Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIMcollab a VenturisIT spolu za lepší komunikaci v BIM

Autor článku: Redakce   
Středa, 09 Srpen 2023 13:53

Tags: BCF Managers | BIM | BIMcollab | Komunikace | Microstation | Stavební projekty | VenturisIT

Venturis-zusatzmodule-2332BIM­collab z oboru za­jiš­tě­ní kva­li­ty mo­de­lů a Ven­tu­ri­sIT, po­sky­to­va­tel ino­va­tiv­ní­ho 3D CAD soft­wa­ru pro in­že­nýr­ské služ­by v bu­do­vách a pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní, ozna­mu­jí svou novou in­te­gra­ci, je­jímž cílem je re­vo­luč­ně změ­nit ko­mu­ni­ka­ci ve sta­veb­ních BIM pro­jek­tech. Tato in­te­gra­ce spo­ju­je efek­ti­vi­tu plat­for­my pro sprá­vu pro­blé­mů od BIM­colla­bu a vy­spě­lé­ho soft­wa­ru MicroStati­on, aby pod­po­ři­la spo­lu­prá­ci a efek­ti­vi­tu mezi růz­ný­mi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi za­po­je­ný­mi do sta­veb­ních pro­jek­tů.

TRI­CAD MS BCF Ma­nager je již v oboru zá­kla­dem a nyní Ven­tu­ri­sIT na­bí­zí BCF pro­po­je­ní i uži­va­te­lům, kteří ne­po­u­ží­va­jí TRI­CAD MS, ale pouze čistě MicroStati­on, a vy­tvá­ří tak další mož­nos­ti pro­po­je­ní s BIM­colla­bem.

GRAF BCF Manager-2332

TRI­CAD MS již ve svém soft­wa­ru na­bí­ze­la mož­nos­ti BCF (BIM Colla­bo­rati­on For­mat) pro ob­last in­že­nýr­ských slu­žeb budov a na­vr­ho­vá­ní za­ří­ze­ní, které byly k dis­po­zi­ci jako do­pl­něk k roz­hra­ní IFC. Od ny­nějš­ka mají uži­va­te­lé mož­nost po­u­ží­vat BCF Ma­nager sa­mo­stat­ně pro MicroStati­on bez ohle­du na roz­hra­ní IFC, což umo­ž­ňuje ar­chi­tek­tům, sta­veb­ním in­že­ný­rům a dal­ším od­bor­ní­kům vy­u­ží­vat výhod BCF přímo ve svých mo­de­lech.

BCF je ote­vře­ný for­mát sou­bo­ru, který jde nad rámec mo­de­lo­vé vrst­vy IFC a umo­ž­ňuje při­dá­vat tex­to­vé ko­men­tá­ře, sním­ky ob­ra­zov­ky a další prvky pro zlep­še­ní ko­mu­ni­ka­ce mezi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi pro­jek­tu. Tak je mož­né jasně od­dě­lit ko­mu­ni­ka­ci od sku­teč­né­ho mo­de­lu a ze­fek­tiv­nit pro­ces ře­še­ní pro­blé­mů.

Tato in­te­gra­ce zvy­šu­je efek­ti­vi­tu pro­jek­tu pře­de­vším tím, že usnad­ňu­je ne­pře­ru­šo­va­nou spo­lu­prá­ci v roz­hra­ní, na které jsou uži­va­te­lé již zvyklí.
Na­bíd­ka BCF Ma­nageru pod­po­ru­je pro­fe­si­o­ná­ly v efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci a do­sa­ho­vá­ní nej­lep­ších vý­sled­ků je­jich pro­jek­tů.

 


Mohlo by vás zajímat: