Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IDS GeoRadar uvádí na trh C­‑thrue XS a NDT Reveal

Autor článku: IDS GeoRadar   
Čtvrtek, 25 Leden 2024 17:16

Tags: C­‑thrue XS | Hardware | IDS Geo­Ra­dar | Kon­t­ro­la be­to­nu | NDT Re­ve­al | Ruční geo­ra­dar

IDSGeoRadar c-thrueXS-2404IDS Geo­Ra­dar uvedl na trh C­‑thrue XS, ruční geo­ra­dar s du­ál­ní po­la­ri­za­cí pro bez­pro­blé­mo­vou kon­t­ro­lu be­to­nu, a NDT Re­ve­al, in­te­gro­va­né soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro ana­lý­zu a sprá­vu pod­po­vr­cho­vých dat. Nová ře­še­ní umo­ž­ňují sta­veb­ním týmům efek­tiv­ně ske­no­vat be­to­no­vé kon­struk­ce, od­ha­lo­vat prvky hlou­bě­ji pod po­vr­chem a při­jí­mat in­for­mo­va­ná roz­hod­nu­tí o tom, kde bez­peč­ně řezat nebo vrtat.

C­‑thrue XS – flexibilní skener pro malé prostory

Na zá­kla­dě úspě­chu ske­ne­ru C­‑thrue, uve­de­né­ho na trh v roce 2018, je menší ske­ner C­‑thrue XS určen pro po­u­ži­tí v těžko pří­stup­ných mís­tech, kde mohou sta­veb­ní od­bor­ní­ci s kom­pakt­ním za­ří­ze­ním snad­no ma­né­v­ro­vat. Jeho er­go­no­mic­ká a lehká kon­struk­ce s hmot­nos­tí menší než půl ki­lo­gra­mu činí pro­ces ske­no­vá­ní po­ho­dl­něj­ším. Díky schop­nos­ti du­ál­ní po­la­ri­za­ce mohou uži­va­te­lé pro­vá­dět kom­plex­ní ske­no­vá­ní na jeden zátah. Tato funk­ce umožňuje ske­ne­ru vy­sí­lat a při­jí­mat sig­ná­ly v ho­ri­zon­tál­ní i ver­ti­kál­ní ori­en­ta­ci, což za­jiš­ťu­je přes­něj­ší a de­tail­něj­ší vý­sled­ky. Pro­fe­si­o­ná­lo­vé ve sta­veb­nic­tví mohou těžit z cel­ko­vé­ho ze­fek­tiv­ně­ní pra­cov­ní­ho po­stu­pu a rych­lej­ší­ho pří­stu­pu k po­znatkům. Díky au­to­ma­tic­ké­mu zpra­co­vá­ní v re­ál­ném čase pří­stroj oka­mži­tě upo­zor­ní na cíle a po­ten­ci­ál­ní pro­blé­mo­vé ob­las­ti.

IDSGeoRadar c-thrueXS-dualni polarizace

NDT Reveal – snadná analýza, vizualizace a správa dat z georadarového skenování

NDT Re­ve­al se snad­no in­te­gru­je se CAD soft­warem, včet­ně pro­gra­mů Brics­Cad a Bric­sys 24/7, a po­má­há sta­veb­ním týmům ana­ly­zo­vat, vi­zu­a­li­zo­vat a spra­vo­vat shro­máž­dě­ná geo­ra­da­ro­vá data. Díky uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé­mu roz­hra­ní s růz­ný­mi mož­nost­mi vi­zu­a­li­za­ce, včet­ně 2D a 3D skenů, usnad­ňuje soft­wa­ro­vá sada kom­plex­ní po­cho­pe­ní ske­no­va­ných kon­struk­cí. Díky soft­wa­ru NDT Re­ve­al mohou uži­va­te­lé spra­vo­vat ana­lý­zu geo­ra­da­ro­vých dat a vy­tvá­ře­ní zpráv na jed­nom místě, což po­má­há op­ti­ma­li­zo­vat pra­cov­ní po­stu­py vel­kých kom­plex­ních pro­jek­tů. Mohou také na­hrá­vat do­pro­vod­né in­for­ma­ce, jako jsou fo­to­gra­fie, ná­čr­ty sta­ve­niš­tě a CAD vý­kre­sy, a zpří­stup­nit je všem čle­nům týmu.


Mohlo by vás zajímat: