Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CNC | G-kódy | GoProbe | mobilní aplikace | Renishaw | Sondy

GoProbe aplikace Renishaw-2-2132CNC ob­rá­bě­cí stro­je jsou běž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem ve vět­ši­ně prů­mys­lo­vých pod­ni­ků. Umožňují efek­tiv­ní vý­ro­bu stále slo­ži­těj­ších a přes­něj­ších dílů. Vy­u­ži­tí všech mož­nos­tí těch­to su­per­stro­jů však brzdí ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků. Řada firem proto řeší otáz­ku, jak rych­le vy­ško­lit ob­slu­hu mo­der­ních stro­jů. Tra­dič­ní způ­so­by pro­gra­mo­vá­ní po­mo­cí G-kódů totiž vy­ža­du­jí ur­či­tou úroveň zna­los­tí, které ně­kte­ří pra­cov­ní­ci ne­ma­jí a nejsou schop­ni je v do­sta­teč­ně krát­kém čase vstře­bat.

Celý článek...

Tags: BIM | Čas | Konference | Stavebnictví

BIM Kyticka zakladni tvar-2132Již tra­dič­ním ohléd­nu­tím za po­stu­pem di­gi­ta­li­za­ce čes­ké­ho sta­veb­nic­tví, ale i mož­nos­tí na­čer­pat nové zna­los­ti a dobré zku­še­nos­ti pro její po­kra­čo­vá­ní, je od­bor­ná kon­fe­ren­ce BIM ve sta­veb­nic­tví 2021. Hlav­ním or­ga­ni­zá­to­rem le­toš­ní­ho, již sed­mé­ho, roč­ní­ku je Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství ve spo­lu­prá­ci s mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du ČR (MPO) spo­leč­ně s od­bo­rem Kon­cep­ce BIM Čes­ké agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) a dal­ší­mi in­sti­tu­ce­mi.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | Manage | Na­vr­ho­vá­ní | So­li­dworks | Stro­jí­ren­ská tech­ni­ka

SOLIDWORKS-2129Po­dí­vej­me se, jak So­li­dworks zjed­no­du­šu­je na­vr­ho­vá­ní stro­jí­ren­ské tech­ni­ky. Na videu mů­že­me sle­do­vat kon­struk­té­ry se So­li­dworks živě od žá­dosti o před­běž­nou na­bíd­ku až po ko­neč­né do­dá­ní. Právě při­šla žá­dost o před­běž­nou na­bíd­ku (RFP) a Brian, pro­jek­to­vý ma­na­žer týmu, se hor­li­vě pustí do plá­no­vá­ní stra­te­gie na zís­ká­ní to­ho­to pro­jek­tu. Zá­kaz­ník se snaží roz­ší­řit mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce svého ma­ni­pu­lač­ní­ho sys­té­mu typu pick & place (vy­brat a umís­tit).

Celý článek...

Citizen Laser machine-2128Eco­no­my Spring & Stam­ping je vý­rob­cem přes­ných a za­káz­ko­vých forem drátu, ko­vo­vých vý­lis­ků, vi­nu­tých pru­žin, trub­ko­vých kom­po­nen­tů a se­stav vý­rob­ků. Aby zů­sta­la kon­ku­ren­ce­schop­ná, in­ves­to­va­la spo­leč­nost Eco­no­my Spring do nej­no­věj­ší­ho vý­rob­ní­ho za­ří­ze­ní – včet­ně 7o­sé­ho sou­struž­nic­ké­ho cen­t­ra Ci­ti­zen švý­car­ské­ho typu, které se může pochlu­bit 400W la­se­ro­vý­mi ře­za­cí­mi sys­témy L2000.

Celý článek...

Tags: 2021 SP2 | CAM | Obrábění | Sim5x | SolidCAM | Toolkit

SolidCAM-21-PR2-2125So­lid­CAM 2021 SP2 byl vydán všem zá­kaz­ní­kům So­lid­CAM s aktivním před­plat­ným. Nej­vý­kon­něj­ší vy­dá­ní So­lid­CAM 2021 před­sta­vu­je novou ta­bul­ku ná­stro­jů – Tool­Kit (zvláš­tě dů­le­ži­tou pro zá­kaz­ní­ky se sou­struž­nic­ko-fré­zo­va­cí­mi stro­ji a také stro­ji Swiss-Type), nové ope­ra­ce Sim5X včet­ně Edge Bre­a­king a Edge Tri­m­ming, stej­ně jako mnoho vy­lep­še­ní růz­ných CAM mo­du­lů So­lid­CA­Mu.

Celý článek...

Tags: CAD/CAM | GD&T | MBD | Renishaw | Verisurf | Verze 2021

verisurf-revo-2122Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je nové vy­dá­ní soft­wa­ru Ve­ri­surf 2021. Před více než 25 lety byl Ve­ri­surf první spo­leč­nos­tí, která vy­vi­nu­la soft­ware na bázi PC, který do­ká­zal po­rov­nat mě­ře­ní fy­zic­kých dílů s po­vr­chem CAD mo­de­lu. Dnes Ve­ri­surf pře­kra­ču­je oče­ká­vá­ní prů­mys­lu a zá­kaz­ní­ků v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce mě­ře­ní a kon­t­rol, na­vr­že­né pro dneš­ní vý­rob­ní pod­nik – od po­ža­dav­ků Bo­ein­gu na de­fi­ni­ci di­gi­tál­ních pro­duk­tů až po PTB a NIST.

Celý článek...

Tags: CAM | ESPRIT | Smart Manufacturing | Virtual Open House

image SM virtual event--2122Éra di­gi­tál­ní vý­ro­by je tady a ESPRIT chce vaší dílně po­mo­ci udr­žet ná­skok před kon­ku­ren­cí. Po­slá­ním ESPRI­Tu je od­bor­ně ovlá­dat CNC ob­rá­bě­cí stro­je a chce vám uká­zat, jak to dělá. Ne­nech­te si ujít pří­le­ži­tost a při­poj­te se od 14. do 16. červ­na na 3den­ní vir­tu­ál­ní akci Smart Ma­nu­factu­ring Vir­tu­al Open House, kde se do­zví­te více o ESPRIT CAMu a dal­ších špič­ko­vých tech­no­lo­gi­ích.

Celý článek...

Tags: Du­re­than Po­ly­a­mid | IBS Fil­tran | Lanxess | Materiály | Olejové vany | PA6 | Vstřikování

LANXESS olejova vana-2121Ole­jo­vá vana po­u­ží­va­ná u špič­ko­vých pře­vo­do­vek au­to­mo­bi­lů je vy­ro­be­ná z pro­duk­tu Du­re­than Po­ly­a­mid PA6 od spo­leč­nos­ti La­nxess. Po­ly­a­mi­dy totiž opro­ti oce­lo­vé­mu ple­chu či tla­ko­vě li­té­mu hli­ní­ku na­bí­ze­jí řadu výhod. V rámci lehké kon­struk­ce a funkč­nos­ti sni­žu­jí ná­kla­dy a umožňují i fle­xi­bi­li­tu z hle­dis­ka de­sig­nu. Zejmé­na po­ly­a­mid 66 proto v po­sled­ních le­tech našel ši­ro­ké vy­u­ži­tí při sé­ri­o­vé vý­ro­bě těch­to vel­kých vstři­ko­va­ných dílů.

Celý článek...

Creo ParametricCreo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx | CAE | Konference | on-line | Pozvánka | Strojírenství

ATCx Industrial-Machinery--2115Advan­ced En­gi­nee­ring zve všech­ny zá­jem­ce na vir­tu­ál­ní se­tká­ní v rámci Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce ve stře­du 14. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin. ATCx Di­gi­tal Trans­for­mati­on for In­dustrial Ma­chi­ne­ry se bude za­bý­vat té­ma­tem di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ve stro­jí­ren­ství, vý­vo­jem vý­rob­ních stro­jů a za­ří­ze­ní z po­hle­du CAE si­mu­la­cí, vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů, sys­té­mo­vé­ho mo­de­lo­vá­ní, di­gi­tál­ních dvoj­čat a vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce.

Celý článek...

Tags: CAM | CNC | ESPRIT | KME | Webinar

ESPRIT CAM-KME Hero-2113V dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím vý­rob­ním pro­stře­dí je zá­sad­ní vy­tě­žit ze svého za­ří­ze­ní co nej­vyš­ší efek­ti­vi­tu. 25. břez­na ve 19 hodin na­še­ho času se do­zví­te, co KME CNC na­bí­zí – nej­kom­plex­něj­ší řadu upí­na­cích věží, otoč­ných čepů a 4/5osých otoč­ných stolů. Navíc uvi­dí­te, jak ESPRIT a KME spo­lu­pra­cu­jí na do­dáv­kách ho­to­vých ře­še­ní, díky nimž budou vaše ob­rá­bě­cí stro­je schop­něj­ší vy­rá­bět vše na­jed­nou.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | on-line | Simulace

Altair ATCx-2112Advan­ced En­gi­nee­ring zve na další vir­tu­ál­ní se­tká­ní, ten­to­krát na téma vý­vo­je po­ho­nů elek­tro­mo­bi­lů – zku­še­nos­ti s vý­vo­jem, ná­vr­ho­vé stra­te­gie a po­stu­py s vy­u­ži­tím CAE tech­no­lo­gií. Po re­gis­tra­ci mů­že­te zdar­ma sle­do­vat v úterý 30. bře­z­­na 2021 od 10:00 do 14:00 hodin (nebo poz­dě­ji ze zá­zna­mu) kon­fe­ren­ci ATCx Dri­ving In­no­vati­on in Elect­ric Power­train.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Hardware | Obalový průmysl | OnRobot | Robotika | Uchopovače | VGC10

Designed Mouldings VGC10 image 4-2107OnRo­bot, ve­dou­cí do­da­va­tel uce­le­né řady ro­bo­tic­kých ná­stro­jů pro ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, uvedl, že De­signed Moul­dings, aus­tral­ská spo­leč­nost spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na vstři­ko­vá­ní plas­tů a vý­ro­bu plas­to­vých uzá­vě­rů a těs­ně­ní pro oba­lo­vý prů­my­sl, zkrá­ti­la dobu vý­rob­ní­ho cyklu a zvý­ši­la svoji pro­duk­ti­vi­tu díky pod­tla­ko­vé­mu ucho­po­va­či VGC10.

Celý článek...

Strana 1 z 41

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>