Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIM v praxi - streamovaný seminář v Praze

Autor článku: Redakce   
Středa, 19 Duben 2023 12:13

Tags: BIM | CDE | Facility management | Praxe | Project Wise | Seminář | Unicorn

Unicorn-seminar-BIM v praxi-2316Uni­corn zve zá­jem­ce k účas­ti na se­mi­ná­ři "BIM v praxi", který se bude konat dne 11. 5. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin. Akce se bude konat on­si­te v pro­sto­rách SUDOP na Praze 3, avšak bude také stre­a­mo­va­ná, aby se mohli zú­čast­nit účast­ní­ci z celé re­pub­li­ky. Na se­mi­ná­ři budou pro­bí­rá­na té­ma­ta jako je vy­u­ži­tí BIM tech­no­lo­gie pro plá­no­vá­ní, pro­jek­to­vá­ní a re­a­li­za­ci sta­veb, im­ple­men­ta­ce BIM do praxe, vý­ho­dy a úska­lí BIM pro­jek­tů, a mnoho dal­ších za­jí­ma­vých témat.

Před­ná­šet budou od­bor­ní­ci s mno­ha­le­tou praxí v BIM ob­las­ti.

Unicorn seminar BIM-2316
Unicorn-registrace

Na pro­gra­mu:

 • Co je to BIM?
  • Úvod do me­to­di­ky BIM, jaké jsou vý­ho­dy a pří­no­sy, jak vy­pa­dá ži­vot­ní cyk­lus dle me­to­di­ky BIM
 • Spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí - Pro­ject Wise
  • Pre­zen­ta­ce CDE v praxi, živá ukáz­ka
 • Zku­še­nos­ti z re­ál­ných pro­jek­tů v BIM - In­te­gra­ce na BIM ma­na­že­ra
  • Do­zví­te se jaké jsou u nás sku­teč­né pro­jek­ty a zku­še­nos­ti s nimi
 • Re­ál­né vy­u­ži­tí BIM mo­de­lu ve Fa­ci­li­ty ma­nage­men­tu
  • Do­zví­te se, k čemu fa­ci­li­ty ma­na­žer vy­u­ží­vá BIM model bu­do­vy
 • Pro­stor na dis­ku­si

Změna pro­gra­mu vy­hra­ze­na

On­li­ne i on­si­te účast na se­mi­ná­ři je ZDAR­MA

Unicorn-info registrace


 


Mohlo by vás zajímat: