Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vectorworks Architect 2024 získal Architizer A+Product Awards

Autor článku: Vectorworks / redakce   
Pondělí, 10 Červen 2024 22:59

Tags: AEC | Architect 2024 | Architizer A+Product Awards | BIM | Software | Vectorworks

Vectorvorks architect-product-2424Vec­tor­works, ce­lo­svě­to­vý do­da­va­tel soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní a BIM, ozna­mu­je, že Vec­torworks Ar­chi­tect 2024 byl v le­toš­ním roč­ní­ku sou­tě­že Ar­chi­ti­zer A+Pro­duct Awards vy­hlá­šen ví­tě­zem ka­te­go­rie Po­pu­lar Cho­ice v ka­te­go­rii Best in Tech­no­lo­gy for Ar­chi­tectu­re Soft­ware. Tato nová ka­te­go­rie oce­ňuje soft­ware a apli­ka­ce, které umo­ž­ňují ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům a dal­ším pra­cov­ní­kům v oboru AEC/O ma­xi­ma­li­zo­vat je­jich kre­a­ti­vi­tu, efek­tiv­ně­ji vy­ko­ná­vat své ře­mes­lo a efek­tiv­ně řídit své pod­ni­ká­ní.

Oce­ně­ní A+Pro­duct Awards tvoří ko­neč­ný se­znam nej­lep­ších sta­veb­ních vý­rob­ků na světě a oce­ňuje prvky, které stojí za nej­in­spi­ra­tiv­něj­ší­mi sou­čas­ný­mi bu­do­va­mi na světě. Ví­těz­né vý­rob­ky a ma­te­ri­á­ly vy­bí­ra­jí nej­zná­měj­ší de­sig­né­ři v oboru AEC a jsou sku­teč­nou osla­vou nej­lep­ších a nej­i­no­va­tiv­něj­ších sta­veb­ních vý­rob­ků na celém světě. Kro­mě toho je na zá­kla­dě hla­so­vá­ní ve­řej­nos­ti určen vítěz sou­tě­že Po­pu­lar Cho­ice.

Vec­tor­works je i na­dá­le od­hod­lán po­sky­to­vat ar­chi­tek­tům a pro­jek­tan­tům nej­mo­der­něj­ší a vše­stran­né ná­stro­je, které pod­po­ru­jí je­jich kre­a­ti­vi­tu a umo­ž­ňují jim ná­sle­do­vat je­jich před­sta­vi­vost, kam­ko­li je za­ve­de, aby se mohli sou­stře­dit na vy­tvá­ře­ní úžas­ných budov a lep­ší­ho sta­veb­ní­ho světa.

Vec­tor­works Ar­chi­tect je vy­tvo­řen tak, aby uká­zal vaše do­ved­nos­ti a kre­a­ti­vi­tu, a umožňuje vám ski­co­vat, mo­de­lo­vat a do­ku­men­to­vat v plně in­te­gro­va­ném pra­cov­ním po­stu­pu s nej­roz­ší­ře­něj­ším ře­še­ním BIM za­mě­ře­ným na na­vr­ho­vá­ní na světě. Díky vy­ni­ka­jí­cí 2D gra­fi­ce, 3D mo­de­lo­vá­ní a vi­zu­a­li­zač­ním ná­stro­jům je Ar­chi­tect vy­tvo­řen tak, aby po­sky­to­val ab­so­lut­ní tvůr­čí vy­já­d­ře­ní a ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu.

Vec­tor­works Ar­chi­tect byl k vi­dě­ní na kon­fe­ren­ci Ame­ric­ké­ho in­sti­tu­tu ar­chi­tek­tů (AIA) ve dnech 5.–8. červ­na 2024 ve Wa­shing­to­nu, DC.

Více in­for­ma­cí o oceňova­ném soft­wa­ru na­jde­te na vectorworks.net/architect.

Na­vštiv­te ga­le­rii ví­tězů a pro­hléd­ně­te si ví­tě­ze po­ro­ty a další ví­tě­ze Po­pu­lár­ní volby.

 


Mohlo by vás zajímat: