­zi­dla pů­so­bí­cí od to­ho­to oka­mži­ku, od­po­ví­da­jí­cí kom­bi­na­ci vnitř­ních sil a počet cyklů za rok.

Jeden ana­ly­tic­ký model pro sta­tic­kou a dy­na­mic­kou ana­lý­zu

All­plan Bridge po­u­ží­vá pro vy­hod­no­ce­ní účin­ků se­i­zmic­ké­ho za­tí­že­ní me­to­du spek­tra ode­zvy. V All­plan Bridge 2023 je možné u vy­bra­ných most­ních prvků sní­žit torz­ní tu­host for­mou uži­va­tel­sky de­fi­no­va­né­ho sou­či­ni­te­le. Re­du­ko­va­ná tu­host se po­u­ží­vá pouze pro mo­dál­ní ana­lý­zu, což umo­ž­ňu­je po­u­žít pouze jeden vý­po­čto­vý model, a to pro sta­tic­ké i dy­na­mic­ké vý­po­čty.

Vý­kon­né ša­b­lo­no­vá­ní a vý­mě­na dat

Nej­lep­ším způ­so­bem, jak zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu, je au­to­ma­ti­zo­vat opa­ku­jí­cí se úlohy. Na­mís­to opa­ko­va­né­ho mo­de­lo­vá­ní po­dob­ných ob­jek­tů lze vy­tvo­řit jeden stan­dard­ní ob­jekt, který bude po­u­žit ví­ce­krát. To by se ne­mě­lo ome­zo­vat pouze na mo­de­lo­vá­ní, ale mělo by to být po­u­ži­tel­né pro celý pro­ces ná­vr­hu. To vše je možné kom­bi­na­cí ša­b­lo­no­vá­ní s pa­ra­me­t­ric­kým mo­de­lo­vá­ním. Je to proto, že sou­bor pro­měn­ných, které ovlivňují pa­ra­me­t­ric­ký model, lze pro­po­jit se vstu­pem ša­b­lo­ny pro au­to­ma­ti­zo­va­ný pra­cov­ní po­stup.

Zlep­še­ná spo­lu­prá­ce s All­plan En­gi­nee­ring

Pokud jde o or­ga­ni­za­ci dat, každý uži­va­tel si rád uspo­řá­dá svá data tak, aby to pro něj bylo co nej­ro­zum­něj­ší. V All­plan Bridge 2023 je toho do­sa­že­no po­mo­cí „Vlast­ní stro­mo­vé struk­tu­ry“. V All­pla­nu je toho do­sa­že­no po­mo­cí vý­kre­so­vých sou­bo­rů. Pro vi­zu­a­li­za­ce, mo­de­lo­vá­ní vý­ztu­že, tvor­bu de­tai­lů a vý­kre­sů se model z All­plan Bridge nejen pře­ná­ší, ale také pro­po­ju­je. V nové verzi je vy­tvo­ře­no další "pro­po­je­ní" mezi „vlast­ní stro­mo­vou struk­tu­rou“ v All­plan Bridge a „vý­kre­so­vý­mi sou­bo­ry“ v All­pla­nu, které umo­ž­ňu­je ří­ze­ný pře­nos dat a zlep­šu­je pro­ces ak­tu­a­li­za­ce.

Op­ti­ma­li­zo­va­ný výkon pro ply­nu­lej­ší sprá­vu změn

Pří­stup vol­né­ho pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní sle­du­je hlav­ní fi­lo­zo­fii pro­duk­tu, a to, že všech­ny prvky mo­de­lo­vá­ní jsou spo­je­ny pa­ra­me­t­ric­ky. To platí nejen pro nové hra­no­lo­vé prvky, ale také pro všech­ny možné bo­o­le­ov­ské ope­ra­ce. Aby bylo možné hlad­ce řídit změny i u vět­ších a slo­ži­těj­ších kon­struk­cí, po­u­ží­vá se nyní v All­plan Bridge při kom­plet­ním vý­po­čtu ge­o­me­t­rie nový a po­kro­či­lej­ší po­stup vý­po­čtu – „řešič za­lo­že­ný na stro­mu zá­vis­los­tí“. Tento al­go­rit­mus ge­ne­ru­je strom zá­vis­los­tí mezi jed­not­li­vý­mi ob­jek­ty tak, že se pře­po­čí­tá­vá pouze ta část mo­de­lu, která je re­a­li­zo­va­nou změ­nou ovliv­ně­na.

Pře­hled­né zob­ra­ze­ní cho­vá­ní kon­struk­ce

V All­plan Bridge je možné zob­ra­zit vý­sled­ky sta­tic­ké ana­lý­zy a ná­vr­hu vý­ztu­že ve formě ta­bu­lek a 3D di­a­gra­mů. V nové verzi lze vý­sled­ky vi­zu­a­li­zo­vat také ve formě 2D di­a­gra­mů, které umo­ž­ňu­jí snad­nou a struč­nou pre­zen­ta­ci vý­sled­ků a jasné sdě­le­ní cho­vá­ní kon­struk­ce.

Do­stup­nost

All­plan Bridge 2023 i 30­den­ní zku­šeb­ní verze jsou nyní k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní.

Další in­for­ma­ce o nej­no­věj­ší verzi a mnoha dal­ších funk­cích na­jde­te na All­plan Bridge 2023.


Mohlo by vás zajímat: