Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BEKO E-CITY – kon­cept ma­lé­ho elek­tro­mo­bi­lu s mož­ným dojezdem až 250 km

Autor článku: Radek Mička   
Středa, 13 Květen 2020 08:35

Tags: Beko | BEKO E-CITY | Dassault Systemès | Elek­tro­mo­bi­l | Koncept | PLM | Projekty

BEKO-Obr1V po­sled­ních le­tech se po­hled na au­to­mo­bi­lo­vou do­pra­vu vý­raz­ně proměňuje. Vlast­nic­tví au­to­mo­bi­lu již ne­zna­me­ná pouze vý­ho­dy pře­pra­vy či po­tvr­ze­ní so­ci­ál­ní­ho sta­tu­su, ale při­ná­ší s sebou i ne­ga­ti­va, jako jsou pře­pl­ně­né sil­ni­ce, ob­tíž­né par­ko­vá­ní, emise a je­jich dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí a zvy­šu­jí­cí se ceny po­hon­ných hmot. Tyto ce­lo­spo­le­čen­ské ten­den­ce vedou k hle­dá­ní al­ter­na­tiv­ních ře­še­ní v ob­las­ti po­zem­ní do­pra­vy. In­že­nýr­ská a vý­vo­jo­vá kan­ce­lář BEKO En­gi­nee­ring, spol. s r. o., se roz­hod­la čelit těmto vý­zvám a vy­tvo­řit stu­dii mož­né­ho ře­še­ní elek­tro­mo­bi­li­ty v bu­douc­nos­ti.

Eko­lo­gic­ká mo­bi­li­ta

Sa­mot­ná elek­tro­mo­bi­li­ta pro nás není od­po­věď na všech­ny eko­lo­gic­ké pro­blémy, ale v sou­čas­nos­ti před­sta­vu­je jedno z mož­ných ře­še­ní. Ma­so­vé­mu roz­ší­ře­ní elek­tro­mo­bi­li­ty mohou po­mo­ci zpřísňující se směr­ni­ce emis­ních li­mi­tů. Za­běh­lý způ­sob vý­vo­je au­to­mo­bi­lů zů­stá­val po de­se­ti­le­tí stej­ný, avšak nyní se za­čí­ná měnit. To bude vy­ža­do­vat i pro­mě­nu sil­nič­ní in­frastruk­tu­ry, měst­ské do­pra­vy, par­ko­vá­ní atd. Vzor mů­že­me hle­dat u se­ver­ských ev­rop­ských států, kde se elek­tro­mo­bi­li­ta již při­způ­so­bu­je sou­čas­ným po­tře­bám.

BEKO-Obr2

Ne­kon­venč­ní do­prav­ní pro­stře­dek

E-CITY je de­signo­vá stu­die, která vznik­la z ná­pa­du za­měst­nan­ců – tech­ni­ků a in­že­ný­rů spo­leč­nos­ti BEKO En­gi­nee­ring, kteří se už od za­čát­ku za­mě­řo­va­li na to, aby mohli světu před­sta­vit kon­cept ma­lé­ho, měst­ské­ho, tří­ko­lo­vé­ho elek­tric­ké­ho vozu. Právě je­jich praxe v po­sky­to­vá­ní slu­žeb v ob­las­tech PLM (Pro­duct Li­fecycle Ma­nage­ment) a en­gi­nee­rin­gu jim vý­raz­ně usnad­ni­la práci s nej­mo­der­něj­ší­mi 3D tech­no­lo­gi­e­mi, které se po­u­ží­va­jí při vý­vo­ji v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­čá­teč­ní myš­len­ka pro­jek­tu vze­šla z li­be­rec­ké po­boč­ky, kde se in­že­ný­ři spo­leč­nos­ti BEKO En­gi­nee­ring ne­cha­li čás­teč­ně in­spi­ro­vat stu­di­e­mi kon­struk­ce a stav­bou tan­de­mo­vých tří­ko­lo­vých ve­lo­mo­bi­lů. Právě proto se roz­hod­li pro kon­cept ne­kon­venč­ní­ho dvou­míst­né­ho do­prav­ní­ho pro­střed­ku, který kom­bi­nu­je prvky au­to­mo­bi­lu a mo­to­cy­klu a spadá do ka­te­go­rie vo­zi­del L2e. I přes­to, že myš­len­ka tedy pů­vod­ně vznik­la v li­be­rec­ké po­boč­ce, hlav­ním de­sig­né­rem pro­jek­tu je spe­ci­a­lis­ta na prů­mys­lo­vý de­sign Ing. Radek Mička z Brna.

BEKO-Obr3

Vývoj pro­jek­tu a mo­der­ní ná­stro­je

Ne­brá­ní­me se i možné in­ter­pre­ta­ci, že stu­die E-CITY svým způ­so­bem vy­chá­zí z le­gen­dár­ní­ho čes­ké­ho Ve­lo­re­xu bra­trů Strán­ských, kteří již tehdy uká­za­li světu sty­lo­vé, do­stup­né a kon­strukč­ně jed­no­du­ché vo­zi­dlo – což bylo de facto jed­nou z ústřed­ních myš­le­nek vý­vo­já­řů E-CITY. Avšak stu­die E-CITY z dílny BEKO En­gi­nee­ring se od­li­šu­je od Ve­lo­re­xu nejen roz­hod­nu­tím klást důraz hlav­ně na udr­ži­tel­nost, tomu také od­po­ví­da­jí i po­u­ži­té recyklo­va­tel­né ma­te­ri­á­ly, ale také de­signem na­vr­že­né­ho elek­tro­vo­zu. Jak říká Ing. Radek Mička: „Kromě eko­lo­gic­kých tren­dů sou­čas­nos­ti jsme se sna­ži­li sa­mo­zřej­mě také zmo­der­ni­zo­vat a osvě­žit de­sign, když už je to jedna z na­šich domén. Celou de­signo­vou stu­dii jsme po­sta­vi­li na zá­klad­ních ka­me­nech funkč­nos­ti a prak­tič­nos­ti tak, aby od­rá­že­la mo­der­ní vi­zu­ál­ní tren­dy. Během ce­lé­ho vý­vo­je pro­jek­tu nám znač­ně po­moh­ly ná­stro­je od spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes, pro kte­rou jsme part­ne­rem, ty vý­raz­ně zjed­no­du­ši­ly a urych­li­ly jak práci na pro­jek­tu, tak i ko­mu­ni­ka­ci mezi ko­le­gy na­příč po­bočka­mi.“

BEKO-Obr4a5

Jak již bylo na­zna­če­no, celý pro­ces ná­vr­hu de­sig­nu usnad­ni­la a vý­raz­ně urych­li­la spo­lu­prá­ce vý­vo­já­řů v rámci jedné soft­wa­ro­vé plat­for­my – 3DE­X­PE­RI­EN­CE, která pro­po­ji­la tým kon­struk­té­rů z růz­ných po­bo­ček. Po­mo­cí plat­for­my jsme tes­to­va­li i in­tu­i­tiv­ní ná­stro­je, které zjed­no­du­šu­jí celý pro­ces ná­vr­hu, jako je za­chy­ce­ní myš­len­ky ve 3D (po­mo­cí ná­stro­je Na­tu­ral Sketch s vy­u­ži­tím do­ty­ko­vé­ho dis­ple­je Wacom) nebo rov­nou ve vir­tu­ál­ní či roz­ší­ře­né re­a­li­tě. Díky nim je prak­tic­ky oka­mži­tě možné za­nést nové po­znatky do stá­va­jí­cí­ho ná­vr­hu. Pří­no­sem plat­for­my je i ne­o­me­ze­ný pří­stup k ak­tu­ál­ním datům na jed­not­ném pro­stře­dí 3D soft­wa­ru. CATIA na plat­for­mě 3DE­X­PE­RI­EN­CE po­sky­tu­je veš­ke­rá ře­še­ní od 3D ski­co­vá­ní, mo­de­lo­vá­ní dě­li­tel­ný­mi plo­cha­mi od A-Class mo­de­lo­vá­ní až po 3D tisk a vi­zu­a­li­za­ce s vy­so­kou kva­li­tou ploch pro pr­vot­ní zku­še­nost s vý­rob­kem. Pro nás byla jed­no­znač­ným pří­no­sem plat­for­my mož­nost ne­o­me­ze­né­ho pří­stu­pu k ak­tu­ál­ním datům v jed­not­ném 3D pro­stře­dí.

BEKO-Obr6

Úspěch pod­po­ře­ný prací a tech­no­lo­gií

Celý pro­ces tvor­by kon­cep­tu E-CITY byl již od pr­vot­ní myš­len­ky smě­ro­va­ný k před­sta­ve­ní ně­če­ho no­vé­ho a ne­o­kou­ka­né­ho. A právě díky tomu se po­da­ři­lo před­sta­vit tento spe­ci­fic­ký do­prav­ní pro­stře­dek, který udává nový směr ke změně měst­ské mo­bi­li­ty a uchvá­til nejen česká, ale i za­hra­nič­ní média. Jed­na­lo se o velmi ná­roč­ný, téměř 12mě­síč­ní pro­ces, kdy mno­ho­člen­ný tým z ně­ko­li­ka po­bo­ček BEKO En­gi­nee­ring jak z Česka, tak ze Slo­ven­ska si­mul­tán­ně spo­lu­pra­co­val na de­sig­nu, kon­struk­ci a vý­po­čtech...

Obr7a8

Všich­ni in­že­ný­ři, kteří par­ti­ci­po­va­li na tomto pro­jek­tu v růz­ných ro­lích, však vy­ví­je­li vše spo­leč­ně na jedné plat­for­mě soft­wa­ru 3DE­X­PE­RI­EN­CE. Sprá­va ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM) je kri­tic­ká a ak­tu­ál­ní ob­last pro vět­ši­nu sou­čas­ných firem, kdy se za­ve­de­ním efek­tiv­ní sprá­vy dat se zkrá­tí i doba ne­zbyt­ná pro uve­de­ní pro­duk­tu na trh s eli­mi­na­cí ru­tin­ních úkonů. Proto za­ve­de­ním efek­tiv­ní sprá­vy dat jsme zkrá­ti­li dobu ne­zbyt­nou pro ru­tin­ní úkony a mohli tak více času vě­no­vat právě kon­struk­ci a de­sig­nu.

De­sign z hlíny

Pro fy­zic­kou eva­lu­a­ci dat slo­ži­těj­ších ploch v au­to­mo­bi­lo­vém de­sig­nu je stále ne­za­stu­pi­tel­ným ma­te­ri­á­lem mo­de­lář­ská hlína – Clay. De­sig­nér ručně opra­cu­je ma­ke­tu z hlíny a ná­sled­ně na­ske­nu­je po­mo­cí 3D skenu. V našem pří­pa­dě se jed­na­lo o ruční ske­ner Artec Leo, který umož­nil v re­ál­ném čase vidět 3D model na do­ty­ko­vém dis­ple­ji ske­ne­ru a za­půj­či­la nám ho br­něn­ská firma Abbas. Ná­sled­ná data mrač­na bodů skenu byla po­u­ži­ta pro stav­bu sty­lin­go­vých ploch ve 3D a Rapid Pro­to­ty­ping pro 3D tis­ko­vé ově­ře­ní dílů.

Obr9az11

Uni­kát­ně na­vr­že­ný de­sign kon­cep­tu tří­ko­lo­vé­ho vo­zi­dla BEKO E-CITY má mnoho výhod, z nichž bychom vy­zdvih­li dů­le­ži­tý aspekt ce­no­vé do­stup­nos­ti. Ne­za­po­mně­li jsme ani na te­e­nage­ry, pro něž byla vy­vi­nu­ta verze od 15 let, která by dis­po­no­va­la ome­ze­ným vý­ko­nem 6 kW. V kon­cep­tu se po­čí­tá s vy­u­ži­tím bez­du­šo­vých pne­u­ma­tik, které mohou být vý­raz­ným pří­no­sem pro bu­douc­nost (bez­údrž­bo­vost a menší va­li­vý odpor). V sou­čas­nos­ti jde o kon­cept de­sig­nu vo­zi­dla bu­douc­nos­ti, který po­u­ka­zu­je na jiné mož­nos­ti do­pra­vy v pře­pl­ně­ných měs­tech, a to pře­de­vším díky jeho kom­pakt­nos­ti, se za­cho­vá­ním mo­der­ní­ho de­sig­nu, což ocení i ná­roč­ní zá­kaz­ní­ci. Již zmí­ně­nou kom­pakt­nos­tí se ro­zu­mí úspo­ra místa jak v měst­ském pro­vo­zu, tak při par­ko­vá­ní, a to díky malým roz­mě­rům d 2490 × š 1350 × v 1380 mm. Výkon nej­vyš­ší verze elek­tro­mo­to­ru je na­vr­žen 20 kW při po­měr­ně nízké hmot­nos­ti vo­zi­dla cca 300 kg. Sou­čas­ně je ovšem nutné znovu zmí­nit, že se stále jedná o kon­cept a ná­vr­ho­vou stu­dii a z to­ho­to dů­vo­du ne­by­ly sta­no­ve­ny přes­né tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry.

BEKO-Obr12az15

Pro­voz­ní pa­ra­me­t­ry

Vý­raz­ným lá­ka­dlem pro uži­va­te­le bude dlou­há ži­vot­nost ba­te­rie, která je navíc pod­po­ro­vá­na střeš­ním so­lár­ním pa­ne­lem na­vr­že­ným pro pří­mou spo­tře­bu in­fo­ta­in­men­tu. Dal­ším, ne méně za­jí­ma­vým fak­tem je do­jezd, který te­o­re­tic­ky po­skyt­ne na jedno na­bi­tí v měst­ském pro­vo­zu až 250 km. Před­po­klá­dá se, že spolu s pří­cho­dem E-CITY bude vy­tvo­ře­na spe­ci­ál­ní dis­tri­buč­ní síť, která bude na­bí­zet mož­nost vý­mě­ny prázd­ných ba­te­rií za plně na­bi­té, pro­to­že ba­te­rie se do plné ka­pa­ci­ty na­bí­jí při­bliž­ně 5 hodin, avšak již po ně­ko­li­ka de­sít­kách mi­nu­tách je vo­zi­dlo při­pra­ve­no k další krat­ší jízdě. V kon­cep­ci E-CITY se po­čí­tá také s pře­pra­vou drob­né­ho ná­kla­du, který nesmí pře­kro­čit nej­vyš­ší pří­pust­né za­tí­že­ní 150 kg. Jeho vy­u­ži­tí by bylo ide­ál­ní např. pro ma­ji­te­le ma­lých pod­ni­ků, kurý­ry, car­sha­ring nebo rych­lé ob­čer­stve­ní. Par­ko­vá­ní a prů­jezd do­prav­ní špič­kou v bu­douc­nu ob­sta­rá au­to­nomní sa­mo­ři­di­tel­ný režim, který se kom­bi­na­cí čidel a kamer po­sta­rá o bez­peč­nost po­sád­ky.

Klad­né ohla­sy z do­mo­va i ci­zi­ny

Stu­die E-CITY vzbu­di­la klad­ný ohlas v ČR i za­hra­ni­čí a její před­sta­ve­ní na BEKO Fóru v květ­nu 2019 se se­tka­lo s po­zi­tiv­ním při­je­tím.

„V tuto chví­li se však ne­chys­tá­me ke zpra­co­vá­ní funkč­ní­ho pro­to­ty­pu či uve­de­ní elek­tro­vo­zu E-CITY na trh, je­li­kož jako de­signo­vá a kon­strukč­ní kan­ce­lář ne­má­me pro­stor na vlast­ní vý­ro­bu. Avšak pokud by ně­ja­ké­ho in­ves­to­ra naše stu­die oslo­vi­la, ne­brá­ní­me se nikterak roz­ho­vo­rům nebo jed­ná­ním, jak pro­jekt do­kon­čit spo­leč­ně, a to i kvůli faktu, že pevně vě­ří­me v naši vizi do­pra­vy bu­douc­nos­ti, která je re­ál­ná a má šanci se uplat­nit,“ vy­svět­lu­je Ing. Tomáš Fol­precht – jed­na­tel spo­leč­nos­ti BEKO En­gi­nee­ring, a do­dá­vá: „Naše spo­leč­nost stu­dii dále roz­ví­jí a tes­tu­je na ní nové tech­no­lo­gie, o které by E-CITY ráda obo­ha­ti­la a tím ho po­su­nu­la ještě výše na žeb­říč­ku atrak­ti­vi­ty pro bu­dou­cí in­ves­to­ry, vý­rob­ce či je­jich uži­va­te­le.“

Kon­struk­té­ři ne­za­há­lí

A co bude dál? Ur­či­tě se máte na co těšit! BEKO En­gi­nee­ring ne­za­há­lí a už od prv­ní­ho před­sta­ve­ní elek­tro­vo­zu v loňském roce usi­lov­ně pra­cu­je na dal­ším novém pří­růst­ku do ob­las­ti mi­k­ro­mo­bi­li­ty. Již tento rok v květ­nu, na dal­ším roč­ní­ku zá­kaz­nic­ké­ho BEKO Fóra 2020 (bylo zrušeno kvůli pandemii koronaviru Covid-19, pozn. redakce), které bude za­mě­ře­no na no­vin­ky právě z ob­las­tí PLM a en­gi­nee­rin­gu, se chys­tá před­sta­ve­ní dal­ší­ho je­jich in­ter­ní­ho pro­jek­tu.

„Zatím ne­po­sky­tu­je­me žádné bliž­ší in­for­ma­ce o novém pro­jek­tu, ale už teď se ne­mů­že­me do­čkat jeho pre­zen­ta­ce. Jsme sami na sebe hrdí, že se nám po­da­ři­lo po­su­nou svoje hra­ni­ce zase o kou­sek dál,“ do­dá­vá mar­ke­tingo­vé od­dě­le­ní.

BEKOObr18

Vyslo v CAD 1 2020

 


Mohlo by vás zajímat: