Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zdicí robot WLTR bodoval v zahraničí – 2. místo na ERF

Autor článku: Wi­e­ner­ber­ger / redakce   
Pondělí, 25 Březen 2024 23:10

Tags: European Robotics Forum | Robotika | Stavebnictví | Wi­e­ner­ber­ger | WLTR | Zdění

WBG zdici robot-2413O ro­bo­tic­kém zdění už se mluví i v me­zi­ná­rod­ním mě­řít­ku. Zdicí robot od Wi­e­ner­ber­ge­ru, nově po­jme­no­va­ný WLTR, zís­kal uzná­ní během Ev­rop­ské­ho fóra ro­bo­ti­ky (ERF). Od­ne­sl si druhé místo v sou­tě­ži eu­Ro­bo­tics Tech­no­lo­gy Tran­s­fer za svůj pří­nos a uplat­ně­ní tech­no­lo­gií mezi aka­de­mic­kou a prů­mys­lo­vou sfé­rou. Wi­e­ner­ber­ger má s WL­TRem velké plány. Již letos na stav­by při­bu­dou další ro­bo­ti z první sé­ri­o­vé vý­ro­by.

„Dlou­hé ob­do­bí vý­vo­je, testů a pří­prav jsme za­kon­či­li ofi­ci­ál­ním po­tvr­ze­ním vě­dec­ké­ho pa­ne­lu v čele s Dr. Wer­ne­rem Krau­sem (Head of Ro­bo­tics @ Fraunho­fer IPA, Stutt­gart). Jsme prá­vem pyšní, že naše české ře­še­ní má glo­bál­ní vliv na udr­ži­tel­né sta­vi­tel­ství,” říká Ja­ro­mír Sad­loň, ře­di­tel firmy Gre­enBu­ild, dce­ři­né spo­leč­nos­ti Wi­e­ner­ber­ger, která za­š­ti­ťu­je po­sky­to­vá­ní ro­bo­tů na čes­kém trhu.

Ceny se pře­dá­va­ly v rámci tří­den­ní­ho Ev­rop­ské­ho fóra ro­bo­ti­ky v ital­ském Ri­mi­ni, které je jed­nou z nej­vět­ších a nej­vliv­něj­ších udá­los­tí pro ko­mu­ni­tu ro­bo­ti­ky a umělé in­te­li­gen­ce v Ev­ro­pě. Robot WLTR bo­do­val v sou­tě­ži eu­Ro­bo­tics Tech­no­lo­gy Tran­s­fer Award 2024 v ob­las­ti pře­no­su a uplat­ně­ní tech­no­lo­gií mezi aka­de­mic­kou a prů­mys­lo­vou sfé­rou.

Dlou­ho­le­té úsilí stát se lídry v ob­las­ti ino­va­cí a ro­bo­ti­za­ce ve sta­veb­nic­tví oce­ni­la i za­hra­nič­ní sou­těž. Je skvě­lé, že je­di­neč­ný český pro­jekt ro­bo­tic­ké­ho zdění má po­ten­ci­ál plně pro­nik­nout na trh sta­veb­nic­tví nejen v České re­pub­li­ce, ale také na svě­to­vé úrov­ni. Ve Wi­e­ner­ber­ge­ru věří, že se trh na zdi­cí­ho ro­bo­ta rych­le adap­tu­je a po­mů­že řešit klí­čo­vé otáz­ky spo­je­né se seg­men­tem sta­veb­nic­tví. Pri­már­ním cílem im­ple­men­ta­ce WLTRa na trh je rych­lej­ší pro­ces zdění, udr­ži­tel­něj­ší sta­veb­ní pro­ce­sy, ale také ře­še­ní dlou­ho­do­bé­ho pro­blé­mu ne­do­stat­ku kva­li­fi­ko­va­né pra­cov­ní síly na stav­bách.

Zdicí robot má své jméno

Zdicí robot od Wi­e­ner­ber­ge­ru má nejen úspě­chy v za­hra­ni­čí a roz­růs­tá se o další po­moc­ní­ky. Nově mu spo­leč­nost vy­bra­la také jméno. „Pře­mýš­le­li jsme, jaké jméno by mohlo na­še­ho ro­bo­tic­ké­ho po­moc­ní­ka nej­ví­ce vy­sti­ho­vat. Nicmé­ně jsme se roz­hod­li pro po­jme­no­vá­ní, které ote­ví­rá cestu kre­a­tiv­ní­mu myš­le­ní. Vy­bra­li jsme více tech­nic­ký název WLTR, pod kte­rým si lze před­sta­vit různé spo­ji­tos­ti. Od sta­veb­ních za­ří­ze­ní přes zdicí po­stu­py až po no­vin­ky v ob­las­ti ro­bo­ti­ky. Naším cílem je, aby od po­čát­ku WLTR in­spi­ro­val a roz­ví­jel před­sta­vi­vost o jeho vy­u­ži­tí ve sta­veb­ním prů­mys­lu po celém světě,” doplňuje Ja­ro­mír Sadloň. Le­toš­ní sta­veb­ní sezóna pro WLTRa za­čí­ná již v ná­sle­du­jí­cích prv­ních jar­ních dnech, kdy se blíží jeho na­sa­ze­ní na první stav­bu to­ho­to roku.

Více in­for­ma­cí na www.wienerberger.cz.


Mohlo by vás zajímat: