Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Allplan 2024 - produktivita, spolupráce i kvalita návrhu

Autor článku: Redakce   
Pátek, 13 Říjen 2023 02:53

Tags: AEC | Allplan | Architektura | BIM | Stavebnictví | Verze 2024

Allplan2024-2341ALL­PLAN před­sta­vu­je svou nej­no­věj­ší verzi BIM soft­wa­ru, která urych­lu­je pro­ces od ná­vr­hu až po vý­stav­bu budov a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry. All­plan 2024 zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu, po­si­lu­je spo­lu­prá­ci a usnadňuje vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu ná­vr­hu, pro­to­že na­bí­zí sadu vý­kon­ných a au­to­ma­ti­zo­va­ných ná­vr­ho­vých ná­stro­jů, in­te­gro­va­né clou­do­vé pro­ce­sy a špič­ko­vé pra­cov­ní BIM po­stu­py. 

Cílem nové verze je po­skyt­nout uži­va­te­lům více svo­bo­dy, aby mohli vě­no­vat čas tomu, co je nej­dů­le­ži­těj­ší – na­vr­ho­vá­ní skvě­lé ar­chi­tek­tu­ry, pro­jek­to­vá­ní efek­tiv­ní do­prav­ní in­frastruk­tu­ry, nebo snad­něj­ší­ho ná­vr­hu za­ří­ze­ní sta­ve­niš­tě.

V této nové verzi byla vy­tvo­ře­na sada ino­va­tiv­ních funk­cí, které nejen urych­lu­jí pro­ces na­vr­ho­vá­ní a vý­stav­by, ale také zvy­šu­jí cel­ko­vý uži­va­tel­ský kom­fort. All­plan 2024 nejen pod­stat­ně zvýší pro­duk­ti­vi­tu a zlep­ší spo­lu­prá­ci, ale také in­spi­ru­je k nové úrov­ni kre­a­ti­vi­ty a do­ko­na­los­ti v pro­jek­tech budov a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry.

Nejdůležitější novinky pro navrhování budov

Úspěš­ná re­a­li­za­ce téměř všech AEC pro­jek­tů, bez ohle­du na je­jich ve­li­kost nebo po­u­ži­tou pra­cov­ní me­to­du, vy­ža­du­je in­te­gra­ci dat z ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS), jako je na­pří­klad model te­ré­nu a okol­ních budov. Pro ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní in­že­ný­ry, a sta­veb­ní spe­ci­a­lis­ty je dů­le­ži­té, aby do­ká­za­li své ná­vrhy, bu­do­vy nebo sta­veb­ní kon­struk­ce dobře za­kom­po­no­vat do okolí. All­plan 2024 pro­střed­nic­tvím clou­do­vé­ho ná­stro­je pro při­po­je­ní GIS spolu s efek­tiv­ním a au­to­ma­ti­zo­va­ným pro­ce­sem zís­ká­vá­ní pří­sluš­ných dat po­sky­tu­je nové pra­cov­ní po­stu­py pro hlad­ké za­čle­ně­ní ná­vr­hu do jeho okolí. GIS ko­nek­tor, vy­u­ží­va­jí­cí služ­by por­tá­lu 3D­Ci­ty­Lo­a­der po­sky­tu­je pří­stup k růz­ným ote­vře­ným plat­for­mám a zdro­jům GIS, které po­krý­va­jí různé ev­rop­ské re­gi­o­ny, ale také včet­ně ce­lo­svě­to­vé pod­po­ry glo­bál­ní­ho po­vrchu.

Ar­chi­tek­ti po­ža­du­jí rych­lé a in­tu­i­tiv­ní ná­stro­je pro na­vr­ho­vá­ní a ex­pe­ri­men­to­vá­ní s ob­vo­do­vým pláš­těm budov. Vy­lep­še­ný modul fasád tento pro­ces zjed­no­du­šu­je a vy­u­ží­vá před­de­fi­no­va­né pa­ra­me­t­ric­ké oken­ní/dveř­ní prvky Smart­Part. Tento po­krok urych­lu­je tvor­bu a úpra­vy fasád a fa­sád­ních/ot­vo­ro­vých prvků. Ar­chi­tek­ti mohou těžit z vyš­ší­ho vý­ko­nu, op­ti­ma­li­zo­va­né­ho ovlá­dá­ní a roz­ší­ře­né na­bíd­ky funk­cí, takže mohou na­vr­ho­vat fa­sády rych­le­ji, in­tu­i­tiv­ně­ji a fle­xi­bil­ně­ji.

Nový Con­tent Con­nec­tor v All­pla­nu 2024 při­ná­ší re­vo­lu­ci v pro­ce­su im­por­tu ex­ter­ních 3D ob­jek­tů a ma­te­ri­á­lů a šetří čas ar­chi­tek­tů a kon­zul­tan­tů. Webo­vý pra­cov­ní po­stup All­pla­nu se in­te­gru­je s ex­ter­ní­mi po­sky­to­va­te­li, jako jsou mtex­tur a 3D Ware­hou­se, a urych­lu­je tak im­port a při­způ­so­be­ní ob­sa­hu. Toto vy­lep­še­ní ze­fek­tivňuje úkoly sou­vi­se­jí­cí s ob­sa­hem, čímž zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu ar­chi­tek­tů a mul­ti­dis­ci­pli­nár­ních kon­zul­tan­tů.

Nový Twin­mo­ti­on Di­rect Link zjed­no­du­šu­je vý­mě­nu dat mezi sys­témy All­plan a Twin­mo­ti­on a umožňuje syn­chro­ni­za­ci v re­ál­ném čase je­di­ným klik­nu­tím. Ar­chi­tek­ti mohou vy­u­ží­vat výhod re­a­lis­tic­ké­ho zob­ra­ze­ní pro­stře­dí Twin­mo­ti­on, vy­so­ce kva­lit­ních prvků a ná­stro­jů pro vy­prá­vě­ní pří­bě­hů a zá­žit­ků ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. Tato funk­ce umožňuje rych­lé roz­ho­do­vá­ní v celém pro­ce­su na­vr­ho­vá­ní a umožňuje ar­chi­tek­tům efek­tiv­ně a účin­ně vi­zu­a­li­zo­vat své pro­jek­ty.

All­plan 2024 po­pr­vé in­te­gru­je ro­bust­ní en­gi­ne SDS2 pro spoje oce­lo­vých prvků, který zjed­no­du­šu­je mo­de­lo­vá­ní nor­ma­li­zo­va­ných spojů oce­lo­vých prvků pouze vý­bě­rem prutů, které mají být spo­je­ny. In­te­gro­va­né kon­t­ro­ly za­jiš­ťu­jí již ve fázi ná­vr­hu, že lze spoje vy­ro­bit a re­a­li­zo­vat. Tento pří­stup za­jiš­ťu­je kom­pa­ti­bi­li­tu s ře­še­ní­mi pro mo­de­lo­vá­ní a na­vr­ho­vá­ní spojů a umožňuje ar­chi­tek­tům, in­že­ný­rům, kon­zul­tan­tům a do­da­va­te­lům po­sky­to­vat přes­né na­bíd­ky pro­jek­tů.

All­plan 2024 vy­lep­šu­je sprá­vu ve­stav­ných prvků, což je zá­sad­ní pro kon­struk­té­ry pre­fab­ri­ká­tů, kteří se za­bý­va­jí množ­stvím pre­fab­ri­ká­tů vy­ža­du­jí­cích spe­ci­fic­ké ve­stav­né prvky. Soft­ware ze­fek­tivňuje sprá­vu ve­stav­ných prvků, zjed­no­du­šu­je plá­no­vá­ní, fak­tu­ra­ci a vý­ro­bu. Vý­rob­ny pre­fab­ri­ká­tů mají stále větší po­tí­že s hle­dá­ním kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků do vý­ro­by. O to dů­le­ži­těj­ší je vy­so­ká úroveň au­to­ma­ti­za­ce. Stá­va­jí­cí au­to­ma­ti­zo­va­né pro­ce­sy jsou v sys­té­mu All­plan 2024 roz­ší­ře­ny spe­ci­ál­ně pro sys­témy sva­řo­vá­ní sítí, při­čemž zo­hledňují krytí be­to­nu ve spo­jo­va­cích pro­fi­lech pro přes­né, rych­lej­ší a bez­chyb­né pra­cov­ní po­stu­py vy­ztu­žo­vá­ní.

V prů­mys­lu, kde je bez­chyb­ný návrh ne­po­stra­da­tel­ný, je de­tek­ce ko­li­zí velmi dů­le­ži­tá. All­plan 2024 při­ná­ší bez­pro­blé­mo­vou de­tek­ci ko­li­zí od za­čát­ku do konce v rámci jed­no­ho soft­wa­ro­vé­ho pro­stře­dí. Díky ka­te­go­ri­za­ci a ba­rev­né­mu ozna­če­ní typů ko­li­zí - tvrdá ko­li­ze, měkká ko­li­ze, ko­li­ze v pra­cov­ním pro­ce­su a žádná ko­li­ze - po­sky­tu­je soft­ware snad­no po­u­ži­tel­ný pře­hled pro rych­lou, jas­nou a efek­tiv­ní kon­t­ro­lu a iden­ti­fi­ka­ci­ko­li­zí.

All­plan 2024 také před­sta­vu­je Tech­ni­cal Pre­view zá­suv­né­ho mo­du­lu BIM­collab, který zjed­no­du­šu­je sprá­vu pro­blé­mů v BIM pro­jek­tech. Uži­va­te­lé se nyní mohou ze soft­wa­ru All­plan bez­pro­blé­mo­vě při­po­jit ke svému pro­jek­tu BIM­collab a vy­tvá­řet a upra­vo­vat pro­blémy přímo v soft­wa­ru bez nut­nos­ti im­por­tu/ex­por­tu BCF. Tato in­te­gra­ce zvy­šu­je efek­ti­vi­tu pra­cov­ních po­stu­pů, šetří čas a za­jiš­ťu­je kon­zis­ten­ci BIM pro­ce­su.

Nejdůležitější novinky pro návrh infrastruktury

V re­ak­ci na mě­ní­cí se po­ža­dav­ky sta­veb­ní­ho prů­mys­lu na­bí­zí All­plan 2024 roz­ší­ře­né mož­nos­ti pro BIM mo­de­ly sil­nic. Nová verze umožňuje roz­dě­lit sil­nič­ní mo­de­ly do lo­gic­kých úseků, usnadňuje prv­kům vo­zov­ky při­řa­dit li­bo­vol­né atri­bu­ty a při­pra­vu­je model pro ex­port do for­má­tu OPEN BIM IFC 4.3. Tím je za­jiš­tě­na jed­not­ná struk­tu­ra dat mo­de­lu a kom­plex­ní me­zi­o­bo­ro­vá spo­lu­prá­ce, což ze­fek­tivňuje vý­mě­nu in­for­ma­cí s pro­jek­to­vý­mi part­ne­ry. Zá­va­zek spo­leč­nos­ti ALL­PLAN ke zlep­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů BIM se navíc vzta­hu­je i na in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty. Soft­ware nyní pod­po­ru­je im­port sou­bo­rů IFC 4.3 pro mosty, sil­ni­ce a ko­le­je ze soft­wa­ru tře­tích stran.

Nej­no­věj­ší verze pro­gra­mu All­plan při­ná­ší nové ře­še­ní pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní sil­nič­ních kři­žo­va­tek, které vy­lep­šu­je tvor­bu kři­žo­va­tek typu T a X. Díky pa­ra­me­t­ric­ké­mu po­stu­pu lze kdy­ko­li upra­vit po­lo­hu bodu kři­žo­vat­ky i ge­o­me­t­rii od­bo­če­ní. Příč­ný řez a si­tu­ač­ní plán pro­sto­ru kři­žo­vat­ky se od­vo­zu­jí přímo z mo­de­lu, což ze­fek­tivňuje pro­ces a na­bí­zí vý­raz­nou úspo­ru času, lepší uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost a mi­ni­ma­li­za­ci zdro­jů chyb při změ­nách ge­o­me­t­rie.

Nejdůležitější informace pro plánování výstavby

All­plan 2024 umožňuje sta­veb­ním in­že­ný­rům pře­dem po­drob­ně na­vrh­nout vý­ko­po­vé a pa­ží­cí prvky a určit je­jich pro­ve­di­tel­nost. Po­drob­né 3D mo­de­ly včet­ně údajů o vý­ko­pech ří­ze­ných po­mo­cí GPS uspo­ko­jí po­tře­by do­da­va­te­lů, za­tím­co tvůr­ci pro­vá­dě­cích plánů mohou peč­li­vě mo­de­lo­vat prvky zem­ních prací. Fle­xi­bi­li­ta úprav mo­de­lu i v poz­děj­ších fá­zích vý­stav­by zvy­šu­je při­způ­so­bi­vost pro­jek­tu, do­pl­ně­ná o vy­lep­še­ní vr­ta­ných pi­lo­to­vých stěn, zá­po­ro­vé­ho pa­že­ní a zem­ních kotev.

Nová verze navíc při­ná­ší do­pl­něk pro plá­no­vá­ní bed­ně­ní BIM²form, který zjed­no­du­šu­je au­to­ma­tic­ké při­řa­ze­ní prvků stěn bed­ně­ní nebo prvků stěn od­lé­va­ných na místě. Tento ná­stroj, který je v sou­čas­né době kom­pa­ti­bil­ní s bed­ni­cím sys­té­mem Meva Ma­m­mut 350 od spo­leč­nos­ti MEVA, eli­mi­nu­je nut­nost za­dá­vat plá­no­vá­ní bed­ně­ní ex­ter­ním do­da­va­te­lům, čímž šetří ná­kla­dy a zlep­šu­je kon­t­ro­lu pro­jek­tu. Tato funk­ce umožňuje uži­va­te­lům efek­tiv­ně plá­no­vat s bed­ni­cí­mi sys­témy od růz­ných vý­rob­ců, což před­sta­vu­je ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ře­še­ní ve srov­ná­ní s ná­kla­dy na ex­ter­ní do­da­va­te­le.

Allplan Cloud je nyní součástí předplatného Allplan 2024

All­plan Cloud, který je nyní od 11. října 2023 zá­klad­ní sou­čás­tí všech před­plat­ných, při­ná­ší re­vo­lu­ci v pra­cov­ních po­stu­pech při na­vr­ho­vá­ní a vý­stav­bě díky bez­pro­blé­mo­vé in­te­gra­ci desk­to­po­vých a clou­do­vých All­plan apli­ka­cí. Toto kom­plex­ní ře­še­ní na­bí­zí celou řadu funk­cí, za­hr­nu­jí­cích spo­lu­prá­ci v clou­du, tý­mo­vou práci na pro­jek­tu a v kan­ce­lá­ři, efek­tiv­ní dis­tri­buci vý­kre­sů a plánů a také vy­u­ži­tí pro­jek­to­vých zdro­jů v clou­du. Kromě toho ob­sa­hu­je doplňkové ná­stro­je, jako je Au­to­Con­ver­ter, pro ze­fek­tiv­ně­ní in­te­gra­ce s ře­še­ní­mi pro sta­tic­ké vý­po­čty. Jako bonus zís­ka­jí uži­va­te­lé před­plat­né­ho All­pla­nu za­kou­pe­né­ho do 31. pro­sin­ce 2023 také bez­plat­né 12mě­síč­ní před­plat­né apli­ka­ce So­lib­ri In­si­de, která usnadňuje in­te­gro­va­nou kon­t­ro­lu mo­de­lů.

Dostupnost

All­plan 2024 i bez­plat­ná 14­den­ní zku­šeb­ní verze jsou nyní k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní.


Více informací: Novinky Allplan 2024 - ALLPLAN Česko


Mohlo by vás zajímat: