Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dassault oznamuje městskou renesanci

Autor článku: Dassault Systèmes   
Pondělí, 16 Leden 2023 23:05

Tags: Dassault Systemès | Korea | Soul | Urban Re­naissan­ce | Yiyun Kang

DS-Urban renaissance-2303Dassault Systèmes ozná­mi­la Urban Re­naissan­ce, nej­no­věj­ší díl své ini­ci­a­ti­vy „Je­di­ný po­krok je lid­ský“, je­jímž cílem je utvá­řet lepší bu­douc­nost. Urban Re­naissan­ce před­sta­vu­je vizi spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes (DS) o městě zítř­ka pro­střed­nic­tvím ino­va­tiv­ní 3D vi­deo­map­pin­go­vé pro­jek­ce na­vr­že­né ko­rej­skou uměl­ky­ní a vý­zkum­ni­cí Yiyun Kang a pro­mí­ta­né na Don­g­da­e­mun De­sign Plaza v Soulu.

„Ge­o­fu­tu­re“ je vel­ko­ploš­ná ve­řej­ná pro­jek­ce Yiyun Kan­go­vé, která ma­pu­je DDP v Soulu. Tento pro­jekt, in­spi­ro­va­ný vizí spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes o na­vr­ho­vá­ní Soulu, před­sta­vu­je bu­dou­cí život, který bude re­a­li­zo­ván pro­střed­nic­tvím udr­ži­tel­ných ino­va­cí. Město zítř­ka musí být odol­né, aby bylo udr­ži­tel­né. Po­tře­bu­je­me nová ře­še­ní, která ob­ča­nům umož­ní vy­u­ží­vat vir­tu­ál­ní dvoj­če je­jich města a tes­to­vat ře­še­ní ve vir­tu­ál­ním světě před je­jich im­ple­men­ta­cí v re­ál­ném světě. Urban Re­naissan­ce bude zkou­mat, jak mohou udr­ži­tel­ná města pro­spe­ro­vat s ros­tou­cí ur­ba­ni­za­cí. Pro tento účel si DS vy­bra­la pul­zu­jí­cí město Soul a pro spo­lu­prá­ci Yiyun Kang, vzru­šu­jí­cí, uzná­va­nou míst­ní uměl­ky­ni, která od­rá­ží DS vizi měst­ské re­ne­san­ce – vizi udr­ži­tel­né­ho a zdra­vé­ho města zítř­ka.

Od­ha­le­ní Urban Re­naissan­ce a sou­vi­se­jí­cí talk show budou vy­sí­lá­ny v rámci ži­vé­ho vy­sí­lá­ní na plat­for­mách Lin­ke­dIn, You­Tu­be a webo­vých strán­kách Dassault Systèmes 31. ledna v 17:00 hodin stře­do­ev­rop­ské­ho času. Di­vá­ci budou mít mož­nost ob­je­vit mo­nu­men­tál­ní umě­lec­ké dílo uměl­ky­ně pro­mí­ta­né na ná­měs­tí Don­g­da­e­mun De­sign Plaza a do­zvě­dět se, jak bude vy­pa­dat město zítř­ka podle Dassault Systèmes a od­bor­ní­ků, jako je Bo­gdan Zaha ze stu­dia Zaha Hadid Ar­chi­tects. Chce­te-li sle­do­vat Urban Re­naissan­ce v pří­mém pře­no­su, klik­ně­te zde.

 


Mohlo by vás zajímat: