Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představuje se zcela nový CSiXCAD

Autor článku: Com­pu­ters and Structu­res, Inc. (CSI)   
Pondělí, 02 Leden 2023 13:28

Tags: BIM | CSI | CSi­X­CAD | v19.3.0 | ZWCAD

Release of CSiXCAD-2301Spo­leč­nost CSI, ce­lo­svě­to­vě uzná­va­ný vý­vo­jář soft­wa­ru pro sta­veb­ní in­že­nýr­ství, vy­da­la CSi­X­CAD v19.3.0, nej­no­věj­ší verzi svého plu­gi­nu pro ge­ne­ro­vá­ní vý­kre­sů pro různé CAD plat­for­my včet­ně ZW­CA­Du. V této verzi je pod­po­ro­ván ZWCAD 2023. Com­pu­ters and Structu­res, Inc. (CSI) je spo­leč­nost se síd­lem v Ka­li­for­nii, která byla za­lo­že­na v roce 1975 a je do­da­va­te­lem soft­wa­ru pro sta­ti­ku a ze­mětře­se­ní.

Soft­ware CSI po­u­ží­va­jí ti­sí­ce in­že­nýr­ských firem ve více než 160 ze­mích světa při na­vr­ho­vá­ní vý­znam­ných pro­jek­tů, včet­ně nej­vyš­ší bu­do­vy světa Kha­li­fa Tower v Du­ba­ji.

CSI pro­du­ku­je soft­wa­ro­vé ba­líč­ky při­způ­so­be­né růz­ným typům kon­struk­cí a po­tře­bám. Mezi je­jích pět hlav­ních pro­duk­tů patří ETABS a SA­P2000. ETABS je spe­ci­ál­ně na­vr­žen pro ví­ce­pod­laž­ní ko­merč­ní a obyt­né sta­veb­ní kon­struk­ce, jako jsou kan­ce­lář­ské věže, byty a ne­moc­ni­ce, za­tím­co SA­P2000 je určen pro po­u­ži­tí na po­zem­ních stav­bách, jako jsou pře­hra­dy, ko­mu­ni­kač­ní věže, sta­di­o­ny, prů­mys­lo­vé zá­vo­dy a bu­do­vy.

CSi­X­CAD: Pře­nes­te své mo­de­ly přímo do CADu

CSi­X­CAD je zá­suv­ný modul pro ZWCAD, který zjed­no­du­šu­je tvor­bu vý­kre­sů pří­mou in­ter­ak­cí s ETABS a SA­P2000. Po­sky­tu­je živé pro­po­je­ní mezi kon­strukč­ní­mi mo­de­ly de­fi­no­va­ný­mi a udr­žo­va­ný­mi v ETABS nebo SA­P2000 a vý­kre­sy do­ku­men­tu­jí­cí­mi tyto mo­de­ly v ZW­CA­Du.

CSi­X­CAD do­ká­že ze­fek­tiv­nit pro­ces tvor­by vý­kre­sů a efek­tiv­ně ak­tu­a­li­zo­vat a sdí­let kom­plet­ní 3D BIM model v CADu. Díky to­mu­to doplňku mohou sta­veb­ní in­že­ný­ři ome­zit prac­nou a opa­ko­va­nou práci a zvý­šit efek­ti­vi­tu.

CSi­X­CAD do­ká­že sle­do­vat re­vi­ze ná­vr­hu a eli­mi­no­vat po­tře­bu ruč­ní­ho pře­no­su dat a vy­zna­čo­vá­ní. Po­čá­teč­ní sadu vý­kre­sů au­to­ma­tic­ky vy­ge­ne­ro­va­nou apli­ka­cí CSi­X­CAD lze po­mo­cí CADu upra­vo­vat a zpřesňovat a změny kon­strukč­ních prvků v BIM mo­de­lech se pro­mí­ta­jí do vý­kre­sů.

Funk­ce CSi­X­CA­Du

  • Udr­žu­je BIM model v ZW­CA­Du a může ge­ne­ro­vat: pů­do­ry­sy, výš­ko­vé kóty, 3D mo­de­ly
  • ge­ne­ru­je roz­vr­že­ní nos­ní­ků a slou­pů
  • Ge­ne­ru­je výš­ko­vé kóty vý­ztuh nos­ní­ků
  • Ge­ne­ru­je plány a výšky vý­ztuh stěn
  • Ge­ne­ru­je plány vý­ztu­že desek


CSi­X­CAD v19.3.0 je kom­pa­ti­bil­ní se soft­warem ZWCAD 2021 nebo vyš­ším. Opro­ti před­cho­zí verzi došlo k mnoha vy­lep­še­ním a více in­for­ma­cí na­jde­te na webo­vých strán­kách CSI. Chce­te si ji vy­zkou­šet hned teď? Stáh­ně­te si CSi­X­CAD s 30­den­ní zku­šeb­ní verzí zdar­ma a zjis­tě­te, jak může ze­fek­tiv­nit vaše pra­cov­ní po­stu­py a zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu.


Mohlo by vás zajímat: