Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kontrola BIM modelů s certifikátem z Verifi3D Academy

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 06 Březen 2023 18:44

Tags: Akademie | BIM | Certifikáty | LinkedIn | Verify3D

Verifi3D Academy-certifikat-2310Ve­ri­fi3D ozna­mu­je spuš­tě­ní Ve­ri­fi3D Aca­de­my, která je ur­če­na pro­fe­si­o­ná­lům a stu­den­tům v oboru a která jim umož­ní zlep­šit je­jich do­ved­nos­ti a zna­los­ti v ob­las­ti kon­t­ro­ly mo­de­lů. Cílem Ve­ri­fi3D Aca­de­my je spo­jit před­ní od­bor­ní­ky a ex­per­ty v ob­las­ti kon­t­ro­ly mo­de­lů a usnad­nit tak hloub­ko­vé zkou­má­ní a dis­ku­si o nej­no­věj­ším vý­vo­ji, pro­blé­mech a osvěd­če­ných po­stu­pech.

Pro­střed­nic­tvím in­ter­ak­tiv­ních pre­zen­ta­cí, prak­tic­kých cvi­če­ní a dis­ku­sí pod­ně­cu­jí­cích k za­myš­le­ní zís­ka­jí účast­ní­ci hlub­ší po­ro­zu­mě­ní prin­ci­pům a tech­ni­kám kon­t­ro­ly mo­de­lů a ode­jdou vy­ba­ve­ni zna­lost­mi a do­ved­nost­mi po­třeb­ný­mi k od­stra­ně­ní pří­pad­ných mezer ve vlast­ní praxi.

Kom­plex­ní cer­ti­fi­kač­ní pro­gra­my na­bí­ze­jí ško­le­ní a od­bor­né zna­los­ti, které lidé po­tře­bu­jí, aby v oboru ob­stá­li. S Ve­ri­fi3D Aca­de­my mohou roz­ší­řit svou ka­ri­é­ru ab­sol­vo­vá­ním cer­ti­fi­ka­cí a při­dá­ním od­zna­ků uzná­va­ných v oboru do svého pro­fi­lu na síti Lin­ke­dIn. Ve­ri­fi3D Aca­de­my na­bí­zí zdro­je, které jsou po­tře­ba k úspě­chu.

Cer­ti­fi­kát mů­že­te zís­kat ještě dnes a při­po­jit se k ex­klu­ziv­ní sku­pi­ně pro­fe­si­o­ná­lů v oboru, kteří díky Ve­ri­fi3D Aca­de­my po­stou­pi­li ve své ka­ri­é­ře. Ab­sol­vo­vá­ní pro­gra­mu je pro stu­den­ty zdar­ma a pro pro­fe­si­o­ná­ly z oboru je k dis­po­zi­ci za 99 eur.

Aktuálně se můžete zúčastnit on-line semináře na platformě MS Teams ve čtvrtek 16. března v 15:00 hodin.
K dis­po­zi­ci je ome­ze­ný počet vol­ných míst.

>> Získejte certifikát!

 


Mohlo by vás zajímat: