Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ESPRIT zkracuje čas programování 7osého soustruhu ze 3 na 1 den

Autor článku: DP Technology Corp   
Úterý, 06 Červenec 2021 23:42

Citizen Laser machine-2128Eco­no­my Spring & Stam­ping je vý­rob­cem přes­ných a za­káz­ko­vých forem drátu, ko­vo­vých vý­lis­ků, vi­nu­tých pru­žin, trub­ko­vých kom­po­nen­tů a se­stav vý­rob­ků. Aby zů­sta­la kon­ku­ren­ce­schop­ná, in­ves­to­va­la spo­leč­nost Eco­no­my Spring do nej­no­věj­ší­ho vý­rob­ní­ho za­ří­ze­ní – včet­ně 7o­sé­ho sou­struž­nic­ké­ho cen­t­ra Ci­ti­zen švý­car­ské­ho typu, které se může pochlu­bit 400W la­se­ro­vý­mi ře­za­cí­mi sys­témy L2000.

Eko­no­my je známá vý­ro­bou vel­ké­ho množ­ství slo­ži­tých dílů, jako jsou dvě sou­střed­né tru­bi­ce po­u­ží­va­né v lé­kař­ství pro ve­de­ní ka­pa­li­ny do řez­ných ran.
Zjis­tě­te, proč je­jich pře­chod na ESPRIT na­bí­dl mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce s Knowled­ge­Base a po­st­pro­ce­so­ry, což umožňuje je­jich pro­gra­má­to­rům za­chá­zet s la­se­rem, jako by to byl oby­čej­ný řezný ná­stroj.

   Zde se dozvíte více