Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elektrické jednotky Mireo pro Lužici dodá Siemens Mobility

Autor článku: Siemens Mobility   

Siemens Mireo-2008Spo­leč­nost DB Regio ob­jed­na­la 18 tříčlán­ko­vých níz­ko­pod­laž­ních elek­tric­kých trakč­ních jed­no­tek Mireo, které budou na­sa­ze­ny v re­gi­o­nál­ní že­lez­nič­ní síti Luži­ce (Lau­si­tz), ve spol­ko­vých ze­mích Bran­denbur­sko a Sasko. Smlou­va byla po­de­psá­na dne 13. února 2020. Nové tříčlán­ko­vé elek­tric­ké trakč­ní jed­not­ky od spo­leč­nos­ti Si­e­mens Mo­bi­li­ty patří do nové pro­duk­to­vé plat­for­my Mireo. Na vý­vo­ji její elek­tric­ké i me­cha­nic­ké části se vý­znam­ně po­dí­le­jí pra­cov­ní­ci En­gi­nee­rin­gu Si­e­mens Mo­bi­li­ty v Praze, Plzni a Os­t­ra­vě. Nová elek­tric­ká trakč­ní jed­not­ka pro Luži­ci na­bí­zí 180 míst k se­ze­ní, zvý­še­né po­hod­lí pro ces­tu­jí­cí a umo­ž­ňu­je bez­ba­ri­é­ro­vé ces­to­vá­ní.

Ob­jed­náv­ka vo­zi­del za­hr­nu­je vy­so­kou úroveň pa­lub­ní­ho vy­ba­ve­ní: WLAN, na­bí­je­cí body pro elek­tro­ko­la, ener­ge­tic­ky úspor­né elek­tric­ké osvět­le­ní, zá­suv­ky s in­te­gro­va­ným USB roz­hra­ním, in­duk­tiv­ní na­bí­je­ní u stol­ků s vis-à-vis se­ze­ním a vy­so­ce kva­lit­ní pro­sto­ry 1. tříd.
Nové elek­tric­ké trakč­ní jed­not­ky Mireo na­je­dou 4,3 mi­li­o­nu vla­ko­vých ki­lo­me­t­rů ročně a budou jez­dit na ná­sle­du­jí­cích tra­tích:

  • RB11 Frank­furt (Oder) – Cott­bus – Fin­sterwal­de – Fal­kenberg (El­ster)
  • RB49 Cott­bus – Ruhland – El­sterwer­da-Bieh­la – Fal­kenberg (El­ster)
  • RE10 Frank­furt (Oder) – Cott­bus – Fal­kenberg (El­ster) – Ei­lenburg – Lei­p­zig Hbf
  • RE10V Cott­bus – Lei­p­zig Hbf
  • RE13 Cott­bus Senf­tenberg – El­sterwer­da

Spo­leč­nost Si­e­mens Mo­bi­li­ty vy­ro­bí těch­to 18 ob­jed­na­ných vo­zi­del v zá­vo­dě v ně­mec­kém Kre­fel­du. První do­dáv­ky jsou plá­no­vá­ny od pod­zi­mu 2022. Uve­de­ní do pro­vo­zu pro­běh­ne mezi říj­nem 2021 a lis­to­pa­dem 2022. Za­há­je­ní ofi­ci­ál­ní­ho pro­vo­zu je plá­no­vá­no na konec roku 2022.